Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ 1667

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ 1668

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1465 от 24.09.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – Схема на трасе за присъединяване на водопровод за минерална вода от т. А-общински водопровод “Власа” до т. В -ЦДГ “Радост” в п.и. 10450.501.2061 по КК на гр. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1467 от 24.09.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и  застрояване за УПИ I – 814,8055   в кв.2842   по плана на гр.Велинград , като се дава ново    [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1464 от 24.09.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване на част от кв. 4023 по плана на гр.Велинград, както следва :          1.Дворищната регулация се променя- за сметка на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1466 от 24.09.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – ЧИПРЗ,както следва :          С проекта за частично изменение на плана за регулация уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се изменя по следния начин: УПИ XXXVIII124 и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1463 от 24.09.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация  ,както следва :            -уличната регулация се променя, като се оцифрява част от края на регулацията по обезсиления план от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 1439  от  18.09.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за застрояване за  УПИ I- 7830,8518  в кв.3121 по плана на гр.Велинград / имот по КК с ид. 10450.501.2348/  , като се предвижда запазване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1320/20.08.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация по §8 от ЗУТ на УПИ ХІІІ-339 и ХІV-338 в кв.18 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.        С проекта за изменение на плана за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1320/20.08.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация по §8 от ЗУТ на УПИ ХІІІ-339 и ХІV-338 в кв.18 [...]

Прочети Коментарите са изключени!