About Администратор

Author Archive | Администратор

РЕШЕНИЕ № 209/19.09.2019г.

Във връзка с необходимостта от подържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние, на основание чл.21, ал.1, т.8; чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.13а, ал.6,7,8 и 9 от ППЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 19 0 0 19 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 208/19.09.2019г.

 На основание: чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА; чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 10 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 207/19.09.2019г.

 На основание: чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: 1.Разрешава изработване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 206/19.09.2019г.

            На основание чл.21, ал. (1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.(1), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.60, ал.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 205/19.09.2019г.

            На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.129, ал.(1) от ЗУТ, във връзка с чл. 64, ал.(1), т.3 от ЗУТ и чл.108, ал.(2) от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 204/19.09.2019г.

            На основание чл. 21, ал. (1),  т. 8 и  ал. (2) от ЗМСМА; чл. 37, ал.4, т.4 и чл. 41, ал.2 от ЗОС, чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 203/19.09.2019г.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за  придобиване, разпореждане и управление  на общинското имущество  на Община  Велинград  и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 202/19.09.2019г.

            На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.40, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за защита на животните и в резултат от приемането на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България приета с Решение № 136 от 14.03.2019г. на Министерския съвет и изисквания поставени [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 201/19.09.2019г.

            На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.5, чл.5, ал.1, т.5, чл.13, чл.17 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл.1 от Постановление № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 200/19.09.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.5, чл.5, ал.1, т.5, чл.13, чл.17 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл.1 от Постановление № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите [...]

Прочети Коментарите са изключени!