Archive | Обяви – Общински съвет RSS feed for this section

Обява

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 26, ал. 2 и чл. 31-33 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОКЛАД

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД       ДОКЛАД        Днес 14.12.2018 г. на основание чл. 68а. (1) от ЗСВ в публично заседание, Комисия /избрана с Решение №329/29.11.2018г. на ОбС-Велинград/  в състав: Любомир Перчинков – Председател Никола Делиев Рахим Енгяк Румен Люгов Д-р Орце Орцев Тодор Шейнов Радослав Петаков Проведе  изслушване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОКЛАД

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД       ДОКЛАД   На основание чл. 68 (1) от ЗСВ, Решение №329/29.11.2018г. на ОбС-Велинград и във връзка с Искане  /Вх.№711-25.1-.2018г./ на Окръжен съд –Пазарджик, на основание чл.8, ал.4 от Наредба №7/28.09.2017г. за съдебните заседатели и писмо на и.ф. Административен ръководител- председател на Районен съд-Велинград, Комисия в състав:   Любомир [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

     Във връзка с писмо на Окръжен съд –Пазарджик, на основание чл.8, ал.4 от Наредба №7/28.09.2017г. за съдебните заседатели и писмо на и.ф. Административен ръководител- председател на Районен съд-Велинград, ОбС-Велинград стартира процедура за попълване на списъка на съдебни заседатели към Районен съд-Велинград. За попълване на списъка са необходими двама съдебни заседатели, притежаващи квалификация в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2017Г.

     Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград да присъстват на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2017г.  Обсъждането ще се проведе на 13.09.2018 г. /четвъртък/ от  16:00 ч. в малка заседателна зала на ОП „СИП И ТИЦ”, с административен адрес: гр.Велинград, пл.”Свобода” при следния дневен ред:      1. Представяне [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №200/28.06.2018г.

Относно: Разглеждане на Решение №199/31.05.2018г. на ОбС – Велинград, относно поставяне на монументално-декоративни елементи – паметни плочи в имоти- ПОС, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител.  На основание чл.45, ал.4, ал.9 и чл.21, ал.1,  т.8 от ЗМСМА, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление на Решение №662/20.12.2017г. на Административен съд-Пазарджик, съгласно чл.194 от АПК

Обявление на Решение №662/20.12.2017г. на Административен съд-Пазарджик, съгласно чл.194 от АПК

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за решение

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД     П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ             Бельо Мандраджиев – председател на Общински съвет Велинград               ОТНОСНО:Оттегляне на оспорени по съдебен ред разпоредби на Наредбата за управление на зелената система на Велинград, а именно: чл. 77, чл.78, ал.2 и чл.82   [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ОДИТОР

 СЪОБЩЕНИЕ  ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ОДИТОР          На основание чл. 146 от ТЗ и чл.37 от Закона за счетоводството, Общински съвет-Велинград, отправя покана  за представяне на оферти за избор на регистрирани одитори за заверка на годишните индивидуални и консолидирани  финансови отчети за 2017 г. на общинските дружества ”МБАЛ- Велинград” ЕООД   и  ”ВКТВ” – ЕООД. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Решение №247/18.05.2017г. на Административен съд-Пазарджик по АД №31/2017

Решение №247/18.05.2017г. на Административен съд-Пазарджик по АД №31/2017

Прочети Коментарите са изключени!