Archive | Обяви и проекти на актове RSS feed for this section
Обява за конкурс по проект Център за социално включване “Развитие”

Обява за конкурс по проект Център за социално включване “Развитие”

Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Я  В  А Конкурс за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба на Община Велинград за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и безвъзмездно право на ползване на общинските спортни обекти и съоръжения.

Oбявление Доклад по указ Мотиви съответно доклад нови Наредба за спортните клубове  Предварителна цялостна оценка на въздействие Проект – отмяна Резюме на цялостна оценка на въздействието

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О Б Я В Л Е Н И Е         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №35/07.01.2021 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №34/07.01.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ V-251 – „За жилищно строителство, търговеия и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 65/18.01.2021 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП-план схема за трасе на водопровод и канализация трасе на нови водопровод и канализация по улици [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2021-2027 г. ДО 02.03.2021 г. Община Велинград е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Велинград за периода 2021-2027 г., в изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

Oбявление Проект Проект на решение Мотиви съответно доклад Частична оценка на въздействие Съобщение обществени консултации - публикувано  на 24.02.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 141 от  05.02.2021г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план –частично изменение на плана за регулация и застрояване ,  като за сметка на УПИ IV-8790, V-8791 и VI-8792  в кв.2071 по плана на гр.Велинград  се образува един нов [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 150 от  08.02.2021г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план –частично изменение на плана за застрояване  за  УПИ XVI   в кв.321 по плана на гр.Велинград  , като се предвижда  ново застроително петно свободно застрояване  и  се [...]

Прочети Коментарите са изключени!