About Администратор

Author Archive | Администратор

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.06.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в НЧ „М.Драгинов” с.Драгиново

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на   28.06.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в НЧ „М.Драгинов” с.Драгиново,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Разглеждане на Решение №199/31.05.2018г. на ОбС – Велинград, относно поставяне на монументално-декоративни елементи – паметни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 , ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 833/13.06.2018 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава: Изработване на на ПУП за частично изменение на плана за регулация  и застрояване за УПИ  ІІІ- 88 с площ 2439 кв.м. В него е описан териториалния обхват на подробния устройствен план. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 , ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 824/13.06.2018 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава: Изработване на ПУП – ПРЗ частично изменение регулацията, отреждането и застрояването на УПИ №VІІ-9 /ПИ 008073/ и образуване на нови  УПИ VІІ-73 „За производство” и №LXXІІІ – 73 – „За търговия [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 , ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 832/13.06.2018 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава:  Изработване на ПУП – частично изменение на плана за застрояване.             Обектът попада в масив 8,  имот № 008111 местност „Анезица / Връкьовица” по КВС на гр.Велинград и се израбова по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 826  от 13.06.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация  и застрояване за УПИ  XI-884 в кв.261 по плана на гр. Велинград, поради необходимостта от разделяне на същият.           С плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 830  от 13.06.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и  застрояване за част от кв.339 по плана на гр.Велинград ,както следва :              С проекта за частично изменение на плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на ЛИЦА във връзка с чл.32 от ДОПК

Публикувано на, 14.06.2018г. валидно до 28.06.2018г. Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Велинград, бул. “Хан Аспарух” №35, ет.1, ст.11 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК. В случай, [...]

Прочети Коментарите са изключени!