Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 56/15.01.2021 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП-план схема за трасе на водопровод и канализация трасе на нови водопровод и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 59/15.01.2021г. на Кмета на Община Велинград  се разрешава изработване на ПУП – план схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до съществуващ водопровод за минерална вода на възложителя при о.т. 1962 по плана на гр.Велинград  за обект: „ Къмпинг-Туристическа база [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

               На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 50 от  12.01.2021г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация за част от кв.18 по плана на гр.Велинград , както следва  и след като СГКК-Пазарджик  не е съгласувала предишния проект : [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

               На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 5 от 04.01.2021г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – Схема на трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до  УПИ ХI-8839 „ За производство и услуги”, кв. № 117 /ПИ 10450.502.2565/  по регулационен план [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                        На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 43  от  07.01.2021г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за застрояване  за  УПИ XVI- 5828   в кв.392   по плана на гр.Велинград  , като се предвижда  ново застроително петно за сграда  и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 3/04.01.2021 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава : Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ VІ-532 в кв.53 и улица с о.т.№№38-186-184 по плана на с.Драгиново,Община Велинград. С проекта за частично изменение на плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №2/04.01.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ І-„КЛУБ БЗНС”, УПИ II-„ПАРК и нов УПИ III-за трафопост в кв.50 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.      С проекта [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №4/04.01.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация /по §8 от ЗУТ/ на УПИ V-202 в кв.9 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.         С проекта за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със заповед № 1832 от 10.12.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване на горепосочените имоти.       С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната и дворищната регулация [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 1867  от 18.12.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване..       С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя. Дворищната регулация  се променя [...]

Прочети Коментарите са изключени!