Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

  На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.13г,ал.3 от НРПРУОИ,Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017 год. в част VІІ.Продажби на общинска земя. т.3 По чл.36, ал.2, т.1 от ЗОС/прекратяване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ И УЛИЧНИ ПЛАТНА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ, ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

       СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ И УЛИЧНИ ПЛАТНА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ, ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД     [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Община Велинград, чрез настоящото публикуване, уведомява за откриване на производство за издаване на акт за одобряване на план – сметка  за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година. Определя се форма за участие в производството по издаване на акта чрез писмени предложения [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинското имущество на Община Велинград

Съобщение Проекто решение Предложенение Частична оценка

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.13г,ал.3 от НРПРУОИ,Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017 год. в част VІІ.Продажби на общинска земя, т.1.По чл.35, ал.1/публични търгове и конкурси/ от ЗОбС   с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза

ДО   Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ГР. ВЕЛИНГРАД                                                                                                                                                                                                                                                                                     П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ Д-Р КОСТАДИН КОЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД     Относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление за удължаване на срок за подаване на предложения, възражения, становища по проект наредба за ползване на общински тротоари…

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Съгласно чл. 26, ал. 4, пр. 2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване, Община Велинград удължава възможността на заинтересуваните лица да направят своите предложения, становища и възражения по проект на нова Наредба за ползване на общински тротоари, площади и улични платна или на части от тях за платено и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проекто решение

Изменя и допълва Решение № 431/17.11.2016 г., взето с протокол № 17, точка 5 на Общински съвет – Велинград проведено на 17.11.2016 год., като решението придобива следния текст: 1. „Път PAZ 1062/ BGL 1350, п.к. II-84- Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава-/III-843/, в участъка Кръстава – /III-843, м. Грънчарица/”, с имоти по КВС пл.№№ попадащи в горски територии по землища [...]

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

     На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.13г,ал.3 от НРПРУОИ,Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017 год. в част VІІ.Продажби на общинска земя, т.3 По чл.36, ал.2, т.1 от ЗОС/прекратяване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.13г,ал.3 от НРПРУОИ,Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017 год. в част VІІ.Продажби на общинска земя, т.1.По чл.35, ал.1/публични търгове и конкурси/ от ЗОбС   с [...]

Прочети Коментарите са изключени!