Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66, АЛ.1, ОТ АПК И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №1600/24.10.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  С КОЕТО Е: ОДОБРЕНО ДОПЪЛВАНЕ, ПОПРАВКА И ОЦИФРЯВАНЕ НА КАДАСТРАЛЕН ПЛАН НА СЕЛО ГРАШЕВО, КВАРТАЛ МЕЧО КОРИТО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, КАДАСТРАЛЕН РАЙОН 501 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ГРАШЕВО, КВАРТАЛ МЕЧО КОРИТО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНОТО ГЕОДЕЗИЧЕСКО [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66, АЛ.1, ОТ АПК И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №1600/24.10.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  С КОЕТО Е:          ОДОБРЕНО ДОПЪЛВАНЕ, ПОПРАВКА И ОЦИФРЯВАНЕ НА КАДАСТРАЛЕН ПЛАН НА СЕЛО ГРАШЕВО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, КАДАСТРАЛЕН РАЙОН 502 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ГРАШЕВО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНОТО ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ – КАДАСТРАЛЕН ПЛАН, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1990/13.12.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІІ-790 – „за Жилищно строителство“ в кв.27 по плана на с.Драгиново, община Велинград.         С проекта за частично [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                          На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 1938  от 11.12.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за  регулация на част от кв.284 по плана на гр.Велинград, както следва :                – изменение на  регулацията  на  улица с ос.т. №№ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                        На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 1940  от 11.12.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за за регулация и застрояване на УПИ III-320 в кв.4 по плана на с.Юндола,както следва :                     – с плана за регулация се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 1832 от 27.11.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за застрояване за УПИ XXI-320 в кв.4 по плана на с.Юндола, като  се предвижда ново застроително петно /Н стреха ? 10м/ – свободно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 1833 от 27.11.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за застрояване за УПИ II-1970 в кв.232 по плана на гр.Велинград, като се предвижда ново застроително петно /Н стреха ? 10м/ – свободно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1559 от 18.10.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация за УПИ III-316 в кв.39 по плана на с.Юндола.     Проектът предвижда промяна на регулацията, засягаща УПИ  III-316, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1838/27.11.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване за УПИ ХХІV в кв.21 по плана на с.Грашево, Община Велинград.         С проект за частично изменение на плана за застрояване се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1837/27.11.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ІХ-общ., в кв.14 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.         С проект за частично изменение на плана за застрояване се предвижда [...]

Прочети Коментарите са изключени!