Archive | Конкурси за назначаване и свободни работни места RSS feed for this section

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3”

Приложение №8 С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3” № по ред Име, презиме, фамилия ЕГН Общ брой точки Забележка 1. Таня Борисова Касабова 14,00 2. Рени Стефанова Бакърджиева 13,66 3. Альоша Сашов Димитров 12,00 С класирания [...]

Прочети Коментарите са изключени!

„ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ „ИЗПЪЛНИТЕЛ-СНАБДИТЕЛ” по Проект „Патронажна грижа в община Велинград”, договор за БФП BG05N9OP001-2.101-0061- С01

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД изх. № 92-00/2617 от 18.08.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с изпълнение на дейности по проект „Патронажна грижа в община Велинград”, договор за БФП BG05N9OP001-2.101-0061- С01, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

            Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3 ПРОТОКОЛ               за допуснатите и недопуснатите кандидати   за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1648/05.11.2018г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „младши експерт” в Отдел “Управление на собствеността, нормативно регулиране, обществени поръчки и земеделие”, Дирекция “Административни дейности и управление на собствеността” І. Таблица [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие” Длъжност Три имена на одобрения за длъжността кандидат За услугата „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” Медиатор- 1бр. Мая Славчова Гатева

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс-младши експерт, отдел”УСНРОПЗ”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1648/05.11.2018г.  на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява за конкурс по проект Център за социално включване “Развитие”

       Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Я  В  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

                                                                                                          Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3 ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати    за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1500/09.10.2018г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „служител по сигурността на информацията” в общинска администрация Велинград             І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите  1. Изисквани документи от кандидатите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс се обявява за длъжността:” служител по сигурността на информацията”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №  1500/09.10.2018г. на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс се обявява за длъжността:”началник на отдел в община и в район” отдел”Инспекторат”

Обявление за провеждане на конкурс за НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ Заявление Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс се обявява за длъжността:”началник на отдел в община и в район” отдел”Инспекторат”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № …………………. на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!