Archive | Заседания RSS feed for this section

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 24.09.2020г. (Четвъртък) / от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  24.09.2020г. (Четвъртък) / от  09:30 ч. в  Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния дневен ред. ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на Годишен финансов отчет за изпълнение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-08-12

  ДНЕВЕН РЕД:     Приемане на декларация за прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми – волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица център“, подписан на 16.07.2009г. между Министъра на икономиката и енергетиката и фирма „Ресурс-1“ АД, гр.Пловдив. Докл.:Председател ОбС- Велинград, Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 248 Съобщаване на ПУП – парцеларен план [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 251 /12.08.2020г.

На основание чл.21, ал. (1),  т.8, т.11 и чл.27 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.134, ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ, §8 от ЗУТ, чл.14, ал.1, т.13а от ЗКН и във връзка чл.83, ал.1 от ЗКН, чл.60 от АПК, Наредба №3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини, чл.6/1, чл.7/1 и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 250 /12.08.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.3, ал.2, т.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.2, ал.3, т.1 и чл.15 от Правилника за прилагане на закона за пътищата и чл. 60 от АПК, след проведеното поименно  гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 249 /12.08.2020г.

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8, т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 110,  ал.1,  т.5 от ЗУТ, чл. 128 от ЗУТ и след проведеното поименно  гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 248 /12.08.2020г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и след проведеното  гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: 1.Приема Декларация за прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за добив [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 12.08.2020 г. /СРЯДА/ от 14:00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  12.08.2020 г. /СРЯДА/ от 14:00ч. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №247/29.07.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Предписание на РДГ- гр. Пазарджик с № РДГ09-4069/10.06.2020г.,чл. 60 ал. 1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 18 0 0 18 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №246/29.07.2020г.

След направено обсъждане и на основание чл. 25, т. 6 от ЗМСМА, чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 215, ал. 1 и чл. 217, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 9 от Закон за устройство на територията, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №245/29.07.2020г.

След направено обсъждане и на основание чл. 25, т. 6 от ЗМСМА, чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 215, ал. 1 и чл. 217, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 9 от Закон за устройство на територията, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове [...]

Прочети Коментарите са изключени!