About Администратор

Author Archive | Администратор

Декларация по чл.57,ал.5 от ЗЕЕ

Декларация по чл.57,ал.5 от ЗЕЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад на ПК ”ЗПКОНПИ”

ДОКЛАД ПК ‘ЗПКОНПИ’

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Декември 2019 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №77

Заповед № 77 от 23.01.2020 г. на Кмета на община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1988/13.12.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XI-8916 в кв.391 по плана на гр.Велинград.          С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 58/20.01.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 10450.503.1207 в УПИ I-„За озеленяване”  в кв. 571 по плана на Велинград.        С проекта за частично изменение на плана за регулацията, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 60/20.01.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 10450.503.1378 в УПИ I-„За озеленяване”  в кв. 571 по плана на Велинград.        С проекта за частично изменение на плана за регулацията, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 59/20.01.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 10450.503.1376 в УПИ I-„За озеленяване”  в кв. 571 по плана на Велинград.               С проекта за частично изменение на плана за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 52/17.01.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за застрояване на УПИ № II-„За училище”, кв. 60 по плана на гр.Велинград. С проекта за  частично изменение на плана за застрояване, се предвижда свободно застрояване в УПИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 65/20.01.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I-2834-„За минерален плаж, търговия, услуги и спорт” в кв.156 по плана на Велинград.        С проекта за частично изменение на плана за [...]

Прочети Коментарите са изключени!