Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

ПРОЕКТ:ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ПРОЕКТ:       ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА     Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Справка

Справка

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ:ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ПРОЕКТ:       ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА     Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, §1, т. 6 от ДР на Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект!Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград

 Oбявление  Мотиви съответно доклад Проект на решение Частична оценка на въздействието Наредба за реда за общинската собственост

Прочети Коментарите са изключени!

Проект!Наредба за символиката на община Велинград, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Велинград м. юни 2019 г.

Наредба почетни символи Обявление Мотиви за наредбата за Символите Предварителна ЦЯЛОСТНА оценка на въздействие на наредбата Резюме на Цялостна предварителна оценка

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения за наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имот

Справка за предложения

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Велинград № ВНОСИТЕЛ, ВХ. № ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩЕ С [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА

ПРОЕКТ :ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Велинград

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.26 ,АЛ.5 ОТ ЗНА

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходните на територията на община Велингра

1. Доклад 2. Консолидирана версия на наредбата 3.Мотиви 4.Обявление 5.Проект за решение наредба ЗДП 6.ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 7. Справка за постъпили предложения

Прочети Коментарите са изключени!