Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

       На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част”Замяна и прекратяване на съсобственост”,раздел”Прекратяване на съсобственост”,точка 2.1.”С физически и юридически лица” буква е с текста”имот [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

      На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част ”Замяна и прекратяване на съсобственост”, раздел ”Прекратяване на съсобственост”, точка 2.1.”С физически и юридически лица” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част”Продажби,т.1.По чл.35,ал.1/публични търгове и конкурси/,раздел”Имоти в други кметства” с текста”УПИ №ХІІ-общ.с площ 576 кв.м.,кв.13 по плана на с.Абланица,община Велинград,АЧОС№695/21.01.2013 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13г, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през2013 г., както следва: В част „Замяна и прекратяване на съсобственост, т.2 .1., буква „е” с текста: Част от имот №389 с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част „Продажби,т.2. По чл. 35,ал.3/продажба на терени,върху които е реализирано отстъпено право на строеж/ с текста „УПИ № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

Обявено  на сайта на 13.03.2013 г.       На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част „Продажби,т.2. По чл. 35,ал.3 от ЗОС с текста [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ – НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди, издадени от кмета на община Велинград за премахване, преобразуване или ремонтиране (СМР)

ОБЯВЯВА СЕ НА 13.03.2013г.!                ПРОЕКТ! на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди, издадени от кмета на община Велинград за премахване, преобразуване или ремонтиране (СМР)  §1. В чл.3, ал.1 се правят следните изменения и допълнения, както следва: 1. след израза „недвижим имот” се допълва израза „/ако е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ – НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Велинград

ОБЯВЯВА СЕ НА 12.03.2013г.!             ПРОЕКТ! НАРЕДБА  за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях  от община Велинград Наредбата е одобрена с решение на Общински съвет № ………….. от ………………2013 г.,  с  Протокол №……… и изготвена на основание чл. 225а, ал. 3 от изменение на Закона за устройство [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част „Продажби,т.2. По чл. 35,ал.3/продажба на терени,върху които е реализирано отстъпено право на строеж/ с текста „УПИ №Х-245-ИВС [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

   Обявено на сайта на 05.03.2013 г.       На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част „Продажби,т.1. По чл. 35,ал.1/публични търгове и конкурси/ ”,раздел [...]

Прочети Коментарите са изключени!