Archive | Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград.

1. Oбявление 2. Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883 3. Мотиви 4. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 5. Проект за решение 6. Частична оценка на въздействие

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

     На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част : VІІ.Продажби на общинска земя.   І.По чл.35,ал.1 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и 124б ал.2 от ЗУТ  и във връзка със Заповед № ТУ-220/31.08.2018 г. на Областна администрация Пазарджик се разрешава:     Изработване на проект за стройствен план-Парцеларен план /ПУП –ПП/ за обект : „Трасето на електропровод 20 kv, захранващ нов трафопост в УПИ VІІІ-6, кв. 3  и нов [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1025/16.07.2018 г. нана Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :           Изработване на ПУП- проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ІІІ 1208,1210 в кв.88 по плана на с.Драгиново,Община Велинград, облас Пазарджик.         С настоящия проект за частично [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1022/16.07.2018 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава : Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация, с който уличната регулация се променя по следния начин: южната улично-регулационна линия на улица с о.т.195-196 се променя по границата на ПИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1203/14.08.2018 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ V-411, кв.34 и пешеходна алея между кв.34 и кв.34а по плана на с.Драгиново, Община Велинград.                С проекта за частично [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 1300/31.08.2018 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ІІІ 410,1098 в кв.34 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, област Пазарджик.         С проект за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2017Г.

     Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград да присъстват на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2017г.  Обсъждането ще се проведе на 13.09.2018 г. /четвъртък/ от  16:00 ч. в малка заседателна зала на ОП „СИП И ТИЦ”, с административен адрес: гр.Велинград, пл.”Свобода” при следния дневен ред:      1. Представяне [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

О  Б  Щ  И  Н  А ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е          На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 1154/07.08.2018 г. на Кмета на Община Велинград , се разрешава изработването на проект за частично изменение на плана за регулация и застроявяне [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 1248 / 20.08.2018г. г. на Кмета на община Велинград се разрешава:       Изработване на подробен устройствен план – Схема за трасе на нова подземна кабелна линия от съществуващ стълб 3/7 до УПИ V-ИВС в кв.7А по плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!