Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

Заповед 381

Заповед 381 Докумени за сваляне

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА АСИСТЕНТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

Във връзка с изпълнението на Закона за личната помощ и Наредбата № РД-07-7 от  28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, Община Велинград обявява прием на документи за набиране на кандидати за лични асистенти, при следните условия:   1.      Място за подаване на документи от кандидатите: Заявленията се приемат в Община Велинград, бул. “Хан [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №1066/02.08.2019 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д   №1066/02.08.2019 година  На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.79 ал.1, т.1, чл.80 и чл.81 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и  управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №1067/02.08.2019 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д   №1067/02.08.2019 година    На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.79 ал.1, т.1, чл.80 и чл.81 ал.1, т.1 и ал.2 и чл. 87 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и  управление на общинско [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС   На основание Заповед №914/05.07.2019 година на Кмета на община Велинград:  На 24.07.2019 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публично оповестен конкурс  за отдаване под [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 891/02.07.2019г.

З А П О В Е Д  № 891/02.07.2019г. На основаниечл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка счл. 5 ал. 1 т. 1 и ал. 3, чл. 46, т. 1, чл. 49 ал. 1 т. 1 иал. 2, и чл. 54-63 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

  О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС                   На основание Заповед №431/22.03.2019 година на Кмета на община Велинград: – На 10.04.2019 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публично оповестен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

            Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3 ПРОТОКОЛ               за допуснатите и недопуснатите кандидати   за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1648/05.11.2018г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „младши експерт” в Отдел “Управление на собствеността, нормативно регулиране, обществени поръчки и земеделие”, Дирекция “Административни дейности и управление на собствеността” І. Таблица [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ На основание Заповед №1713/16.11.2018 година на Кмета на община Велинград: – На 05.12.2018 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс-младши експерт, отдел”УСНРОПЗ”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1648/05.11.2018г.  на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!