About Администратор

Author Archive | Администратор

Списък на ЛИЦА във връзка с чл.32 от ДОПК

Списък на ЛИЦА  във връзка с чл.32 от ДОПК Публикувано на, 29.09.2020г. валидно до 13.10.2020г. Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Велинград, бул. “Хан Аспарух” №35, ет.1, ст.15 за връчване на НП. В случай, че не се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1465 от 24.09.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – Схема на трасе за присъединяване на водопровод за минерална вода от т. А-общински водопровод “Власа” до т. В -ЦДГ “Радост” в п.и. 10450.501.2061 по КК на гр. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1467 от 24.09.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и  застрояване за УПИ I – 814,8055   в кв.2842   по плана на гр.Велинград , като се дава ново    [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1464 от 24.09.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване на част от кв. 4023 по плана на гр.Велинград, както следва :          1.Дворищната регулация се променя- за сметка на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1466 от 24.09.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – ЧИПРЗ,както следва :          С проекта за частично изменение на плана за регулация уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се изменя по следния начин: УПИ XXXVIII124 и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1463 от 24.09.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация  ,както следва :            -уличната регулация се променя, като се оцифрява част от края на регулацията по обезсиления план от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение по чл. 18 ал. 10 от АПК

Съобщение по чл. 18 ал. 10 от АПК

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Заповед купа

Прочети Коментарите са изключени!

Покана

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Прочети Коментарите са изключени!