Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

Проект ПРОГРАМА за 2019 г.

  Проект ПРОГРАМА за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016 – 2020г.             Програмата за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград (2016-2020)  подкрепя  приоритетните направления и целите, вписани  в актуализираната през 2018 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ: ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА

                                                                                       ПРОЕКТ:   П Р О Г Р А М  А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост в изпълнение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект!Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград

1.Oбявление 2.Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883 3.Консолидирана версия на наредбата 4.Мотиви 5.Проект-за-решение 6.Частична-оценка-на-въздействие

Прочети Коментарите са изключени!

Проект наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ на Общински съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване, община Велинград предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект за изменение и допълнение на Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ.     ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТА  БИХТЕ МОГЛИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения по Наредба за критериите , реда условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велинград

Справка за постъпили предложения

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за изменение и допълнение Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Съгласно чл. 26, ал. 4, пр. 2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване, Общински съвет – Велинград осигурява възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект за изменение и допълнение Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2019г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА  ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА,  ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА  2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

Проект: ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2019г.

Проект:  ОБЩИНСКИ  ГОДИШЕН    ПЛАН   ЗА  МЛАДЕЖТА   ЗА   2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част :   VІІ.Продажби на общинска земя.   I.По чл.35,ал.1/публични търгове и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велинград

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   Съгласно чл. 26, ал. 4, пр. 2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване, община Велинград предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велингра [...]

Прочети Коментарите са изключени!