Archive | Достъп до обществена информация RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №81/30.03.2017г.

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.41ж, ал.5, т.3 от Закона за достъп до обществена информация и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29             Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                             ДО                                                                                              КМЕТА                                                                                              НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД З  А  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 213 /22.02.2017г. Гр. Велинград

З А П О В Е Д № 213 /22.02.2017г. Гр. Велинград На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.15 от Закона за достъп до обществена информация                                                        Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :                   Актуализирам Вътрешни правила по Закона за достъп до обществена информация.               Съгласно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                   УТВЪРЖДАВАМ: /п/                                                                                     Д-Р КОСТАДИН КОЕВ                                                                                     КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД     В [...]

Прочети 0 Comments

Отчет за работата на община Велинград по Закона за достъп до обществена информация за 2014 година

         О Т Ч Е Т За работата на община Велинград по Закона за достъп до обществена информация за 2014 година             През 2014г. в община Велинград са постъпили общо 21 заявления за достъп до обществена информация. От тях 19 писмени  и  2 електронни.Всички постъпили заявления са официално заведени в електронния регистър [...]

Прочети Коментарите са изключени!