About Администратор

Author Archive | Администратор

Проект за актуализация на Общински план за развитие 2014-2020 г.

Проект за актуализация на Общински план за развитие 2014-2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на ЛИЦА във връзка с чл.32 от ДОПК

Списък на ЛИЦА  във връзка с чл.32 от ДОПК   Публикувано на, 22.02.2018г. валидно до 08.03.2018г. Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Велинград, бул. “Хан Аспарух” №35, ет.1, ст.11 за връчване на Акт за установяване на задължение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

1

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад за изпълението на плана за финансово оздравяване за периода 01.2017-12.2017 г.

Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода 01.2017-12.2017 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

               На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка съсРешение № 251/27.07.2017г. на Община съвет гр. Велинград  се  разрешава: Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ № VІ-255 в кв.9 и изменение на улица с о.т. №№93-107 по плана на с.Драгиново [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 204  от 16.02.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – частично изменение на плана  за регулация и застрояване   на   УПИ  I – 124  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 205  от 16.02.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – частично изменение на плана  за регулация и застрояване и ПУП – схеми за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Oбществената поръчка за доставка на лекарства и консумативи по четири обособени позиции

Oбществената поръчка за доставка на лекарства и консумативи по четири обособени позиции

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Януари 2018 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС  ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 33/11.01.2018 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – Схема на трасе за обект: ВКЗ за УПИ № Х-6921 в квартал № 3931 по плана на гр. Велинград.             С настоящата схема се предвижда да се определи трасе [...]

Прочети Коментарите са изключени!