Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1498/08.10.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на основание §8 от ЗУТ за УПИ VІІ-424, 425, УПИ VІ-424, 426 и УПИ VІІІ-414 в кв.35 по плана на с.Драгиново, Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 179/24.07.2019 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава:          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VІ-273,262 в кв.16 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград.          С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

              На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед №  1285  от  12.09.2019г.  на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за застрояване  за  УПИ XLV-1983,1984,6727,6729,6730,7198,7313,8230,6737,8680 кв.3441 ,като се предвижда запазване на одобреното четириетажно застроително петно в имота и ново триетажно застроително петно в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 178/24.07.2019 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:          Изработване на ПУП за промяна предназначението на имот 10450.6.202 от „нива” – в „За промишлена дейност – производство, търговия и услуги”. Ще се образува един нов урегулиран поземлен имот УПИ CCII- [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О Б Я В Л Е Н И Е           На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1120/13.08.2019 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О Б Я В Л Е Н И Е           На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1120/13.08.2019 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 182/24.07.2019 г. на Общински съвет гр. Велинград се разрешава:          Изработване на ПУП-схема за трасе на нов водопровод за минерална вода ф63 за захранване на „СЛАДКАРСКИ ЦЕХ“ в УПИ ІІІ-251 в кв.58а по плана на с.Драгиново,Община Велинград.       [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1121/13.08.2019 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ VІІ-91 в кв.40 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.        С проекта за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1119/13.08.2019 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:           Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация на основание чл.15, ал.3 и §8 от ЗУТ за УПИ VІ-73 в кв.25 по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 183/24.07.2019 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:     Изработване на ПУП за промяна предазначението на земя от горски фонд за част от ПИ 10450.227.4, местност „Начовото” по КК на град Велинград.     С настоящия подробен устройствен план се предвижда [...]

Прочети Коментарите са изключени!