Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

1

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на общинските пътища в община Велинград

Дата на откриване: 14.02.2018 г., вкл. Целева група: Всички заинтересовани Сфера на действие: Община Велинград Дата на приключване: 17.03.2018 г. 1. Обявление пътища 2. Доклад на пътища 3. Проект решение пътища 4.Частична оценка въздействие пътища 5.Мотиви доклад пътища

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД с проект на акт за приемането й

Дата на откриване: 14.02.2018 г., вкл. Целева група: Всички заинтересовани Сфера на действие: Община Велинград Дата на приключване: 17.03.2018 г. 1. Oбявление наредба отпадъци 2. Доклад наредба отпадъци 3. Mотиви наредба отпадъци 4. Изменение на наредба отпадъци 5. Oценка въздействие на отпадъци

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения по проект за Наредба по чл. 8, ал. 2 от ЗОС

Справка за постъпили предложения по проект за Наредба по чл. 8, ал. 2 от ЗОС

Прочети Коментарите са изключени!

Проект промяна на Наредба за организацията и безопасността на движението

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД     П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ             Бельо Мандраджиев – председател на Общински съвет Велинград               ОТНОСНО: Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл.56, ал. 1, т.1 и §4 от Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект промяна на Наредба за общинските пътища

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД     П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ             Бельо Мандраджиев – председател на Общински съвет Велинград               ОТНОСНО: Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл.69, ал. 3 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Велинград, приета с Решение № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

     На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.13г,ал.3 от НРПРУОИ,Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част : VІІ.Продажба на общинска земя т.ІІ Продажба на имоти по чл.35,ал.3 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за решение

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД     П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ             Бельо Мандраджиев – председател на Общински съвет Велинград               ОТНОСНО:Оттегляне на оспорени по съдебен ред разпоредби на Наредбата за управление на зелената система на Велинград, а именно: чл. 77, чл.78, ал.2 и чл.82   [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2018г.

ОБЩИНСКИ  ГОДИШЕН    ПЛАН   ЗА  МЛАДЕЖТА   ЗА   2018г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ:ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 2018г. – 2020г.

     ПРОЕКТ:ПЛАН  ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ  2018г. – 2020г.

Прочети Коментарите са изключени!