Archive | Минерални води – обяви RSS feed for this section

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение БД ИБР

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д О Б Я В Л Е Н И Е      В изпълнение на чл. 39, ал. 1, т. 2 и във връзка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д                               О Б Я В Л Е Н И Е      В изпълнение на чл. 39, ал. 2 от Наредба № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за обявен за обсъждане Проект за СОЗ на водоизточниците за минерална вода от находище за мин. вода Велинград-Чепино

Съобщение за обявен за обсъждане Проект за СОЗ на водоизточниците за минерална вода от находище за мин. вода Велинград-Чепино

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода на Елбрус Холидейс ЕООД-Велинград

Съобщение за открита процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода на Елбрус Холидейс ЕООД-Велинград

Прочети Коментарите са изключени!