Archive | Други RSS feed for this section

Покана

Прочети Коментарите са изключени!
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   Утвърдил:                                        Иван Лебанов                                 Кмет на община     Велинград ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ    2012/2013 ГОДИНА 2012 – Велинград, България   І. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА Дейността на Комисията по наркотични вещества е фокусирана в следните направления: Разработва, осигурява и координира изпълнението на програми за борба срещу злоупотребата с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Състав на Общинския съвет по наркотични вещества

Председател: Атанаска Хрисчева  – зам. кмет в Община Велинград Зам. председател:             Васил Аврамов – общински съветник Секретар: Елена Мавродиева – председател на Комисията за борба с противообществените прояви Членове: Христо Борисов Гончев – Районно управление на МВР – Велинград Елена Малинова – прокурор Районна прокуратура Ваня Георгиева Тотолакова – съдия Районен съд Гергана Балабанова [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК НА ОТГОВОРНИЦИ ЗА РАБОТА ПО ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ОТ УЧИЛИЩА

ЦВЕТАНКА ГРОЗЕВА – СОУ „ В. ЛЕВСКИ „ – ВЕЛИНГРАД –       0885 222 039 ИВАН БАНДАКОВ – ОУ „ ХРИСТО БОТЕВ  „ – ВЕЛИНГРАД –       0889 929 512, 5 23 57 ГЕРГАНА НИКОЛОВА – СОУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ „ – В-Д-       0888 899 284 НАДКА ТОПОРЧЕВА – ОУ „ НЕОФИТ РИЛСКИ „ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА СЪБИТИЕ В КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2013г.

Формуляр за кандидатствне  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на категориите информация, класифицирана като служебна тайна в стуктурните звена на общинска администрация Велинград

       1.Планове, сведения и инструкции за организацията на сигурността и охраната на административните сгради на община Велинград и други нейни обекти.             2.Пароли за достъп до сървъри и до локални база данни.             3.Файлове със записи на системата за видеонаблюдение на регистратурата за класифицирана информация.             4.Информация по закона за кадастъра и имотния [...]

Прочети 0 Comments

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на повишаването на нивото на водните басейни и речните корита. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни – интензивни валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, [...]

Прочети 0 Comments