Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 226/11.02.2019 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП- Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване /на основание §8 от ЗУТ/ за УПИ І-816 и УПИ ІІ-837 в кв.96 по плана на с.Драгиново, Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 224/11.02.2019 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на план за регулация на основание §8 от ЗУТ за УПИ VІІ-178 в кв.48 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.           С проекта за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №225/11.02.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХLІІ-961, УПИ VІІ и улица с о.т.1002-1003 в кв.65 по плана на с.Драгиново,Община Велинград.         С проекта за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 178/04.02.2019 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застройка съгласно чл.15, ал.3 от ЗУТ за УПИ ІІІ-403, ІV-404,1377-„ЖС, търговия и услуги“ и VІ-402,1378 в кв.32 по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 242/11.02.2019 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ LХІІІ-1015,1202 в кв.68 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, област Пазарджик.         С проект за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 222 от 08.02.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – СХЕМА ЗА ТРАСЕ-  НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ (ВЛ НН) ПО УЛИЦА С о.т.147-181-180 ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА  СЪЩЕСТВУВАЩА ВЛ НН ПРЕЗ УПИ III-303 В [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 214 от 06.02.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за застрояване за  УПИ  I-9 в кв.8  по плана на с.Юндола , като  в същия се предвижда  ново застроително петно за жилищна  сграда [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 215 от 06.02.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и  застрояване  на част от кв. 13 и кв.39 по плана на село Юндола.           С проекта за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 179/04.02.2019 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП- Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 1236 в кв.20а по плана на с.Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик.            С проекта за частично [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е          На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 131/23.01.2019 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава:         Изработване на ПУП- проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!