Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част :   VІІ.Продажби на общинска земя.   I.По чл.35,ал.1/публични търгове и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велинград

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   Съгласно чл. 26, ал. 4, пр. 2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване, община Велинград предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велингра [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомяваме Ви, че е започнала процедура по измяна на Общ Админитсративен акт. Имате право да участвате в производството с предложения, възражения и др. в срок от един месец считано от днес.

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД Уважаеми господин Председател,   С Решение № 189 от 29.06.2017 г., прието на редовно заседание на Общински съвет гр. Велинград са определени минималния и максималния размер на цените за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа. В общинска администрация е постъпило Писмо с вх. №94-00/280 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ: За оттегляне изцяло Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Велинград

     ПРОЕКТ: За оттегляне изцяло Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Велинград, приета с решение на Общински съвет Велинград № 231/26.05.2016 г. с протокол №7/26.05.2016 г., изм. по решение №308/28.07.2016 г. на Административен съд Пазарджик като приема Наредба за отмяна на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

План за развитие на горите на територията на община Велинград

Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част :   VІІ.Продажби на общинска земя.   IІ.По чл.35, ал 3 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград.

1. Oбявление 2. Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883 3. Мотиви 4. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 5. Проект за решение 6. Частична оценка на въздействие 7. Справка за предложения

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

     На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част : VІІ.Продажби на общинска земя.   І.По чл.35,ал.1 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Велинград .

1. ДОКЛАД 2. МОТИВИ 3. ПРОЕКТ 4. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 5. ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 6. СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за безопасност на движението – община Велинград

1. Обявление 2. Частична оценка 3. Мотиви 4. Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883 5. Доклад на кмета на Общината 6.Проект на Наредба 7. Справка за постъпили предложения

Прочети Коментарите са изключени!