Archive | Конкурси за назначаване и свободни работни места RSS feed for this section

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

Приложение №7 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявения Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса на територията на общината Велинград по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-6.002, „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 I.            [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЯВА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на кандидати по проекта  1.ЗАЯВЛЕНИЕ 2. АВТОБИОГРАФИЯ 3. Приложение – Декларация 4. Приложение – Декларация

Прочети Коментарите са изключени!
Обява за конкурс по проект Център за социално включване “Развитие”

Обява за конкурс по проект Център за социално включване “Развитие”

Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Я  В  А Конкурс за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Класирене от конкурса за длъжност : ”началник на отдел в община и регион”

Kонкурс н-к отдел ТР класиране

Прочети Коментарите са изключени!

Система за определяне на резултатите за конкурс н-к на отдел ТР

Система за определяне на резултатите за конкурс н-к на отдел ТР

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на допуснати кандидати на конкурс за н-к отдел ТР

Списък на допуснати кандидати на конкурс за н-к отдел ТР

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление

Прочети Коментарите са изключени!

Окончателни резултати на конкурса мл.експерт РРП

Окончателени резултати на конкурса 

Прочети Коментарите са изключени!

Система за определяне на резултатите за конкурс мл.експерт РРП

Система за определяне на резултатите

Прочети Коментарите са изключени!

Списък допуснати кандид.за конкурс мл.експерт РПП

Списък допуснати кандид.за конкурс мл.експерт РПП

Прочети Коментарите са изключени!