Archive | Други RSS feed for this section

Протокол земеделски земи

Протокол земеделски земи

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за актуализация на Общински план за развитие 2014-2020 г.

Проект за актуализация на Общински план за развитие 2014-2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград 2016- 2020г.

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград 2016- 2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

Проект: ПРОГРАМА за 2018 г.

Проект: ПРОГРАМА за 2018 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол №2

Протокол №2

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19 изх.№ 24-00/249 от 29.07.2016г. УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, Уведомявам, че: 1. в периода 28-30 юли 2016г. е повишен риска от бързоразвиващи се пожари в горите и поземления фонд, във връзка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проекти за изменение на Устройствен правилник и Правилник за вътрешния трудов ред с мотиви и доклад

1. Доклад и мотиви 2. Устройствен план 3. Правилник за вътрешния трудов ред

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ «ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ» BG 051PO001 -5.2.12-0043-C0001 Инвестира във вашето бъдеще! Оперативна програма „ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 Проектът се осъществява на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

        ПРОЕКТ «ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ»

Прочети Коментарите са изключени!

Покана

Прочети Коментарите са изключени!
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   Утвърдил:                                        Иван Лебанов                                 Кмет на община     Велинград ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ    2012/2013 ГОДИНА 2012 – Велинград, България   І. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА Дейността на Комисията по наркотични вещества е фокусирана в следните направления: Разработва, осигурява и координира изпълнението на програми за борба срещу злоупотребата с [...]

Прочети Коментарите са изключени!