About Администратор

Author Archive | Администратор

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

Приложение №7 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявения Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса на територията на общината Велинград по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-6.002, „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 I.            [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2021Г.

Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2021 г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.02.2021г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 10.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ ЗА [...]

Прочети Коментарите са изключени!
ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ  BG05M9OP001-2.004-0011  „Център за социално включване „Развитие”

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”

    За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”     Психолог- 1бр.   Ангел Владимиров Симеонов   Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 26.01.2021, от 15,00ч. в малка зала, ет.2 в сградата на общинска администрация, бул. „Хан Аспарух” №35

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 69/19.01.2021г. на Кмета на Община Велинград  се одобрява ПУП – план схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до УПИ I-7023,7079-„За жилищно и обществено строителство, СПА, търговия и услуги”, кв. № 4141 /ПИ 10450.502.3454/ по регулационен плана и кадастрална карта на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Справка предложения

Справка предложения

Прочети Коментарите са изключени!

Проект: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ

Проект: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ

Прочети Коментарите са изключени!

Виртуално заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп, на 28.01.2021г. (Четвъртък) / от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1, чл.28а от ЗМСМА и т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки, свиквам общинските съветници на  виртуално заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп, на  28.01.2021г. (Четвъртък) / от  09:30 ч. , със [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЯВА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на кандидати по проекта  1.ЗАЯВЛЕНИЕ 2. АВТОБИОГРАФИЯ 3. Приложение – Декларация 4. Приложение – Декларация

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Декември 2020г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                        На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 64  от 18.01.2021г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване.     С проекта за частично изменение на плана за регулация се предвижда за сметка на УПИ ХIV3644  да се [...]

Прочети Коментарите са изключени!