Archive | Предстоящо заседание RSS feed for this section

Извънредно заседание, което ще се проведе на 21.05.2019 г. /вторник/ от 9,30

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.23, ал.4, т.2, чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.2, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,  свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 21.05.2019 г. /вторник/ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 18.04.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  18.04.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Даване на съгласие за членство на Община Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.03.2019 г. /четвъртък/ от 09:30ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Кандидатстване на Община Велинград с проектно предложение „Изграждане на нови социални жилища в гр.Велинград” пред ОП „Региони в растеж” 2014-2020г.Докл.В.Атанасов Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 14.03.2019 г. /четвъртък/ от 16:30ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е           ДНЕВЕН РЕД:          1.Изменение и допълнение на Решение №19/25.01.2018г., изменено и допълнено с решение №120/29.03.18г. на Общински съвет – Велинград, относно сключване на договор за безлихвен паричен заем на «МЦ-Велинград 2017» ЕООД с Община Велинград.          Докл.:Ат.Вецов ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:    [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.02.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане изменение в начален план на бюджета на Община Велинград за 2019г. Докл.:К.Йвчева, В.Благова-Дамова Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2019г. в частта и за капиталови разходи с 2 635 988лв. От продажба на общински земи и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 31.01.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  31.01.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане на общински бюджет за 2019г. на Община Велинград. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 16.01.2019 г. /сряда/ от 09:30ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,  свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  16.01.2019 г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 18.12.2018 г. /вторник/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  18.12.2018 г. /вторник/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Програма за работата на Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 29.11.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Избор на комисия за извършване проверка на документи на кандидатите за съдебни заседатели, изслушване съгласно чл.68а от ЗСВ, изготвяне на доклад и внасяне на проект за решение за одобряване на допуснати кандидати. Докл.:инж.Али Мареков Допълнение на Решение №278/27.09.2018г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание заседание, което ще се проведе на 25.10.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма зала на Туристически информационен център

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  25.10.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма зала на Туристически информационен център /ОП „СИП и ТИЦ”/, пл.”Свобода”,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на [...]

Прочети Коментарите са изключени!