Archive | Предстоящо заседание RSS feed for this section

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 11.11.2019 г. /понеделник/

Дневен ред 11.11.2019г

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 15.10.2019 г. /вторник/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, във връзка с Писмо с вх.№ 514/10.10.2019г. на Кмет на Община Велинград, свиквам общинските съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 19.09.2019 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.2019г. – 31.07.2019г.  включително.- докл.: инж.Али Мареков Председател ОбС-Велинград Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2018г. -Докл. В. Благова- Дамова и К. Йовчева [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 23.08.2019 г. /петък/ от 09:00 часа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, и във връзка с Писмо с вх.№ 449/20.08.2019г. на Кмет на Община Велинград д-р Костадин Коев, свиквам общинските [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 24.07.2019 г. /СРЯДА/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград- Докл.: Ат.Вецов, Н. Видаркинска Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища  за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 15.07.2019 г. /понеделник/ от 16:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 15.07.2019 г. /понеделник/ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  27.06.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.05.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Избор на Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД. Докл.:Ат.Вецов Приемане на годишен финансов отчет на „МЦ Велинград 2017”ЕООД за 2018г. Докл.:д-р Ив.Динев Приемане годишен финансов отчет на „ВКТВ” ЕООД за 2018г. и утвърждаване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 21.05.2019 г. /вторник/ от 9,30

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.23, ал.4, т.2, чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.2, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,  свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 21.05.2019 г. /вторник/ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 18.04.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  18.04.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Даване на съгласие за членство на Община Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!