Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

              На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 67  от 17.01.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план частично изменение на влязъл в сила план за регулация и  застрояване за  УПИ  XX- За [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

              На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 66  от 17.01.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване за  УПИ XII – 465  в кв. 275 по плана на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 48/15.01.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план схема трасе на подземен електропровод за ВКЗ до УПИ № XIV-6936, кв.480 по плана на гр. Велинград.        Трасето е проектирано да започне от съществуващ КРШ пред УПИ № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 45/15.01.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план схема трасе на подземен електропровод за ВКЗ до УПИ № I-6547,6548, кв.478 по плана на гр. Велинград.        Трасето е проектирано да започне от БКТП „Голдън” в УПИ № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 46/15.01.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план схема трасе на подземен електропровод за ВКЗ НН за УПИ № XVII-2857-„ИЖС и търговия”, кв.361 по плана на гр. Велинград.        Трасето е проектирано да започне от КРШ на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 47/15.01.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план схема трасе на подземен електропровод за ВКЗ НН за УПИ № XVI-2858-„ИЖС и търговия”, кв.361 по плана на гр. Велинград.        Трасето е проектирано да започне от БКТП в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 44 от 15.01.2018г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план –  план за регулация на част от кв.8 по плана на с.Юндола с цел осигуряване на по-добър достъп и комуникация , [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение №416/30.11.2017 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:          Изработване на ПУП -  парцеларен план за  трасе за присъединяване към съществуващата ВиК мрежа на инвестиционото намерение на възложителя за ПИ136013,което ще се осъществи чрез прокарване на нов водопровод от т.1-съществуващ водопровод [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме за изработен: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ /разширение на одобрено инвестиционно намерение, съгласно чл. 67а от ППЗОС/с цел разширение на гробищния парк  /централни гробища-Велинград/, поради изчерпване на отредените парцели към момента. С настоящия подробен устройствен план се предвижда да се предприеме [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме за изработен: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА СОЗ /Санитарно-охранителни зони/ О Б Е К Т: СОЗ НА РЕКА ГРЪНЧАРИЦА И НЕЙНИТЕ ПРИТОЦИ – Р. МАЛКАТА РЕКА, РЕКА ВЕЗЬОВ ДОЛ И РЕКА ТРЪЛСКО ДЕРЕ, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД във връзка с процедура по учредяване на Санитарно [...]

Прочети Коментарите са изключени!