About Администратор

Author Archive | Администратор

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ 

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед №698/15.05.2019 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработване  на проект за частично изменение на плана за регулация, като се изменя регулацията на улица с ос.т. № 12-39  и на у.п.и. № III-14, № IV-15, № VI-16 и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

ЗАПОВЕД № гр. Велинград,………………     Относно: Предприемане на превантивни мерки за недопускане на пожари в полския и горски фонд, тяхното своевременно ликвидиране, намаляване на вредните последствия от потенциални пожари и заповед на Областен управител № РД-93 от 16.04.2019 г.     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Наредба 8121з-968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 21.05.2019 г. /вторник/ от 9,30

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.23, ал.4, т.2, чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.2, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,  свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 21.05.2019 г. /вторник/ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. №32-01/82 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

              На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед №  666 от 09.05.2019г.  на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за застрояване  за  УПИ VII-1034 в кв. 255 по плана на гр.Велинград    , като  в същия се предвижда  ново застроително петно за  сграда [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 Списък на заличените лица от избирателните списъци  в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.  Списък на заличените лица от избирателните списъци  в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Април 2019 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е          Във връзка с произвеждане на изборите за  членове на Европейския парламент от Република България  на 26 май 2019 г., Районна избирателна комисия  -  Пазарджик  уведомява  всички  заинтересовани,  че  на  17  май  2019год. /петък/  от 17.30 часа  ще се проведе обучение на членовете на СИК в гр. [...]

Прочети Коментарите са изключени!