Archive | Общи RSS feed for this section

Проект на Програма за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г.

Проект на Програма за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г.

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 11/ 05.01.2018 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 11/ 05.01.2018 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

       На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1848/14.12.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот № ІХ-7141 в квартал № 3981 по плана на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №384/30.11.2017г.

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и  ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград  и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1577/15.11.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот № VІ-5096 в квартал № 43 по плана на гр. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

 На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1001/26.07.2017г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план схема за нова канализация и водопровод  по ул.”Д. Мечев”, ул.”Странджата”, ул.”24-ти май”, ул.”Свети Наум”, ул.”Яко Молхов”, ул.”Ленища” по плана на гр. Велинград.       Трасетата ще бъдат осъществени подземно.       Предвидени са [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №193/29.06.2017г.

 На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2  Закона за общинската собственост и чл.64, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, в изпълнение на Решение №138/27.04.2017год. на Общински съвет-Велинград  и след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №173/29.06.2017г.

Предвид разпоредбите на чл.146 от ТЗ, чл.37 от Закона за счетоводството и чл.8, във връзка с чл.20 от Закона за независимия финансов одит и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.7, т.22 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №143/27.04.2017г.

     На  основание  чл.21, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, Решение № 28/04.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите, чл. 78, ал. 1, ал. 2  и чл. 78а от ЗВ и  чл. 22, ал. 1 и ал. 2  от Решение № 96 изменено и допълнено с Решение № 400 от 30.10.2012г. и Решение № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 401/20.03.2017г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за застрояване на УПИ № IX-6504 в кв. № 105 по плана на гр.Велинград.       С проекта за частично изменение на плана за застрояване, се предвижда [...]

Прочети Коментарите са изключени!