Archive | Предстоящо заседание RSS feed for this section

Дневен ред на предстоящо заседание което ще се проведе на 31.01.2013г. /четвъртък/ от 09,30ч.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Избор на организационен комитет във връзка с организацията на тържествата по случай честването на  пет години от обявяването на Велинград за Спа-столица на Балканите. Докл.:Зл.Златанов Прилагане на системата на делегирани бюджети в ЦДГ и ОДЗ. Докл.:Дияна Кехайова Одобряване на [...]

Прочети 0 Comments

Дневен ред на предстоящо заседание което ще се проведе на 17.01.2013 г. /четвъртък/ от 16,30 часа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Д Н Е В Е Н Р Е Д : 1. Разглеждане на РЕШЕНИЕ №464/20.12.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново разглеждане от Областен управител на Пазарджишка област. 2. Упълномощаване Управителя на «ВКТВ» ЕООД гр.Велинград. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д. Кехайова/

Прочети 0 Comments

Дневен ред на предстоящо заседание което ще се проведе на 10.01.2013 г. /четвъртък/ от 16,30 часа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Подготовка на проектно предложение по ОПРР, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161РО001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”.                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                            /Д. Кехайова/

Прочети 0 Comments

Дневен ред на предстоящо заседание което ще се проведе на 20.12.2012г. /четвъртък/ от 09,30ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Програма за работата на Общински съвет – Велинград за 2013г. Докл.Д.Кехайова Отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.юли 2012г.-м.септември 2012г. Докл.:Я.Петрова Избор на Контрольор на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград. Докл.:Д.Кехайова Наредба за определянето и администрирането на [...]

Прочети 0 Comments

Дневен ред на предстоящо заседание което ще се проведе на 29.11.2012г. /четвъртък/ от 09,30ч.

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Разглеждане на Решение №405/30.10.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. Докл.:Д.Кехайова Изменение на Решение №385 /30.10.12г.за закупуване на специализиран автомобил за превоз на възрастни хора с увреждания на ДЦВХУ гр.Велинград. Докл.:инж.П.Кондев Изменение на програмата за капиталови разходи на Община [...]

Прочети 0 Comments

Дневен ред на предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.10.2012г. /вторник/ от 09,30часа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД: 1.Питания и Въпроси. 2.Подготовка на проектно предложение по ОПРР, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/5-02/2012 “В подкрепа за следващия програмен период”. Докл.:Р.Русева 3.Приемане на план-сметки за необходимите средства за такса битови отпадъци по населени места за 2013г.и определяне на такса битови [...]

Прочети 0 Comments

Дневен ред на предстоящо заседание, което ще се проведе на 27.09.2012г. /четвъртък/ от 11,00ч.в гр.Сърница в залата на „Младежки дом”. Място на тръгване от гр.Велинград: паркинга зад сградата на Общинска администрация – 9,00ч.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД: Въпроси и питания. Кандидатстване на Община Велинград като партньор с Община Якоруда и Община Белица по Приоритетна ос 3:”Устойчиво развитие на туризма”. Докл.:Г.Янчев Допълнение към Доклад за структурата на общинската училищна мрежа и готовността на училищата и детските заведения за учебната 2012/13г. [...]

Прочети 0 Comments

Дневен ред на предстоящо заседание, което ще се проведе на 13.09.2012г. /четвъртък/ от 16,30 часа

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велинград, финансиран по Приоритетна ос. Декларация за непроменяне в срок от 10години обхвата на зони за въздействие на [...]

Прочети 0 Comments

Дневен ред на предстоящо заседание, което ще се проведе на 08.08.2012г. /сряда/ от 16,30 часа

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Изпълнение на Договор №ВG161РО001/1.4-07/2010/024/- „Устойчиво и интегрирано развитие на гр.Велинград”. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник „Сондаж №4 „Власа”” на „Голден Груп” ООД – Велинград за [...]

Прочети 0 Comments

Дневен ред на предстоящо заседание, което ще се проведе на 26.07.2012г. /четвъртък/ от 09,30ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на 26.07.2012г. /четвъртък/ от 09,30ч. при следния проект на ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси – относно контролиране на ползваните площи по централни пешеходни зони. Избор на временна комисия за изготвяне [...]

Прочети 0 Comments