About Администратор

Author Archive | Администратор

РЕШЕНИЕ №19

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Частично изменение на плана в                                                                          кв.658 на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.9, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №18

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:ЧИ на ПРЗ в кв.29 по плана на                                                                          с.Юндола.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №17

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Промяна на отреждане в кв.1111                                                                         по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №16

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Даване на съгласие за одобряване                                                                         на представен проект в кв.24 на                                                                         с.Юндола.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.12, ал.1 от Закона за вероизповеданията, чл.149, ал.1 от ЗУТ и след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №15

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Попълване на кад.план в кв.3445                                                                          по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.15, ал.3 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №14

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Изменение на решение №472/06г          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за Общинските бюджети, относно актуализация на данъчните и неданъчните приходи в Общинския бюджет за 2006г. и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №13

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Изменение на решение №469/06г          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, съгласно ДДС 20% от 14.12.04г., относно предоставяне на облекло на работниците и служителите при Общината и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №12

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Отпускане на средства за закупу-                                                                          ване на два леки автомобила.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №11

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Безвъзмездно право на ползване                                                                         на лек автомобил.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС, чл.40, ал.2, т.3 и ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №10

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Предоставяне на помещение за                                                                         безвъзмездно ползване.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, чл.12, ал.3; чл.19, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и след проведено [...]

Прочети 0 Comments