Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е           На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение №255/27.07.2017 г. на Община съвет гр. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-Парцеларен план за ВЪНШНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ С КЛ 1kV за УПИ І-47, КВ.341, с. Драгиново, община Велинград. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е          На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 227/28.06.2018 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на улица с о.т.145 – 146 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 996/10.07.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № XVIII-4572, кв. 656 и на част от улица-тупик с о.т. №№ 3023-3024 ( имот № 9768 с площ 49,03 кв.м.) по плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                      На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 1003  от 11.07.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на влязъл в сила план за регулация и  застрояване  за УПИ II- 2145  в кв.206   по плана на гр.Велинград  , като на същия се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

       На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 937/26.06.2018 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти № IХ-6368 „за къща за гости” и № Х-6368-„за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение №247/27.07.2017 г. на Община съвет гр. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-ПР за изменение регулацията на улична алея между кв. № 71 и кв. № 74, на улица с ос.т. № 213-232 между кв. № 71и № 74 и кв. № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

  На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 73/22.02.2018 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава :           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация уличната регулация се променя по следния начин: образува се нова улица с ширина 8,0м. с о.т.65а-65б по съществуващата на място улица [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 861 /18.06.2018 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :               Изработване на ПУП-Проект за ЧИПР на улица с о.т.144-142-141 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.               С проекта за ЧИПР се предвижда да се промени северната улично-регулационна линия на улица [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 528/27.04.2018 г. нана Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :           Изработване на ПУП- проект за частично изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ІХ-525 в кв.55 по плана на с.Драгиново, общ. Велинград.           С проекта за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Решение № 115/29.03.2018 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП- за промяна предназначение на ПИ 296193 в месност „Мариница“ по КВС на с. Драгиново, общ. Велинград.           С настоящия подробен устройствен план се предвижда да се [...]

Прочети Коментарите са изключени!