Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

ЗАПОВЕД №1066/02.08.2019 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д   №1066/02.08.2019 година  На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.79 ал.1, т.1, чл.80 и чл.81 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и  управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №1067/02.08.2019 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д   №1067/02.08.2019 година    На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.79 ал.1, т.1, чл.80 и чл.81 ал.1, т.1 и ал.2 и чл. 87 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и  управление на общинско [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС   На основание Заповед №914/05.07.2019 година на Кмета на община Велинград:  На 24.07.2019 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публично оповестен конкурс  за отдаване под [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 891/02.07.2019г.

З А П О В Е Д  № 891/02.07.2019г. На основаниечл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка счл. 5 ал. 1 т. 1 и ал. 3, чл. 46, т. 1, чл. 49 ал. 1 т. 1 иал. 2, и чл. 54-63 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

  О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС                   На основание Заповед №431/22.03.2019 година на Кмета на община Велинград: – На 10.04.2019 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публично оповестен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

            Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3 ПРОТОКОЛ               за допуснатите и недопуснатите кандидати   за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1648/05.11.2018г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „младши експерт” в Отдел “Управление на собствеността, нормативно регулиране, обществени поръчки и земеделие”, Дирекция “Административни дейности и управление на собствеността” І. Таблица [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ На основание Заповед №1713/16.11.2018 година на Кмета на община Велинград: – На 05.12.2018 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс-младши експерт, отдел”УСНРОПЗ”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1648/05.11.2018г.  на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

     На основание Заповед №1571/23.10.2018г. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински земеделски имот, находящ се в землище Велинград, а именно: -земеделски имот-поземлен имот с идентификатор №10450.4.151 с площ от 152 кв.м., находящ се в м. „Ел. Подстанция“; начин на трайно ползване – друг [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1564/23.10.2018 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Драгиново, общ.Велинград, а именно: Поземлен имот пл.№1028 с площ от 350 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ХХVІІІ-1028 в кв.68 по плана на [...]

Прочети Коментарите са изключени!