Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

          На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и № 1211 от 15.08.2018г.  на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план схема за трасе на подземен електропровод от съществуващ КРШ на ул.”Индустриална” до УПИ № XI-7118,7628-„За производство и услуги”, кв.1016 по плана на гр. Велинград.        Трасето е проектирано да [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 1366 от 17.09.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  за урегулирани поземлени имоти VIII-8242, IX-8243 и XV-8243 в кв.197 по плана на гр.Велинград ,като за сметка на същите се образува [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и 124б ал.2 от ЗУТ  и във връзка със Заповед № ТУ-220/31.08.2018 г. на Областна администрация Пазарджик се разрешава:     Изработване на проект за стройствен план-Парцеларен план /ПУП –ПП/ за обект : „Трасето на електропровод 20 kv, захранващ нов трафопост в УПИ VІІІ-6, кв. 3  и нов [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1025/16.07.2018 г. нана Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :           Изработване на ПУП- проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ІІІ 1208,1210 в кв.88 по плана на с.Драгиново,Община Велинград, облас Пазарджик.         С настоящия проект за частично [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1022/16.07.2018 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава : Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация, с който уличната регулация се променя по следния начин: южната улично-регулационна линия на улица с о.т.195-196 се променя по границата на ПИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1203/14.08.2018 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ V-411, кв.34 и пешеходна алея между кв.34 и кв.34а по плана на с.Драгиново, Община Велинград.                С проекта за частично [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 1300/31.08.2018 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ІІІ 410,1098 в кв.34 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, област Пазарджик.         С проект за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

О  Б  Щ  И  Н  А ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е          На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 1154/07.08.2018 г. на Кмета на Община Велинград , се разрешава изработването на проект за частично изменение на плана за регулация и застроявяне [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 1248 / 20.08.2018г. г. на Кмета на община Велинград се разрешава:       Изработване на подробен устройствен план – Схема за трасе на нова подземна кабелна линия от съществуващ стълб 3/7 до УПИ V-ИВС в кв.7А по плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1205/14.08.2018 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-схема трасе за ВЪНШНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ за УПИ ХХХ-925, кв.65 по план на с.Драгиново, Община Велинград.            Целта на разработката е определяне на трасе на подземен електропорвод от съществуващ  КРШ [...]

Прочети Коментарите са изключени!