Archive | Обществено обсъждане RSS feed for this section

Покана обсъждане на бюджет 2014

ЕКСПОЗЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Г-Н ИВАН ЛЕБАНОВ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ ЗА 2014 г. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И ДНА ЗА 2014 Г. ПИТАНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ В ЗАЛАТА      ОБСЪЖДАНЕТО Е В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.11,АЛ.6 ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ.7 ОТ ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Велинград

 Уважаеми дами и господа,   На 14.10.2013 г. (понеделник) от 16:00 часа в голямата зала на Община Велинград ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Велинград за периода 2014-2020 г. Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ – 2013г. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2012г.

До Общински съвет             Гр. Велинград                         Уважаеми общински съветници,             Във връзка с чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, Закона за ДБ на Република България за 2013, РМС-№ 327 / 25.04.2012г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от [...]

Прочети 0 Comments

Публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2012 г. и на проекта за бюджет на община Велинград за 2013 г

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,     Експозе на кмета на Община Велинград г-н ИванЛебанов Представяне на отчета на бюджет 2012 и на проекта за бюджет за 2013 г. Представяне на отчета на програма за придобиване на ДМА и ДНА за 2012 и на проекта на програма за придобиване на ДМА и ДНА за 2013 г. Питания и становища [...]

Прочети 0 Comments

Oбявя за обществено обсъждане на проект на отчет 2012 и проект на бюджет 2013г

ЕКСПОЗЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Г-Н ИВАН ЛЕБАНОВ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2012 И НА ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ ЗА 2013 г. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА НА ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И ДНА ЗА 2012 И НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И ДНА ЗА 2013 Г. ПИТАНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ [...]

Прочети 0 Comments

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

  ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.10.2012 г. /петък/ ОТ 17,00ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1. ВАШИ СТАНОВИЩА И/ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХТЕ МОГЛИ ДА ДАДЕТЕ, КАКТО СЛЕДВА: А/ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС:obshtina.velingrad@mbox.contact.bg Б/ ЧРЕЗ ОТДЕЛ “ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ” /деловодство/  С материалите на електронен носител [...]

Прочети 0 Comments

СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO001/1.4-09/2012 “ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА”

ЦЕЛИ НА  СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  BG161PO001/1.4-09/2012 “ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА” Основната цел Да  се подобри физическата и жизнената среда в 36 града, центрове на агломерационни ареали като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по- високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие. [...]

Прочети 0 Comments

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ И ВИ КАНИМ НА ОБСЪЖДАНЕ  ЗА ИЗБОР НА ИДЕИ ЗА НАЙ-ДОБРИ ОБЕМНО/ПРОСТРАНСТВЕНИ РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С ЦЕЛ ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПРР, СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:BG161PO001/5-02/2012 “В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД”   [...]

Прочети 0 Comments

СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO001/5-02/2012 “В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД”

ЦЕЛИ НА  СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/5-02/2012 “В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД” Основната цел Укрепване на капацитета на бенефициентите за успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ. Конкретни цели: Да се предостави техническа помощ за генериране и [...]

Прочети 0 Comments

Съобщение

     Във връзка с изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград Ви уведомяваме, че на 31.08.2012 г. от 11.00 часа в Голямата зала на Общинска администрация с адрес: гр.Велинград, бул. „Хан Аспарух” 35,ет.1, ще се проведе обществено обсъждане на Визията за развитие на град Велинград до 2020 г. и [...]

Прочети 0 Comments