Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

Справка предложения

Справка предложения

Прочети Коментарите са изключени!

Проект: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ

Проект: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Велинград

Справка за предложения

Прочети Коментарите са изключени!

Проект!Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

Oбявление Мотиви съответно доклад Проект на наредба Проект на решение Частична оценка на въздействие

Прочети Коментарите са изключени!

Проект!Спортен календар 2021

Спортен календар 2021

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Oбявление Проект на решение Мотиви съответно доклад Наредба по чл.133 от ЗВД Приложение 1 Оценка на въздействие

Прочети Коментарите са изключени!

Справка по проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

Справка наредба такси

Прочети Коментарите са изключени!

Справка по проект на Тарифа на Велинградски общински съвет за определяне на таксите за водовземане от находищата на минерална вода

Справка по Проект на Тарифа на Велинградски общински съвет за определяне на таксите за  водовземане от находищата на минерална вода

Прочети Коментарите са изключени!

Oбществено обсъждане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2021 година

Oбявление Анализ и План сметка 21 Доклад Проект на решение

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ! ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2021г.

ПРОГРАМА 2021

Прочети Коментарите са изключени!