Archive | Заседания RSS feed for this section

Извънредно заседание, което ще се проведе на 17.02.2020 г. /понеделник/ от 16:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                            ДНЕВЕН РЕД:     1.Разглеждане на Решение №62 от 30.01.2020г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане  от Кмета на Община Велинград. Докл.:Г.Владимирова                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                           /Пламен Хаджиев/

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 71/10.02.2020г.

На основание  чл.21, ал.1, т.3, чл.24, ал.1 от ЗМСМА, протокол на временна комисия по избора и след проведеното тайно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «невалидни» Брой празни бюлетини Брой присъствали Общ брой общински съветници 17 0 3 7 27 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: 1.Избира за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 70/10.02.2020г.

На основание  чл.21, ал.1, т.1, във връзка с  чл.21, ал.(1), т.3 и чл. 24, (3), т.1 от ЗМСМА и след проведеното гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград,                                                                             Р  Е  Ш  И: Определя седемчленна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 69/10.02.2020г.

На основание  чл.21, ал.(1), т.3 и чл. 24, ал.(3), т.1 ЗМСМА, чл. 9, (1), т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА  и след проведеното гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 68/10.02.2020г.

На основание  чл.24, ал.(4) от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.(1), т.3 и  чл.24, ал.(3), т.1 от ЗМСМА  и след проведеното гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград,                                                                             Р  Е  Ш  И: Избира Екатерина Илиева [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-02-10

ДНЕВЕН РЕД:     1.Избор на общински съветник или заместник-председател, който да председателства заседанието за приемане на оставка на Председател ОбС – Велинград и избиране на нов.РЕШЕНИЕ № 68 2.Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на ОбС – Велинград г-жа Елисавета Сариева след подаване на оставка.РЕШЕНИЕ № 69 3.Определяне на временна комисия за провеждане избор на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-02-06

ДНЕВЕН РЕД:     1.Одобряване на параметри за преструктуриране на съществуващ дълг към Райфайзенбанк /България/ ЕАД чрез подписване на анекс към Договор №261/27.06.2012г. ,Докл.:Ат.Вецов, Ат.Палигоров РЕШЕНИЕ № 67                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                           /Елисавета Сариева/

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 67/06.02.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА, като се взе предвид и чл.15а от Закона за общинския дълг и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград,                                                                             Р  Е  Ш  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 10.02.2020 г. /понеделник/ от 15:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                             ДНЕВЕН РЕД:     1.Избор на общински съветник или заместник-председател, който да председателства заседанието за приемане на оставка на Председател ОбС – Велинград и избиране на нов. 2.Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на ОбС – Велинград г-жа Елисавета Сариева след [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 66/30.01.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.41, ал.1 от Закон за защита при бедствия, Решение № 208 на Министерски съвет от 16 април 2019 г., приложение № 3 от т. 3, таблица № 2, номер по ред 3, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване [...]

Прочети Коментарите са изключени!