Archive | Туризъм, екология и минерални води RSS feed for this section

Уведомление от “ТРАНСМЕТАЛ” ЕООД – Велинград

Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС  на “ТРАНСМЕТАЛ” ЕООД – Велинград Изх. № 028- 01- 118  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от “МЕТАЛ KОМЕРС” ООД

 Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС  на “МЕТАЛ КОМЕРС” ООД  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Решение № ПК- 37- ПР/2012г

Решение № ПК- 37- ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие на върху околната среда  тук  

Прочети 0 Comments

ДОКЛАД ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Вижте доклада тук: ДОСВ – ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД изработен от НЦТР – ЕАД с Договор № 424/26.09.2007 г. на Община Велинград с предмета и целите на опазване на защитените зони “Родопи Западни” с код BG 0001030 по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците и [...]

Прочети 0 Comments

ДОСВ – ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Вижте доклада тук: ДОСВ – ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG 0002063 ЗАПАДНИ РОДОПИ, ПО ДИРЕКТИВА 79/409 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ

Прочети 0 Comments

Програма за управление на атмосферния въздух на община Велингрда 2011 – 2014

Вижте програмата тук: Програма за управление на атмосферния въздух на община Велингрда 2011 – 2014  

Прочети 0 Comments

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на повишаването на нивото на водните басейни и речните корита. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни – интензивни валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, [...]

Прочети 0 Comments

О П И С на необходимите видове дейности по реконструкциите на зелените площи по т.ІІІ.1.

І.Общо състояние на зелените площи в града С малки изключения – за обекти, ремонтирани през 1978г. и за 40-год.на града- за всички останали, тъй като са изградени през 50-60-те год., са необходими основни ремонти  на планировка, ВиК, растителност, бордюри, настилки, пейки и пр.(справка – анализ на зелената система, февр.08 г.) Етапи на реконструкциите: 1.Изработване на [...]

Прочети 0 Comments