Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част : VІІ.Продажби на общинска земя I.По чл.35,ал.1/публични търгове и конкурси/ с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения по Проект на Наредба за безопасността на движението – община Велинград

Справка за постъпили предложения

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения по Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги – община Велинград

Справка за постъпили предложения

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ! ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ Решение Мотиви,цели Проект Правилник

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

     На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част : VІІ.Продажба на общинска земя I.По чл.35,ал.1/публични търгове и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Велинград

Наредба за безопастност на движението Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883 Доклад за цялостна предварителна оценка  Доклад на кмета на общината Мотиви Резюме за цялостна предварителна оценка

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград.

Наредба Доклад на кмета на Общината Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883 Мотиви Резюме на цялостна онцека Цялостна предварителна оценка

Прочети Коментарите са изключени!

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на Общ устройствен план на землищата на гр.Велинград и с.Драгиново(със съответните схеми)

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на Общ устройствен план на землищата на гр.Велинград и с.Драгиново(със съответните схеми)

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ:ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА

ПРОЕКТ: О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д ОБЩИНСКА ПРОГРАМА   ЗА   ЗАКРИЛА  НА  ДЕТЕТО   ЗА    2018  ГОДИНА                                                      [...]

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19,ал.3 от НРПРУОИ,Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част : VІІ.Продажба на общинска земя т.ІІ Продажба на имоти по чл.35,ал.3 от ЗОбС/продажба [...]

Прочети Коментарите са изключени!