Archive | Общи RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №288/27.09.2018г.

На  основание чл.64, ал.1, т.3, чл.124а , ал.1 от ЗУТ, чл.134 , ал.2, т.8 от ЗУТ , чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 998/10.07.2018 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработването на проект за частично изменение на плана за регулация и застроявяне на поземлен имот с пл. №40  в кв.11 по плана на с. Долна Дъбева , Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №92/29.03.2018г.

            На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, Доклад  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №52/22.02.2018г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.76, ал.3, чл.79 и чл.80 от Административно процесуален кодекс, чл.8, чл.11, ал.3 и чл.26 от Закон за нормативните актове  и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 162 от 08.02.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – регулация и застрояване   на част от УПИ  II- „За озеленяване”   от кв.402 по плана на гр.Велинград,както следва :     – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

               На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 405 /30.11.2017 г. на Общински Съвет- гр. Велинград  се  разрешава :               Изработване на ПУП-проект за частично изменение план за регулация и застрояване, нов УПИ І – „за Трафопост“ в кв.50 по плана на с.Драгиново, Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Програма за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г.

Проект на Програма за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г.

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 11/ 05.01.2018 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 11/ 05.01.2018 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

       На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1848/14.12.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот № ІХ-7141 в квартал № 3981 по плана на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №384/30.11.2017г.

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и  ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград  и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!