Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

Обява

 ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване На основание Заповед №1349/26.08.2020 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя  поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно:  1.Поземлен имот с идентификатор 10450.502.3447 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1382/03.09.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д № 1382/03.09.2020 г.           На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на   Решение №  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Класиране от конкурс за младши експерт, отдел ТСУ

Класиране от конкурс за младши експерт, отдел ТСУ

Прочети Коментарите са изключени!

Система за определяне на резултатите от теста и допускане дo интервю

Система за определяне на резултатите  от теста и допускане дo интервю

Прочети Коментарите са изключени!

Списък за допуснати и недопуснати за конкурс младши експерт,отдел”ТСУ”

Списък допуснати и недопуснати за мл.експерт, отдел “ТСУ”

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация гр.Велинград                                                                                                            О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1013/25.06.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 1013/25.06.2020  г.             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на   Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

З А П О В Е Д № 1016/25.06.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 1016/25.06.2020 г.             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на   Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

З А П О В Е Д № 1015/25.06.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 1015/25.06.2020 г.             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1014/25.06.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   №  1014/25.06.2020 г.             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на   Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!