About Администратор

Author Archive | Администратор

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Юни 2019 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-07-15

ДНЕВЕН РЕД: 1. Прекратяване на Договор за управление № 515 от 05.06.2017г. с Георги Аспарухов Мяшков, без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „ВКТВ“ ЕООД до провеждане на конкурс. РЕШЕНИЕ № 164

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 164 /15.07.2019г.

На основание Искане от Георги Мяшков, с Вх.№375/24.06.2019г. и чл. 77 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда за учредяване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №953

Заповед №953

Прочети Коментарите са изключени!

Информация и брошура за публикуване по проект “Топъл обяд 2016-2020″

Информационна брошура за включване в Механизма за лична помощ  изготвена в изпълнение на Дейност 4 “Предоставяне на съпътстващи мерки” по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ в община Велинград по Договор №BG05FMOP001-3.002-0017-C03 1) Кой има право на лична помощ до 31.12.2020 г.: лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 24.07.2019 г. /СРЯДА/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград- Докл.: Ат.Вецов, Н. Видаркинска Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища  за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 15.07.2019 г. /понеделник/ от 16:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 15.07.2019 г. /понеделник/ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ:ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ПРОЕКТ:       ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА     Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, §1, т. 6 от ДР на Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър на търговските дружества с общинско участие на община Велинград

Регистър на търговските дружества с общинско участие на община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 30, ал.3 от „Наредбата за ЕО Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 32-01/103 от 09.07.2019 г. от Директора на РИОСВ – Пазарджик, Кмета на Община Велинград     СЪОБЩАВА на засегнатото население,   Обобщена спревка по чл. 29,  [...]

Прочети Коментарите са изключени!