About Администратор

Author Archive | Администратор

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 11.11.2019 г. /понеделник/

Дневен ред 11.11.2019г

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на лица във връзка с чл. 32 от ДОПК

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка  със Заповед №1581/22.10.2019 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработването на проект за ЧИПЗ  в УПИ I115, кв.9 по плана на с. Алендарова свободно и свързано застрояване с УПИ II114 и УПИ III116, съгласно нотариално заверени декларации [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 1586/22.10.2019 г.  на Кмета на община Велинград , се разрешава, изработването на ПУП-ПР- за  изменение  регулацията на улица с ос.т. № 60А-60Б-60В и на у.п.и. № XVII-366,365,364, кв. № 14, по плана на с. Света Петка, така че [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 1586/22.10.2019 г.  на Кмета на община Велинград , се разрешава, изработването на ПУП-ПР- за  изменение  регулацията на улица с ос.т. № 60А-60Б-60В и на у.п.и. № XVII-366,365,364, кв. № 14, по плана на с. Света Петка, така че [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за третото тримесечие на 2019г., приложения към него и баланс

БАЛАНС ОТЧЕТИ, НАТУРИ И ТРАНСФЕРИ ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка  със Заповед №1581/22.10.2019 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработването на проект за ЧИПЗ  в УПИ I115, кв.9 по плана на с. Алендарова свободно и свързано застрояване с УПИ II114 и УПИ III116, съгласно нотариално заверени декларации № 1898/08.08.2019 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1595/23.10.2019 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:     Изработване на ПУП за ЧИ на ПРЗ за УПИ CLIX-159 -„За Жилищно строителство, търговия и услуги” /ПИ 10450.149.159/, местност „Голямо блато” по КК  на гр. Велинград.     С проекта за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г.

Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1587

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19   З  А  П  О  В  Е  Д № 1587 гр. Велинград, 22.10.2019 г.   Открито е производство за издаване на заповед, свързана със забрана продажбата, сервирането, предлагането и [...]

Прочети Коментарите са изключени!