Archive | Нормативни актове и стратегически документи RSS feed for this section

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2020г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2020г.  

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2020г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША  НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  ЗА 2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим европейско развитие на България.         Годишният общински план е документ за планиране на младежката политика на местно ниво, програма и методика за изпълнение на националната политика за младите хора. Стратегическите цели на работата и дейностите за младите хора, са свързани с насърчаване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 година на община Велинград. Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА МАНДАТ 2019 г. – 2023 г.

І.     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Ефективното управление на общинската недвижима собственост е важен инструмент за осъществяване на политиката на общината за устойчиво местно развитие, която включва мерки за изграждане на инфраструктурите, повишаване на инвестиционния интерес, благоустрояване на населените места, опазване на околната среда и историческото наследство и подобряване качеството на живот на хората. Стратегията за управление на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2020 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА   ЗА   ЗАКРИЛА  НА  ДЕТЕТО  ЗА   2020  ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2021 г.

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД план 2021

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 г.

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2020г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА  ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА,  ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА  2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2020г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА  ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА,  ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА  2020г.

Прочети Коментарите са изключени!