Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

                                                                                                          Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3 ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати    за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1500/09.10.2018г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „служител по сигурността на информацията” в общинска администрация Велинград             І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите  1. Изисквани документи от кандидатите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс се обявява за длъжността:” служител по сигурността на информацията”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №  1500/09.10.2018г. на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1270 от 23.08.2018 год

Заповед   № 1270 от 23.08.2018 год. за спечелил търга

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен конкурс

На основание Заповед №1236/17.08.2018 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен конкурс за продажба на общински земеделски имот, находящ се в землище Велинград, а именно:  -Земеделски имот пл.№078199 с площ 0.713 дка, находящ се в м.”Калище”.Начин на трайно ползване-използваема ливада, категория на земята при неполивни условия-Шеста с начална конкурсна цена в размер [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1243/17.08.2018 г.на Кмета на Община Велинград се обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот общинска собственост, а именно: 2 броя петна, всяко от тях с площ от 20 кв. м. с предназначение „за търговска дейност”, находящи се в УПИ XXII, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

         На основание Заповед №1244/17.08.2018 г.на Кмета на Община Велинград се обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот общинска собственост, а именно: петно № 15 и петно №16, всяко от тях с площ от 20 кв. м. с предназначение „за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1131/02.08.2018 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на три броя урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в с.Драгиново, общ.Велинград, а именно:   -Поземлен имот пл.№1323 с площ от 400 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ІХ-1323 в кв.6 по плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Търг с явно наддаване за продажба за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2018-1, включващ отдели „127” подотдел „г”, отдел „134” подотдел „с”, отдел „149” подотдел „у”, отдел „151” подотдел „и” и отдел „153” подотдел „в”, отдел „271” подотдел „ж”, отдел „388” подотдел „ф”, отдел „165” подотдел „у1”, отдел „224” подотдел „ж3”, намиращи се в горска територия собственост на община Велинград, попадащи на територията на ТП ДГС „Алабак“.

Търг с явно наддаване за продажба за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2018-1, включващ отдели „127” подотдел „г”, отдел „134” подотдел „с”, отдел „149” подотдел „у”, отдел „151” подотдел „и” и отдел „153” подотдел „в”, отдел „271” подотдел „ж”, отдел „388” подотдел „ф”, отдел „165” подотдел „у1”, отдел „224” подотдел „ж3”, намиращи се в горска територия [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

                                                                                                          Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3     ПРОТОКОЛ  за допуснатите и недопуснатите кандидати        за участие в конкурс, обявен със Заповед № 629/15.05.2018г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „началник на отдел в община и в район”, отдел”Инспекторат”             І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите  1. Изисквани [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс се обявява за длъжността:”началник на отдел в община и в район” отдел”Инспекторат”

Обявление за провеждане на конкурс за НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ Заявление Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС

Прочети Коментарите са изключени!