Archive | Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Обявление

На основание чл. 128 , ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 833/13.06.2018 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава: Изработване на на ПУП за частично изменение на плана за регулация  и застрояване за УПИ  ІІІ- 88 с площ 2439 кв.м. В него е описан териториалния обхват на подробния устройствен план. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 , ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 824/13.06.2018 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава: Изработване на ПУП – ПРЗ частично изменение регулацията, отреждането и застрояването на УПИ №VІІ-9 /ПИ 008073/ и образуване на нови  УПИ VІІ-73 „За производство” и №LXXІІІ – 73 – „За търговия [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 , ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 832/13.06.2018 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава:  Изработване на ПУП – частично изменение на плана за застрояване.             Обектът попада в масив 8,  имот № 008111 местност „Анезица / Връкьовица” по КВС на гр.Велинград и се израбова по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 826  от 13.06.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация  и застрояване за УПИ  XI-884 в кв.261 по плана на гр. Велинград, поради необходимостта от разделяне на същият.           С плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 830  от 13.06.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и  застрояване за част от кв.339 по плана на гр.Велинград ,както следва :              С проекта за частично изменение на плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част : VІІ.Продажби на общинска земя I.По чл.35,ал.1/публични търгове и конкурси/ с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

                                                                                                          Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3     ПРОТОКОЛ  за допуснатите и недопуснатите кандидати        за участие в конкурс, обявен със Заповед № 629/15.05.2018г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „началник на отдел в община и в район”, отдел”Инспекторат”             І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите  1. Изисквани [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 658/21.05.2018 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – Схема на трасе за обект на „Акварекс”: ВКЗ за УПИ № ІІ-7012 в квартал № 4561 по плана на гр. Велинград.           С настоящата схема се предвижда да се определи [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 454/13.04.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ № IV-8770 в кв. № 417 по плана на гр.Велинград.       С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 737/30.05.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ IV-6408 и УПИ V-6408 в кв.11 по плана на град Велинград.       С проекта за частично изменение на плана за регулация, [...]

Прочети Коментарите са изключени!