About Администратор

Author Archive | Администратор

РЕШЕНИЕ №423/30.11.2017г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл.34 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал. 2 буква „в” от НРПРУОИ на Община Велинград, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост и чл. 60 от АПК и  след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №422/30.11.2017г.

На основание чл.21, ал.1,  т.6 от ЗМСМА, чл.60 от АПК и  след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: Изменя обект „Преустройство за котелно на пелети и изграждане на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №421/30.11.2017г.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,  чл.124б, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с изискванията на Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №420/30.11.2017г.

На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 27 от ЗМСМА, във връзка с 110, ал.(1),  т. 2 от ЗУТ; чл. 134, ал. (1), т. 1 и чл. 15, ал. (3) и ал. (5) от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №419/30.11.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 от ЗУТ, чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.64 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №418/30.11.2017г.

На основание чл.21, ал. (1), т.8 и  т. 11  от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.(2), т.6  и чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград,   [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №417/30.11.2017г.

     В качеството си на орган, управляващ общинската собственост, на основание чл.128, ал.3, чл.134, ал.2, т.8  от ЗУТ, чл.64 от ЗУТ и глава ІV от ЗУТ –общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура, както и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №416/30.11.2017г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124 а, ал.1 от ЗУТ , чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, чл.108, ал.2 от ЗУТ и чл.109, ал.З от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №415/30.11.2017г.

В качеството си на орган, управляващ общинската собственост, на основание чл.128, ал.3, чл.134, ал.2, т.8  от ЗУТ, чл.64 от ЗУТ и глава ІV от ЗУТ –общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура, както и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №414/30.11.2017г.

На основание  чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.2 от ЗУТ и във връзка с чл. 81, ал.(1) от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” [...]

Прочети Коментарите са изключени!