Archive | Туризъм, екология и минерални води RSS feed for this section

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 24-00/428 от 19.09.2019 год. от инж. Муса Ибрахим Али – Директор на ДГС „Ракитово“ с адрес на управление : общ. Ракитово, гр. Ракитово, ул. „ Ал. Стамболийски“ №2 и на основание чл. 8, ал. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ 

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ 

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 6, ал. 10 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград от Директора на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 30, ал.3 от „Наредбата за ЕО Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 32-01/103 от 09.07.2019 г. от Директора на РИОСВ – Пазарджик, Кмета на Община Велинград     СЪОБЩАВА на засегнатото население,   Обобщена спревка по чл. 29,  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 26-00/957 от 01.07.2019 год. от ЕТ „ХИМБЕЕРЕ“  – Александър Георгиев с адрес: общ. Велинград, гр. Велинград, Индустриална зона, Георги Кирков, на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 август 2016 г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!