Archive | Предстоящо заседание RSS feed for this section

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 23.06.2020г. /вторник/ от 09:30ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  23.06.2020г. /вторник/ от 09:30ч.в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане на План за финансово оздравяване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.05.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Искане за отпускане на краткосрочен целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 1 от ЗПФ и в съответствие с чл. 3, т. 5 от ЗОД, в размер на 2 900 000 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание

Дневен ред 29.04.20

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 16.04.2020 г. /четвъртък/ от 14:00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                       ДНЕВЕН РЕД:   1.Приемане на решение за провеждане на закрито заседание  на ОбС – Велинград, във връзка с въведеното извънредно положение и строго спазване на всички  противоепидемични мерки. Докл.:Пл.Хаджиев 2.Откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Велинград, възлагане изготвянето на план за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 27.02.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Одобряване списък на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Велинград и Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2020-2024г. Докл.:Пл.Хаджиев Изменение на Решение №12/29.11.2019г., относно определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 17.02.2020 г. /понеделник/ от 16:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                            ДНЕВЕН РЕД:     1.Разглеждане на Решение №62 от 30.01.2020г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане  от Кмета на Община Велинград. Докл.:Г.Владимирова                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                           /Пламен Хаджиев/

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 10.02.2020 г. /понеделник/ от 15:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                             ДНЕВЕН РЕД:     1.Избор на общински съветник или заместник-председател, който да председателства заседанието за приемане на оставка на Председател ОбС – Велинград и избиране на нов. 2.Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на ОбС – Велинград г-жа Елисавета Сариева след [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 06.02.2020 г. /четвъртък/ от 15:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                        На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  06.02.2020 г. /четвъртък/ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.01.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:К.Йовчева, В.Благова-Дамова Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.08.2019г.-31.12.2019г.вкл. Докл.Елисавета Сариева Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат 2019-2023г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 09.12.2019 г. /понеделник/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  09.12.2019 г. /понеделник/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане Правилник за организацията [...]

Прочети Коментарите са изключени!