Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 147/30.05.2019 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава: Изработване на ПУП план за регулация за имот с идентификатор 10450.137.48. За имота е проведена процедура по промяна предназначението и с решение № К-6 от 25.06.2008г., имотът е преотреден „за Хотел”, като [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 142/30.05.2019 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:         Изработване на ПУП за промяна предназначението на имот 10450.149.1, 10450.149.2, 10450.149.3 и 10450.149.4, местност „Голямо блато” по КК на гр. Велинград, общ. Велинград от земеделска земя в режим на застрояване. Ще [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 147/30.05.2019 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава: Изработване на ПУП план за регулация за имот с идентификатор 10450.137.46 и 10450.137.47. За имотите е проведена процедура по промяна предназначението и с решение № К-6 от 25.06.2008г. имотите са преотредени „за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №636/30.04.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІ-1073 и УПИ VІІІ-общ. в кв.1 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.         С проекта за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №759/28.05.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на улица с о.т.№№ 58-59-60-61 между кв.4 и кв.19 по плана на с.Грашево, Община Велинград.           С проекта за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №760/28.05.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ ІХ-525 в кв.55 и улица с о.т.182-183-184 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.         С проекта за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №762/28.05.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХХ, УПИ ХХІ и УПИ VІІІ в кв.7 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.         С проекта за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 763/28.05.2019 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ за УПИ ХІ-1063 вкв.65 по плана на с.Драгиново,Община Велинград, облас Пазарджик. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед №698/15.05.2019 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработване  на проект за частично изменение на плана за регулация, като се изменя регулацията на улица с ос.т. № 12-39  и на у.п.и. № III-14, № IV-15, № VI-16 и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

              На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед №  666 от 09.05.2019г.  на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за застрояване  за  УПИ VII-1034 в кв. 255 по плана на гр.Велинград    , като  в същия се предвижда  ново застроително петно за  сграда [...]

Прочети Коментарите са изключени!