Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

Oбществено обсъждане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2021 година

Oбявление Анализ и План сметка 21 Доклад Проект на решение

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ! ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2021г.

ПРОГРАМА 2021

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ! ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2021 г.

ПЛАН 2021

Прочети Коментарите са изключени!

Проект!Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

Oбявление Мотиви съответно доклад Проект на решение Сравнителна таблица Частична оценка на въздействие Удостоверение за липса на предложения и сигнали по допълненое към Проекта на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Тарифа на Велинградски общински съвет за определяне на таксите за водовземане от находищата на минерална вода

Проект за общ. консултации Обявление Мотиви Иконом анализ Доклад Оценка въздействие Справка Трифа

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

 Наредба обявление Наредба доклад Наредба доклад 18Б Наредба мотиви Наредба сравнителна таблица Наредба оценка въздействие Разрешение за строеж слънчеви инсталации и енергийни обекти Такса за издаване разрешение за ползване на място Калкулация по групирани услуги Калкулация на такси и цени Калкулация на цени Наредба проект за общ. консултации   Цени промишлена вода Цени Драгиново Минерална вода [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

     Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №8/30.01.2020 год. на Общински съвет Велинград годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

     Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №8/30.01.2020 год. на Общински съвет Велинград годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ на Общински съвет-Велинград

Проект на Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ на Общински съвет-Велинград  Oбявление Доклад-по-чл.-55-ал.-1-от-Указ-883 Мотиви-съотв.-доклад Резюме на цялостна онцека Проект на решение Удостоверение за обявление Цялостна предварителна оценка Справка за предложения /Публикувано на 09. 09. 2020г./

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

     Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №8/30.01.2020 год. на Общински съвет Велинград годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в [...]

Прочети Коментарите са изключени!