Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

Заповед № 673/05.05.2020 г.

З А П О В Е Д №  673/05.05.2020 г.           На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград в изпълнение на Решение № 128/29.04.2020 г. на Общински Съвет  Велинград Н А [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 675/05.05.2020 г.

З А П О В Е Д №  675/05.05.2020 г.           На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград в изпълнение на Решение № 128/29.04.2020 г. на Общински Съвет  Велинград Н А [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 674/05.05.2020 г.

З А П О В Е Д №  674/05.05.2020 г.           На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград в изпълнение на Решение № 128/29.04.2020 г. на Общински Съвет  Велинград Н А [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 665/04.05.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   №  665/04.05.2020 г.             На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 666/04.05.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д     З А П О В Е Д   №  666/04.05.2020             На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 664/04.05.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д     З А П О В Е Д   №  664/04.05.2020 г.               На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 663/04.05.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д     З А П О В Е Д   №  663/04.05.2020 г.               На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 662/04.05.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д №  662/04.05.2020 г.           На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3”

Приложение №8 С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3” № по ред Име, презиме, фамилия ЕГН Общ брой точки Забележка 1 Венцислав Цанков Илиев xxxxxxxxxx 15,00 2 Цвета Трифонова Спасова xxxxxxxxxx 15,00 3 Красимир Николаев Николов xxxxxxxxxx 14,67 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ             Във връзка с изпълнение на дейности по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, община Велинград ОБЯВЯВА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА [...]

Прочети Коментарите са изключени!