Archive | Нормативни актове и стратегически документи RSS feed for this section

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2019г.

ПЛАН ЗА ПЛРДУ 2019

Прочети Коментарите са изключени!

План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2020г.

План за развитие на социалните услуги  в Община Велинград   за   2020г. 

Прочети Коментарите са изключени!

Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2019/2020г.

 Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2019/2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ  ЗА  РАЗВИТИЕ   НА   СОЦИАЛНИТЕ   УСЛУГИ  В  ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД    2016 – 2020 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ПО ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗМДТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА  ПО ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗМДТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

Програмата за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград (2016-2020)

Програмата за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград (2016-2020)  

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2019г.

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2019г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост в изпълнение на приетата с Решение № 53/25.02.2015 год. на Общински съвет – Велинград Стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2019г.

I. ОСНОВАНИЕ             Настоящият Годишен план за паша за 2019 г. се разработва на основание чл.37о, ал.4, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет с мнозинство от общия брой на съветниците. II. ОБХВАТ Годишният план [...]

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Наредба за спортните клубове Наредба за спортните клубове

Прочети Коментарите са изключени!