Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 182/24.07.2019 г. на Общински съвет гр. Велинград се разрешава:          Изработване на ПУП-схема за трасе на нов водопровод за минерална вода ф63 за захранване на „СЛАДКАРСКИ ЦЕХ“ в УПИ ІІІ-251 в кв.58а по плана на с.Драгиново,Община Велинград.       [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1121/13.08.2019 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ VІІ-91 в кв.40 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.        С проекта за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1119/13.08.2019 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:           Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация на основание чл.15, ал.3 и §8 от ЗУТ за УПИ VІ-73 в кв.25 по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 183/24.07.2019 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:     Изработване на ПУП за промяна предазначението на земя от горски фонд за част от ПИ 10450.227.4, местност „Начовото” по КК на град Велинград.     С настоящия подробен устройствен план се предвижда [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е   Във връзка със заявление с вх.№ 94-00/4904  от 02.07.2019 г.  и на основание § 4/1/ от Допълнителните разпоредби на ЗУТ            Съобщаваме Ви, че е изработен проект -  ПУП за ЧИ на  ПРЗ за  УПИ №ХI-11-„Цех за изкупуване, преработка, сушене и пакетиране на диворастящи гъби, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 181/24.07.2019 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава: Изработване на ПУП за промяна на предназначението на земеделски земи, върху която е извършено строителство за имот с идентификатор 10450.3.277 в м. ”Тудора/Потока”. С настоящия подробен устройствен план се предвижда да се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване, поправка и оцифряване” на кадастралния план на с.Грашево, квартал Мечо Корито, общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрен със Заповед № 405 от 18.05.1989г. от Председателя на ИК на ОбНС – Велинград. Планът се намира в стая №2/ отдел [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1031/29.07.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ І-общ. и ІІ-общ. в кв.99 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик.            С проекта за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

  На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            с Решение  № 140/30.05.2019 г. на Общински съвет- Велинград , с което дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост и съсед на частни имоти по кадастрален план на с. Пашови, общ. Велинград.         С проекта се иска допълване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с писмо с изх.№ 10-00/157/19.06.2019г. от община Велинград за инвестиционно предложение с изх.№ ПД-01-117-/37/19.06.2019г. на регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик и вх.№344/24.06.2019г. на кметство с.Драгиново.           Отностно-Инвестиционно предложение „ Пречиствателна станция за отпадачни води – Велинград и трасе за довеждащ [...]

Прочети Коментарите са изключени!