Archive | Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Покана

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2018Г. Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград на публичното обсъждане на годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета за 2018г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.09.2019г.   /вторник/ ОТ 16:00 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О Б Я В Л Е Н И Е           На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1120/13.08.2019 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О Б Я В Л Е Н И Е           На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1120/13.08.2019 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!

Окончателен проект на Общ устройствен план на град Велинград, село Драгиново и землищата им, който е одобрен с решение на ОбС- Велинград – №184/24.07.2019 г.

Общ устройствен план на град Велинград, село Драгиново и землищата им  

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 182/24.07.2019 г. на Общински съвет гр. Велинград се разрешава:          Изработване на ПУП-схема за трасе на нов водопровод за минерална вода ф63 за захранване на „СЛАДКАРСКИ ЦЕХ“ в УПИ ІІІ-251 в кв.58а по плана на с.Драгиново,Община Велинград.       [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1121/13.08.2019 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ VІІ-91 в кв.40 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.        С проекта за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1119/13.08.2019 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:           Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация на основание чл.15, ал.3 и §8 от ЗУТ за УПИ VІ-73 в кв.25 по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 183/24.07.2019 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:     Изработване на ПУП за промяна предазначението на земя от горски фонд за част от ПИ 10450.227.4, местност „Начовото” по КК на град Велинград.     С настоящия подробен устройствен план се предвижда [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е   Във връзка със заявление с вх.№ 94-00/4904  от 02.07.2019 г.  и на основание § 4/1/ от Допълнителните разпоредби на ЗУТ            Съобщаваме Ви, че е изработен проект -  ПУП за ЧИ на  ПРЗ за  УПИ №ХI-11-„Цех за изкупуване, преработка, сушене и пакетиране на диворастящи гъби, [...]

Прочети Коментарите са изключени!