Archive | Нормативни актове и стратегически документи RSS feed for this section

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

ПЛАН  ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

Прочети Коментарите са изключени!

Актуализация на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2015-2020 г., във връзка с подаване на проектно предложение с наименование „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“ по процедура BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2

 Актуализация на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2015-2020 г., във връзка с подаване на проектно предложение с наименование  „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“ по процедура BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2019 ГОДИНА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2014 – 2020 ГОДИНА

ГОДИШЕН ДОКЛАД  ЗА 2019 ГОДИНА  ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2014 – 2020 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2020г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА  ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В  ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад за изпълнението на общия устройствен план на Община Велинград за 2019г, работата на Дирекция “ТСУСА” по административно-техническото обслужване на гражданите и прилагането на Закона за устройство на територията

     Доклад за изпълнението на общия устройствен план на Община Велинград за 2019г,  работата на Дирекция “ТСУСА” по административно-техническото  обслужване на гражданите и прилагането  на Закона за устройство на територията 

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2020г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2020г.  

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2020г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША  НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  ЗА 2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим европейско развитие на България.         Годишният общински план е документ за планиране на младежката политика на местно ниво, програма и методика за изпълнение на националната политика за младите хора. Стратегическите цели на работата и дейностите за младите хора, са свързани с насърчаване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 година на община Велинград. Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – [...]

Прочети Коментарите са изключени!