Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №760/19.05.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване за УПИ Х-88 в кв.40 по плана на с.Драгиново, общ. Велинград.         С проекта за частично изменение на плана за застрояване се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №908/04.06.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:          Изработване на ПУП-схема трасе нови трасета за водопровод и канализация за изместване на съществуващи, преминаващи през УПИ VІ-1342 – „ЖС, търговия и услуги“ в кв.34а по плана на с.Драгиново, Община Велинград. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Oбявление

О Б Я В Л Е Н И Е   Във връзка със заявление с вх. № 53-00/687/28.04.2020г. от  „ЕВРОБИЛД-М1”ЕООД и на основание § 4/1/ от Допълнителните разпоредби на ЗУТ            Съобщаваме Ви, че е изработен проект -  ПУП – частично изменение на плана за застрояване за УПИ CVIII-108-„За хотелски комплекс, ЖС-апартаментен тип, спа център, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

КМЕТСТВО БИРКОВА, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД       О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е              На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №878/29.05.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ ІІІ-124 в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е           На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №879/29.05.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване по §8 от ЗУТ на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание § 4/1/ от Допълнителните разпоредби на ЗУТ и                във връзка с чл.134 ал.1,т1 от ЗУТ         Относно одобрено със Заповед № 574/24.04.2020г. на кмета на община Велинград , допълване, поправка и оцифряване на кад.план на с. Пашови, Община Велинград, обл. Пазарджик кадастрален район 501 по плана на с.Пашови, Община Велинград, обл. Пазарджик [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД О  Б Я  В Л Е  Н И Е         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №507/08.04.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се разрешава:           Изработване на ПУП-схема трасе нова ВЛ НН и стълбове за улично осветление по ул.“Мариница“ между о.т. №№ 266 и 52 в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ГРАШЕВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД О  Б Я  В Л Е  Н И Е          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №504/07.04.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се разрешава:          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на улица с о.т.№№16-31-22-21-20 по плана на с.Грашево, кв.Мечо Корито, Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание § 4/1/ от Допълнителните разпоредби на ЗУТ и                във връзка с чл.134 ал.1,т1 от ЗУТ           Относно одобрено със Заповед № 508/08.04.2020г. на кмета на община Велинград ,             допълване, поправка и оцифряване на кад.план на с. Рохлева, Община Велинград, обл. Пазарджик кадастрален район 501 по плана на с. Рохлева, Община Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание § 4/1/ от Допълнителните разпоредби на ЗУТ и                във връзка с чл.134 ал.1,т1 от ЗУТ         Относно одобрено със Заповед № 509/08.04.2020г. на кмета на община Велинград , допълване, поправка и оцифряване на кад.план на с. Всемирци, Община Велинград, обл. Пазарджик кадастрален район 501 по плана на с. Всемирци, Община Велинград, обл. [...]

Прочети Коментарите са изключени!