About Администратор

Author Archive | Администратор

Приемане бюджета на община Велинград 2020

Годишен разчет   Наредба   Писмо МФ   План график-прил.2   Приложение 5   Приложение 9   Приложение 14-дълг   Прогноза   Програма капиталови разходи   Протокол общ.обсъждане   Разходи работни заплати     Решение 1-30.01.2020   Решение 2-30.01.2020   Решение 3-30.01.2020   Решение 426   Справка   План сметка

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад избор съдебни заседатели

Доклад №2

Прочети Коментарите са изключени!

Oпредление №224

Oпредление №224

Прочети Коментарите са изключени!

Проект отчет за 2019 г. по Програмата за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016 – 2020г. по приоритети

Проект отчет за 2019 г. по Програмата за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016 – 2020г. по приоритети Приложения 1,2 Приложение 3

Прочети Коментарите са изключени!

ПЛАМЕН ХАДЖИЕВ Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ВЕЛИНГРАД

    С Решение №71/10.02.2020г. ОбС-Велинград избра за свой председател Пламен Хаджиев /ДПС/, след подадената оставка от Елисавета Сариева /ГЕРБ/. След вота г-н Хаджиев изказа благодарности  за гласуваното доверие: ”Призвание като Председател на ОбС-Велинград е отговорност и възможност да направим най-доброто за жителите на Община Велинград. Ще се ръководя от писаните закони и законите на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 71/10.02.2020г.

На основание  чл.21, ал.1, т.3, чл.24, ал.1 от ЗМСМА, протокол на временна комисия по избора и след проведеното тайно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «невалидни» Брой празни бюлетини Брой присъствали Общ брой общински съветници 17 0 3 7 27 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: 1.Избира за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 70/10.02.2020г.

На основание  чл.21, ал.1, т.1, във връзка с  чл.21, ал.(1), т.3 и чл. 24, (3), т.1 от ЗМСМА и след проведеното гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград,                                                                             Р  Е  Ш  И: Определя седемчленна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 69/10.02.2020г.

На основание  чл.21, ал.(1), т.3 и чл. 24, ал.(3), т.1 ЗМСМА, чл. 9, (1), т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА  и след проведеното гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 68/10.02.2020г.

На основание  чл.24, ал.(4) от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.(1), т.3 и  чл.24, ал.(3), т.1 от ЗМСМА  и след проведеното гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград,                                                                             Р  Е  Ш  И: Избира Екатерина Илиева [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-02-10

ДНЕВЕН РЕД:     1.Избор на общински съветник или заместник-председател, който да председателства заседанието за приемане на оставка на Председател ОбС – Велинград и избиране на нов.РЕШЕНИЕ № 68 2.Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на ОбС – Велинград г-жа Елисавета Сариева след подаване на оставка.РЕШЕНИЕ № 69 3.Определяне на временна комисия за провеждане избор на [...]

Прочети Коментарите са изключени!