Archive | Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1802/04.12.2018 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП- проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ХІ-272 в кв.10 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, област Пазарджик.       С проект за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1698/14.11.2018 г. на Кмета на Община гр. Велинград се разрешава :         Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на план за регулация за УПИ ХХІ в кв.8 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.           С проекта [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 314/25.10.2018 г. на Общински съвет гр. Велинград се разрешава :          Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация на част от улица “Скала“ с о.т.151 – 168 по плана на с.Драгиново,Община Велинград.           [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1756/29.11.2018 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава: Изработване на ПУП за частично изменение на плана за регулация и застрояване.     Обекта попада в местност „Стопански двор 1”, в район 6 по КК на гр. Велинград, общ. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

            Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3 ПРОТОКОЛ               за допуснатите и недопуснатите кандидати   за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1648/05.11.2018г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „младши експерт” в Отдел “Управление на собствеността, нормативно регулиране, обществени поръчки и земеделие”, Дирекция “Административни дейности и управление на собствеността” І. Таблица [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за изменение и допълнение Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Съгласно чл. 26, ал. 4, пр. 2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване, Общински съвет – Велинград осигурява възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект за изменение и допълнение Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2019г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА  ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА,  ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА  2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

Проект: ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2019г.

Проект:  ОБЩИНСКИ  ГОДИШЕН    ПЛАН   ЗА  МЛАДЕЖТА   ЗА   2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ На основание Заповед №1713/16.11.2018 година на Кмета на община Велинград: – На 05.12.2018 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие” Длъжност Три имена на одобрения за длъжността кандидат За услугата „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” Медиатор- 1бр. Мая Славчова Гатева

Прочети Коментарите са изключени!