Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

ОБЯВА

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ На основание Заповед №1713/16.11.2018 година на Кмета на община Велинград: – На 05.12.2018 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс-младши експерт, отдел”УСНРОПЗ”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1648/05.11.2018г.  на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

     На основание Заповед №1571/23.10.2018г. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински земеделски имот, находящ се в землище Велинград, а именно: -земеделски имот-поземлен имот с идентификатор №10450.4.151 с площ от 152 кв.м., находящ се в м. „Ел. Подстанция“; начин на трайно ползване – друг [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1564/23.10.2018 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Драгиново, общ.Велинград, а именно: Поземлен имот пл.№1028 с площ от 350 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ХХVІІІ-1028 в кв.68 по плана на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

                                                                                                          Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3 ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати    за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1500/09.10.2018г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „служител по сигурността на информацията” в общинска администрация Велинград             І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите  1. Изисквани документи от кандидатите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс се обявява за длъжността:” служител по сигурността на информацията”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №  1500/09.10.2018г. на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1270 от 23.08.2018 год

Заповед   № 1270 от 23.08.2018 год. за спечелил търга

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен конкурс

На основание Заповед №1236/17.08.2018 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен конкурс за продажба на общински земеделски имот, находящ се в землище Велинград, а именно:  -Земеделски имот пл.№078199 с площ 0.713 дка, находящ се в м.”Калище”.Начин на трайно ползване-използваема ливада, категория на земята при неполивни условия-Шеста с начална конкурсна цена в размер [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1243/17.08.2018 г.на Кмета на Община Велинград се обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот общинска собственост, а именно: 2 броя петна, всяко от тях с площ от 20 кв. м. с предназначение „за търговска дейност”, находящи се в УПИ XXII, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

         На основание Заповед №1244/17.08.2018 г.на Кмета на Община Велинград се обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот общинска собственост, а именно: петно № 15 и петно №16, всяко от тях с площ от 20 кв. м. с предназначение „за [...]

Прочети Коментарите са изключени!