Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение №69/22.02.2018 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:           Изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя .Обектът попада в местност „Анезица” масив 172 по КВС на гр.Велинград. С настоящия  проект се предвижда да се предприеме процедура по промяна предназначението [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 466/16.04.2018 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване за урегулиран поземлен имот № ХІІІ-4752 в квартал № 66 по плана на гр. Велинград, както следва: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 451/13.04.2018 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – Схема за трасе за обект: Трасе на нов топлопровод за минерална вода от помпена станция в УПИ № І-„За озеленяване, ТП и помпена станция” в квартал № 3972 до УПИ № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 441/11.04.2018 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :               Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ ІХ-268 и образуване на нови УПИ № ІХ-269 и № ХІІІ-268, кв.10 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

               На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 307/28.09.2017 г. на Община съвет гр. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-Парцеларен план трасе на нов водопровот за питейна вода, започващ от съществуващ АЦ 80 при о.т. 199 от плана на с. Драгиново и е част от водоснабдителната мрежа на с. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

               На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 434/11.04.2018 г. нана Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :               Изработване на ПУП-схема  трасе подземен електропровод за захранване на „Стопанска сграда-овчарник“, с местонахождение с.Драгиново, имот: УПИ-І, кв.65, ЕКАТТЕ:23234, община Велинград е възложено от от „Електроразпределение Юг” – ЕАД.               Целта [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 455 от 13.04.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – ЧИПЗ на  УПИ I – 375    в кв. 333   по плана на гр.Велинград . В същия се предвижда  ново застроително петно за  сграда до три етажа, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 440 от 11.04.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – СХЕМА  за трасе за  канализация  по ул.”Вела Пеева” по плана на гр.Велинград .           Общата дължина на новото трасе ще бъде  502 м .           Трасето [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 438/11.04.2018 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава:  Изработване на на ПУП за частично изменение на плана за регулация  и застрояване за УПИ – ХХХІХ /ПИ 006105/.          Обектът попада в местност „Стопански двор –1”, масив 6 по КВС [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че с Решение № 106/29.03.2018 г. на Общински съвет-гр. Велинград се разрешава 1. разрешава ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО И ОБОСОБЯВАНЕ НА СОЗ за О Б Е К Т: СОЗ НА РЕКА ГРЪНЧАРИЦА И НЕЙНИТЕ ПРИТОЦИ – Р. [...]

Прочети Коментарите са изключени!