About Администратор

Author Archive | Администратор

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 2018г. – 2020г.

ПЛАН  ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ  2018г. – 2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповеди за прекратяване на категоризация /оповестяване по чл.137, ал.5 от Закона за туризма

Заповед №4-06.01.2020 Заповед №24-09.01.2020 Заповед №25-09.01.2020 Заповед №28-09.01.2020 Заповед №90-27.01.2020 Заповед №95-27.01.2020 Заповед №188-10.02.2020 Заповед №189-10.02.2020 Заповед №190-10.02.2020 Заповед №191-10.02.2020 Заповед №312-24.02.2020 Заповед №411-12.03.2020 Заповед №748-18.05.2020 Заповед №749-18.05.2020 Заповед №798-26.05.2020 Заповед №899-03.06.2020 Заповед №900-03.06.2020 Заповед №1079-07.07.2020 Заповед №1092-08.07.2020

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1137

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 199/23.06.2020 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава:          Изработване на ПУП- за промяна предназначението на земеделска земя за имот с индефикатор 23234.341.27 от „нива“ в „За Жилищно строителство с площ 299 кв.м. Достъпът до новообразувания парцел ще се осъществява посредством полски [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 1042/30.06.2019 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на улицас о.т.№№87-88-89-90-91-92 между кв.9, кв.12 и кв.18 по плана на с.Грашево, Община Велинград.         С проекта за частично [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация гр.Велинград                                                                                                            О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Сондаж №8КГ Топилата  

Прочети Коментарите са изключени!

Поздравителен адрес

Поздравителен адрес община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Пазарджик

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Пазарджик

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!