Archive | Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Обявление

            На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 1789 от  05.12.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план –  план за застрояване за  УПИ VIII-1523    в кв.238 по плана на гр.Велинград , като  в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                         На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 1788 от  05.12.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план –  план за регулация и  застрояване за УПИ  XV-644   в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

       На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1780/04.12.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот № ІХ-6694 в квартал № 57 по плана на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1778/04.12.2017г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ № XI-6936 и XII-6936, кв.480 по плана на гр.Велинград.        С проекта за частично изменение на плана за регулация се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

  На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.13г,ал.3 от НРПРУОИ,Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017 год. в част VІІ.Продажби на общинска земя. т.3 По чл.36, ал.2, т.1 от ЗОС/прекратяване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

   На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1555/10.11.2017г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № I-7023,7079, УПИ № II-6288, УПИ № IV-7735, УПИ № XII-„ПАРК” и имот № 9014 (улица), кв. 4141 по плана на гр.Велинград.    [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс се обявява за длъжността:”началник на отдел в община и в район” отдел”Инспекторат”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1627/27.11.2017г. на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс се обявява за длъжност:”младши експерт” в Отдел “Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията”

                                                                                                                                                                                                                                                                    О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41      На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1628/27.11.2017г. на Кмета на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1612/23.11.2017г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ № III-22634 и УПИ № IV-2634, кв. 163 по плана на гр.Велинград. С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед №1384/13.10.2017 на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ III-8829-„За производство и услуги” в кв.1014 и улица с о.т.№№389о-389п по плана на гр. Велинград, като: 1. [...]

Прочети Коментарите са изключени!