Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСНИТЕ ТАКСИ И УСЛУГИ

        ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД           Уважаема госпожо Председател,       ДОКЛАД И МОТИВИ ПО ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПО ЧЛ.9 ОТ ЗМДТ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ОБЕЗПЕЧАВАЩИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧИСТОТАТА И СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО В [...]

Прочети 0 Comments

Проект за решение за изменение и допълнение на Решение № 96 от 23.02.2012г.

                                                                                   До                                                        Общински Съвет        град Велинград   С Решение № 96/23.02.2012г. Общинският съвет прие Условия и ред за издаване на разрешителни за водовземане [...]

Прочети 0 Comments

Нови наеми

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД Уважаема госпожо Председател, Поради необходимостта от по- пълно задоволяване на здравните, образовател-ните, социалните и други нужди на населението на територията на Общината, предлагам следния проект за решение Иван Лебанов Кмет на Община Велинград  Изготвил: Г. Янев- н-к отдел УОС Съгласувал: Зам. кмет : Ат. Хрисчева  …………… Юрист ………….                                                                                                                                  ПРОЕКТ:                             [...]

Прочети 0 Comments

Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

  ВАШИ СТАНОВИЩА И/ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХТЕ МОГЛИ ДА ДАДЕТЕ, КАКТО СЛЕДВА: А/ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС:obshtina.velingrad@mbox.contact.bg Б/ ЧРЕЗ ДЕЛОВОДСТВО Адресът на официалната електронна страница на община Велинград и мястото в Общината, на което можете да се запознаете с текстовете на хартиен носител са както следва: 1. страница : www.velingrad.bg, линк “обяви”, “обществени обсъждания”; 2. [...]

Прочети 0 Comments

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на таксите и цени на услугите /наредба по чл.9 от ЗМДТ/ в едно с мотиви и доклад

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЯВЯВАМЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД /ПО ЧЛ.9 ОТ ЗМДТ/. ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХТЕ МОГЛИ ДА ДАДЕТЕ, КАКТО СЛЕДВА: А/ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС: velingrad@mbox.contact.bg Б/ЧРЕЗ ДЕЛОВОДСТВО Ваши становища и/или предложения [...]

Прочети 0 Comments

НАРЕДБА за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Велинград

Глава І: Общи положения Чл. 1. С тази Наредба се определя редът и условията за: (1) Издаване на Разрешителни за водовземане на минерална вода от община Велинград от предоставените й за срок от 25 години, безвъзмездно, за управление и ползване находища за минерална вода, изключителна държавна собственост №16 „Велинград-Каменица”, община Велинград и № 27 находище [...]

Прочети 0 Comments