Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

Справка за постъпили предложения за наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имот

Справка за предложения

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Велинград № ВНОСИТЕЛ, ВХ. № ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩЕ С [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА

ПРОЕКТ :ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Велинград

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.26 ,АЛ.5 ОТ ЗНА

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходните на територията на община Велингра

1. Доклад 2. Консолидирана версия на наредбата 3.Мотиви 4.Обявление 5.Проект за решение наредба ЗДП 6.ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 7. Справка за постъпили предложения

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти

1.Oбявление 2.Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883 3.Мотиви съответно доклад 4.НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани 5.Проект на решение 6.Частична оценка на въздействието 7. Справка за предложения

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2019 год.  в част :   VІІ.Продажби на общинска земя.   2.Продажба на имоти по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения по Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград

Справка за постъпили предложения по Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велингрaд

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Велинград

Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействие Доклад по чл.28,ал.2 от ЗНА Мотиви по чл.28,ал.2 от ЗНА ПРОЕКТ на НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Резюме на цялостна предварителна оценка на въздействие Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД № ВНОСИТЕЛ, ВХ. № ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩЕ С РЕЗЮМЕ НА БЕЛЕЖКИ ПРИЕТИ/НЕПРИЕТИ ОБОСНОВКА ЗА НЕПРИЕТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ [...]

Прочети Коментарите са изключени!