Archive | Предстоящо заседание RSS feed for this section

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 27.02.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Одобряване списък на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Велинград и Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2020-2024г. Докл.:Пл.Хаджиев Изменение на Решение №12/29.11.2019г., относно определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 17.02.2020 г. /понеделник/ от 16:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                            ДНЕВЕН РЕД:     1.Разглеждане на Решение №62 от 30.01.2020г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане  от Кмета на Община Велинград. Докл.:Г.Владимирова                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                           /Пламен Хаджиев/

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 10.02.2020 г. /понеделник/ от 15:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                             ДНЕВЕН РЕД:     1.Избор на общински съветник или заместник-председател, който да председателства заседанието за приемане на оставка на Председател ОбС – Велинград и избиране на нов. 2.Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на ОбС – Велинград г-жа Елисавета Сариева след [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 06.02.2020 г. /четвъртък/ от 15:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                        На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  06.02.2020 г. /четвъртък/ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.01.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:К.Йовчева, В.Благова-Дамова Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.08.2019г.-31.12.2019г.вкл. Докл.Елисавета Сариева Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат 2019-2023г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 09.12.2019 г. /понеделник/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  09.12.2019 г. /понеделник/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане Правилник за организацията [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 26.11.2019 г. /вторник/ от 14:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        ДНЕВЕН РЕД:   Определяне общия брой на заместник- председателите на Общински съвет – Велинград. Докл.:Председател ОбС Избор на заместник – председатели на Общински съвет – Велинград. Докл.:Председател ОбС Определяне възнаграждението на Председател Общински съвет – Велинград. Докл.:Председател ОбС Определяне месечно възнаграждение на общинските [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 11.11.2019 г. /понеделник/

Дневен ред 11.11.2019г

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 15.10.2019 г. /вторник/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, във връзка с Писмо с вх.№ 514/10.10.2019г. на Кмет на Община Велинград, свиквам общинските съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 19.09.2019 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.2019г. – 31.07.2019г.  включително.- докл.: инж.Али Мареков Председател ОбС-Велинград Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2018г. -Докл. В. Благова- Дамова и К. Йовчева [...]

Прочети Коментарите са изключени!