About Администратор

Author Archive | Администратор

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – дентална д-р Катерина Александрова [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект ПРОГРАМА за 2019 г.

  Проект ПРОГРАМА за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016 – 2020г.             Програмата за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград (2016-2020)  подкрепя  приоритетните направления и целите, вписани  в актуализираната през 2018 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-01-16

ДНЕВЕН РЕД: Искане за отпускане на целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно разпоредбите на чл.103, ал.1 от ЗПФ и в съответствие с чл.3, т.5 от ЗОД, в размер на 2 800 000лв. със срок за възстановяване не по-дълъг от края на средващата бюджетна година, който да послужи за финансиране на касовия разрив по общинския [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №1/16.01.2019г.

     Относно: Искане за отпускане на целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 1 от ЗПФ и в съответствие с чл. 3, т. 5 от ЗОД, в размер на 2 800 000 лв. със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година, който да [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ: ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА

                                                                                       ПРОЕКТ:   П Р О Г Р А М  А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост в изпълнение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект!Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград

1.Oбявление 2.Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883 3.Консолидирана версия на наредбата 4.Мотиви 5.Проект-за-решение 6.Частична-оценка-на-въздействие

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация –   Велинград с вх. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.   Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 388/18.12.2018 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на основани §8 от ЗУТ на УПИ І-139 и ІІ-139 в кв.31 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.          [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 389/18.12.2018 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХLІІ-961, УПИ VІІ и улица с о.т.1002-1003 в кв.65 по плана на с.Драгиново,Община Велинград.         С проекта [...]

Прочети Коментарите са изключени!