Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 579  от 12.04.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и  застрояване за УПИ № XXXII-8543 /п.и. 10450.501.2356/ и  № V-”За озеленяване” /п.и. 10450.501.1409, 10450.501.1411 и 10450.501.1413/, кв. № 4023, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 578 от 12.04.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за застрояване  за  УПИ XXIII-8611 в кв. 247 по плана на гр.Велинград / ПИ 10450.501.2373 по кадастрална карта/   , като  в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 90/28.03.2019 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:         Изработване на ПУП за промяна предназначението на УПИ CLIX „За Жилищно строителство, търговия и услуги” /ПИ 10450.149.1 е с площ 2223 кв.м, 1050.149.3 е с площ 6936 кв.м и 10450.149.4 е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 87/28.03.2019 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:         Изработване на ПУП за промяна предназначението на УПИ С – 100 „За Жилищно строителство” /ПИ 104503.149.100 е с площ 818 кв.м./  в местността „Голямо блато”.         С настоящия подробен устройствен план [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 91/28.03.2019 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:         Изработване на ПУП Парцеларен план – Кабелна линия 1 kV от БКТП „Марина ливада” до имотна граница на с идентификатор ПИ 10450.151.24 по КК на  гр.Велинград.         Целта на разработката е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 561/09.04.2019 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за застрояване за УПИ ХХІV в кв.21 по плана на с.Грашево, Община Велинград.            С проекта за частично изменение на плана за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 561/09.04.2019 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за застрояване за УПИ ХХІV в кв.21 по плана на с.Грашево, Община Велинград.            С проекта за частично изменение на плана за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 596 от 16.04.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и  застрояване за  УПИ  XV-8503  в кв.287   по плана на гр.Велинград , като се променя  отреждането на УПИ с ново : XV [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                           На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 597 от 16.04.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и  застрояване, както следва : -с проекта за частично изменение на плана за регулация уличната регулация на ул. Банска между о.т.1736 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка  с Решение № 61/28.02.2019 г. на Общински съвет Велинград, Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост и съсед на частни имоти по кадастрален план на с. Рохлево, общ. Велинград.           С проекта се иска [...]

Прочети Коментарите са изключени!