Archive | Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Проект за актуализация на Общински план за развитие 2014-2020 г.

Проект за актуализация на Общински план за развитие 2014-2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

1

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

               На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка съсРешение № 251/27.07.2017г. на Община съвет гр. Велинград  се  разрешава: Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ № VІ-255 в кв.9 и изменение на улица с о.т. №№93-107 по плана на с.Драгиново [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 204  от 16.02.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – частично изменение на плана  за регулация и застрояване   на   УПИ  I – 124  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 205  от 16.02.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – частично изменение на плана  за регулация и застрояване и ПУП – схеми за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 33/11.01.2018 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – Схема на трасе за обект: ВКЗ за УПИ № Х-6921 в квартал № 3931 по плана на гр. Велинград.             С настоящата схема се предвижда да се определи трасе [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 33/11.01.2018 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – Схема на трасе за обект: ВКЗ за УПИ № Х-6921 в квартал № 3931 по плана на гр. Велинград.             С настоящата схема се предвижда да се определи трасе на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 202/16.02.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № XXI-3080, кв. 113 по плана на гр.Велинград.        С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната не се променя. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ

Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на общинските пътища в община Велинград

Дата на откриване: 14.02.2018 г., вкл. Целева група: Всички заинтересовани Сфера на действие: Община Велинград Дата на приключване: 17.03.2018 г. 1. Обявление пътища 2. Доклад на пътища 3. Проект решение пътища 4.Частична оценка въздействие пътища 5.Мотиви доклад пътища

Прочети Коментарите са изключени!