Archive | Нормативни актове и стратегически документи RSS feed for this section

Мониторинов доклад за 2020 г за изпълнението на План за действие на община Велинград в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018- 2020г.

Мониторинов доклад  за  2020 г   за   изпълнението  на План за действие на община Велинград в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018- 2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА   ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за управление на община Велинград за мандат 2020-2023

Програма за управление на община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

ТАРИФА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩАТА НА МИНЕРАЛНА ВОДА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА СРОК ОТ 25 ГОДИНИ С РЕШЕНИЯ № 27/04.02.2011 Г. И № 28/04.02.2011 Г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Чл. 1. С тарифата се определят таксите за водовземане от находища на минерална вода, изключителна държавна собственост, безвъзмездно предоставени за управление и ползване на община Велинград по реда на § 133, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн., ДВ, бр. 61 от2010 г.) за срок от 25 години, както следва: 1. находище на минерална [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПЛАН – СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧИСТОТА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021г.

ПЛАН – СМЕТКА ЗА  НЕОБХОДИМИТЕ  РАЗХОДИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧИСТОТА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ПО ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗМДТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА  ПО ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗМДТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

Дългосрочна програма ЕВИ

Дългосрочна програма ЕВИ

Прочети Коментарите са изключени!

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

ПЛАН  ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

Прочети Коментарите са изключени!