Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград.

1. Oбявление 2. Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883 3. Мотиви 4. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 5. Проект за решение 6. Частична оценка на въздействие

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

     На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част : VІІ.Продажби на общинска земя.   І.По чл.35,ал.1 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Велинград .

1. ДОКЛАД 2. МОТИВИ 3. ПРОЕКТ 4. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 5. ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за безопасност на движението – община Велинград

1. Обявление 2. Частична оценка 3. Мотиви 4. Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883 5. Доклад на кмета на Общината 6.Проект на Наредба 7. Справка за постъпили предложения

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

     На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част : VІІ.Продажби на общинска земя ІІІ.По чл.36, ал.2, т.1 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Дата на откриване 22.06.2018г., вкл. Целева група Всички заинтересовани Сфера на действие Община Велинград Дата на приключване 24.07.2018г., вкл.  1. Обявление 2. Мотиви, съответно доклад 3. Доклад последв. оценка 4. Проект на акт на НАРЕДБАТА 5. Сравнителна таблица 6. Частична предварителна оценка за въздейстие 7. Справка за предложения - качена на 25.07.2018г.

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част : VІІ.Продажби на общинска земя I.По чл.35,ал.1/публични търгове и конкурси/ с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения по Проект на Наредба за безопасността на движението – община Велинград

Справка за постъпили предложения

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения по Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги – община Велинград

Справка за постъпили предложения

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ! ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ Решение Мотиви,цели Проект Правилник

Прочети Коментарите са изключени!