Archive | Общи RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 7/30.01.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8  от Закона за общинската собственост, чл.18 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград  и след проведеното гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 124 /30.05.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Р.България и въз основа на доказателствата и фактите изложени в докладната записка, след проведеното гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 Общински съвет – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД СМЕТКА

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД СМЕТКА  ОБЩИНСКА БАНКА АД IBAN: BG 21 SOMB 9130 84 66901544 BIC: SOMBBGSF При заплащане на пълния размер на данъка до 30 април се ползва 5 % остъпка.

Прочети Коментарите са изключени!

Обява нов прием за резерви по Проект “Осигуряване на топъл обяд”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-3.002 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА Нов прием за резерви по Проект „Осигуряване на топъл обяд“     Община Велинград уведомява всички заинтересовани граждани, че започва прием на заявления за набиране [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №305/25.10.2018г.

На  основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2  Закона за общинската собственост и чл.58 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад   и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №288/27.09.2018г.

На  основание чл.64, ал.1, т.3, чл.124а , ал.1 от ЗУТ, чл.134 , ал.2, т.8 от ЗУТ , чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 998/10.07.2018 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработването на проект за частично изменение на плана за регулация и застроявяне на поземлен имот с пл. №40  в кв.11 по плана на с. Долна Дъбева , Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №92/29.03.2018г.

            На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, Доклад  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №52/22.02.2018г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.76, ал.3, чл.79 и чл.80 от Административно процесуален кодекс, чл.8, чл.11, ал.3 и чл.26 от Закон за нормативните актове  и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 162 от 08.02.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – регулация и застрояване   на част от УПИ  II- „За озеленяване”   от кв.402 по плана на гр.Велинград,както следва :     – [...]

Прочети Коментарите са изключени!