About Администратор

Author Archive | Администратор

ОБЯВА

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ На основание Заповед №1713/16.11.2018 година на Кмета на община Велинград: – На 05.12.2018 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие” Длъжност Три имена на одобрения за длъжността кандидат За услугата „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” Медиатор- 1бр. Мая Славчова Гатева

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол

Протокол

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. „БТК“ ЕАД, гр. София 1784, община Столична, район Младост,  бул. „Цариградско шосе“ №115 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. „КАШ ИНДУСТРИЯ“ ЕООД   СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Октомври 2018 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част :   VІІ.Продажби на общинска земя.   I.По чл.35,ал.1/публични търгове и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велинград

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   Съгласно чл. 26, ал. 4, пр. 2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване, община Велинград предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велингра [...]

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост   От „ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“, ЕИК 000351580, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35      На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. [...]

Прочети Коментарите са изключени!