About Администратор

Author Archive | Администратор

Обявление

        На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 349/11.03.2019 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП-Съгласно приложените идейни скици, целта на проекта е да бъде изменена регулацията на УПИ VІ-общ., VІІ-общ., VІІ-общ., ХІІ-общ. и ХІІІ-общ., кв.3, така че проектните вътрешните регулационни граници да [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            с Решение № 30/31.03.2019 г. на Общински съвет Велинград, Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост и съсед на частни имоти по кадастрален план на с. Всемирци, общ. Велинград.           С проекта се иска допълване , поправка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

97 години от рождението на Вела Пеева

     97 години от рождението на Вела Пеева. Цветя и венци в знак на признателност към патрона на нашия град!

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти

1.Oбявление 2.Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883 3.Мотиви съответно доклад 4.НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани 5.Проект на решение 6.Частична оценка на въздействието

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Февруари 2019 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2019 год.  в част :   VІІ.Продажби на общинска земя.   2.Продажба на имоти по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2019г.

ПЛАН ЗА ПЛРДУ 2019

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 346/11.03.2019 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава : Изработване на ПУП- проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ІІ в кв.5 по плана на с. Магерово, Община Велинград. С проекта за частично изменение на плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 346/11.03.2019 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП- проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ІІ в кв.5 по плана на с. Магерово, Община Велинград.           С проекта за частично [...]

Прочети Коментарите са изключени!