Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2019 год.  в част :   VІІ.Продажби на общинска земя.   2.Продажба на имоти по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения по Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград

Справка за постъпили предложения по Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велингрaд

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Велинград

Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействие Доклад по чл.28,ал.2 от ЗНА Мотиви по чл.28,ал.2 от ЗНА ПРОЕКТ на НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Резюме на цялостна предварителна оценка на въздействие Съобщение Интерактивна карта РИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД № ВНОСИТЕЛ, ВХ. № ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩЕ С РЕЗЮМЕ НА БЕЛЕЖКИ ПРИЕТИ/НЕПРИЕТИ ОБОСНОВКА ЗА НЕПРИЕТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект:Доклад за ОПР за 2018г.

Доклад за ОПР за 2018г.

Прочети Коментарите са изключени!

Проект:План за развитие на социалните услуги

Проект: План за развитие на социалните услуги 

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

     На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2019 год.  в част :   VІІ.Продажби на общинска земя.   3.По чл.36, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект! Общ устройствен план на гр. Велинград,с. Драгиново и землищата им

Проект! Общ устройствен план на гр. Велинград,с. Драгиново и землищата им Информация за преценяване необходимостта от екологична оценка Искане за преценяване необходимостта от екологична оценка

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград

1.ДОКЛАД за цялостна предварителна оценка на въздействие 2.Доклад по чл.55,ал.1 от Указ№883 от 24.04.1947 3.Мотиви 4.Проект за решение 5. Доклад 6.Резюме за цялостна предварителна оценка на въздействие 7.Съобщение 8.Проект на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград 9.Справка за постъпили предложения по Наредба за условията и реда за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ:ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 2019/2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ:ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ   2019/2020 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!