Archive | За Общинския съвет RSS feed for this section

Сесия 2020-12-29 /аудио запис/

Аудиозапис от извънредно заседание, проведено на 29.12.2020г. 

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №369/29.12.2020г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6. от ЗМСМА и чл. 60 от АПК и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №368/29.12.2020г.

  На основание чл.21,ал.1т.6 от ЗМСМА, и чл.124,ал.2 от ЗПФ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: Приема промяна в бюджета на община Велинград за 2020г. Намалява [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-12-29

ДНЕВЕН РЕД:   Промяна в бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:К.ЙовчеваРЕШЕНИЕ №368 Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г. Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ №369                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/                                                                                                           /Пламен Хаджиев/

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп на 29.12.2020 г. /Вторник/ от 12.00ч.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е                        На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 367/16.12.2020г.

    На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.60 от АПК, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки  и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 366/16.12.2020г.

  На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2, чл.135, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки  и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 365/16.12.2020г.

  На основание  чл.21, ал. (1), т.8 и т.11, чл.27  и чл.44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ,   чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ,  чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, § 8 от ЗУТ, чл.15, ал.3 от ЗУТ, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки и след [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 364/16.12.2020г.

            На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11 ,чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА,чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и § 8 от ЗУТ, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 363/16.12.2020г.

  На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 110, ал.1,  т.5, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане [...]

Прочети Коментарите са изключени!