Archive | Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ – 2013г. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2012г.

До Общински съвет             Гр. Велинград                         Уважаеми общински съветници,             Във връзка с чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, Закона за ДБ на Република България за 2013, РМС-№ 327 / 25.04.2012г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от [...]

Прочети 0 Comments

Публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2012 г. и на проекта за бюджет на община Велинград за 2013 г

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,     Експозе на кмета на Община Велинград г-н ИванЛебанов Представяне на отчета на бюджет 2012 и на проекта за бюджет за 2013 г. Представяне на отчета на програма за придобиване на ДМА и ДНА за 2012 и на проекта на програма за придобиване на ДМА и ДНА за 2013 г. Питания и становища [...]

Прочети 0 Comments

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 г.

Продажби 1. По чл. 35, ал. 1 /публични търгове и конкурси/ Имоти във Велинград УПИ ХХІІІ-за трафопост с площ 244 кв.м., ведно с масивна сграда (трафопост) със ЗП=50 кв.м. в кв.179 и мрежа НН с три извода- по реда на чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС и §4 от ПЗР на ЗЕ Сгради във Велинград Магазин [...]

Прочети 0 Comments

Oбявя за обществено обсъждане на проект на отчет 2012 и проект на бюджет 2013г

ЕКСПОЗЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Г-Н ИВАН ЛЕБАНОВ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2012 И НА ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ ЗА 2013 г. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА НА ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И ДНА ЗА 2012 И НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И ДНА ЗА 2013 Г. ПИТАНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ [...]

Прочети 0 Comments

ЗАПОВЕД № 05 Велинград 04.01. 2013 година

         ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД            З  А  П  О  В  Е  Д           № 05                 Велинград  04.01. 2013 година               На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата [...]

Прочети 0 Comments

ЗАПОВЕД №1717

         ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД         З  А  П  О  В  Е  Д  №1717                     Велинград  23.11.2012 година             На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, [...]

Прочети 0 Comments

ЗАПОВЕД № 1716

         ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД           З  А  П  О  В  Е  Д            № 1716                    Велинград  23.11.2012 година               На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 [...]

Прочети 0 Comments

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, както следва :          §1.Изменя чл.12, ал.3,както следва: „ Има първоначална оценка не по-малка от 1 000лв.”          §2. Изменя чл.23,ал.1,т.1, както следва [...]

Прочети 0 Comments

Проек за изменение на наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти

ДО Г-н КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В изпълнение на Решение №157/29.03.2012 г. на ОбС Велинград, предлагам Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти, който [...]

Прочети 0 Comments

ЗАПОВЕД №1530

 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  З  А  П  О  В  Е  Д  № 1530             Велинград  22.10.2012 година         На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 278 / 28.06.2012 [...]

Прочети 0 Comments