Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

           На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1577/15.11.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот № VІ-5096 в квартал № 43 по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1580/15.11.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти № V-6536-„За басейн”, № VІ-4763,6537-„За обществено обслужване, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 16/12.01.2017 г. на  Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :               Изработване на ПУП-план за изменение  регулацията и застрояването на УПИ ІІ-80 ,кв.42 по плана на с.Драгиново  така [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка с ъс Заповед № 1132 /18.08.2017 г. на  Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :               Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация на улица с о.т.145 – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1378/13.10.2017 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава:  Изработване на ПУП за определяне на трасе на подземен електропровод от БКТП „Пътно” в УПИ XVІ-ТП в  кв.4201 по регулационния план на гр.Велинград до  нов КНН до имот №149161.         Трасето [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ и Заповед № 1548 от 09.11.2017 г. на   Кмета на Община Велинград , се разрешава изработването на проект за ЧИПРЗ за УПИ № ХІ  в кв.8 по плана на с.Пашови , общ.Велинград.       С проекта за частично изменение на плана за регулация , уличната регулация  се променя , като [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ и Заповед № 1494 от 01.11.2017 г. на   Кмета на Община Велинград , се разрешава изработването на проект за ЧИПРЗ за УПИ № ХІІІ – 123 и ХІV -123  в кв.10 по плана на с.Кръстава , общ.Велинград. С проекта за частично изменение на плана за регулация , уличната регулация [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Правителството осигури средства на Община Велинград в размер от 1 718 000 млн. лв., за изграждане на ново училище в с. Биркова. Към настоящия момент в ОУ „Д-р Петър Берон” се обучават 158 деца от село Биркова и  съседните населени места. Условията за учениците са изключително неблагоприятни. Поради  недостатъчния брой на класни стаи, учебното заведение се посещава [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 1256/15.09.2017 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработване  на проект на проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ II-127 , IV-129,III-127, XVI-143 ,XV-142 , XVII-142 и УПИ I.-” Озеленяване” в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 916/07.07.2017 г. на  Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :               Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация  и застрояване на УПИ№ І-427, в кв.44   по плана на с.Драгиново, Община Велинград.                С проекта за изменение плана за регулация, [...]

Прочети Коментарите са изключени!