Archive | Уведомления за инвестиционни предложения за ОВОС RSS feed for this section

Протокол от обществено обсъждане гр. Велинград на 28.11.2014 г. /петък/ 17:30 ч.

Протокол от обществено обсъждане гр. Велинград на 28.11.2014 г. /петък/ 17:30 ч.

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол от обществено обсъждане с.Кръстава на 27.11.2014 г. /четвъртък/ 18:00 ч.

Протокол от обществено обсъждане с. Кръстава на 27.11.2014 г. /четвъртък/ 18:00 ч.

Прочети Коментарите са изключени!

ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ”ДОБИВ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА ВОЛФРАМСЪДЪРЖАЩИ РУДИ ОТ НАХОДИЩЕ ”ГРЪНЧАРИЦА – ЦЕНТЪР”

1.Доклад за ОВОС на Инвестиционното предложение за ” Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център” – тук. 2. Приложения – тук. 3.Допълнение – 1 към Доклад за ОВОС – тук. 4.Допълнение – 2   към Доклад за ОВОС – тук. 5.  Графични приложения – тук. 6.Текстови приложения – тук. 7.Нетехническо резюме на Доклад [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от “Франчайзинг-България” ЕООД , Област София-град; Община Столична; гр. София; р-н „Панчарево“; кв. „Казичане“; ул. „Индустриална“ № 3; ЕИК 175112085, Ани Дончева Йорданова – Управител, за инвестиционно предложение: “Изграждане на сондажен кладенец (СК1) и локално пречиствателно съоръжение към съществуващи три броя къщи за гости и комплекс за интегриран селски туризъм”, в поземлен имот № 054004 в землището на с. Кръстава, общ. Велинград, Област Пазарджик.

         Информация за инвестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на управителя Ани Дончева Йорданова на “Франчайзинг-България” ЕООД за инвестиционно предложение: “Изграждане на сондажен кладенец (СК1) и локално пречиствателно съоръжение към съществуващи три броя къщи за гости и комплекс за интегриран селски туризъм”, в поземлен имот № 054004 в землището на с. Кръстава, общ. Велинград, Област Пазарджик наш [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от Учебно Горско Стопанство “Г. Ст. Аврамов” , Област Пазарджик; Община Велинград; с.Юндола, ЕИК 000670634, инж. В. Драганов – Директор, за Инвестиционно предложение: “Изграждане на полустационарен ски-влек (ПСВ)” в поземлен имот 000038 местност Старина, в землището на с. Юндола, общ. Велинград, Област Пазарджик.

       Информация за инвестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора инж. В. Драганов на “Учебно Горско Стопанство “Г. Ст. Аврамов” при Лесотехнически университет София за инвестиционно предложение: Инвестиционно предложение: “Изграждане на полустационарен ски-влек (ПСВ)” в поземлен имот 000038 местност Старина, в землището на с. Юндола, общ. Велинград, Област Пазарджик с наш вх. № 008-04-1555 от 08.10.2014г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от СБДПЛРПФЗ “Св. Петка Българска” ЕООД, гр. Велинград, м. “4-ти Километър” , за инвестиционно предложение “Проучване и изготвяне на проект за ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ за промишлено водоснабдяване на площадката на СБДПЛРПФЗ “Св. Петка Българска” ЕООД ”.

      Информация за инвестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на управителя Д-р Елена Шопова на СБДПЛРПФЗ “Св. Петка Българска” ЕООД за “ Проучване и изготвяне на проект за ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ за промишлено водоснабдяване на площадката на СБДПЛРПФЗ “Св. Петка Българска” ЕООД ”, ПИ № 151007 в м. “Санаториума” от КВС, землището [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от “СТИМ АУТО 2001” ЕООД, гр. Велинград, ул. “Винчо Горанов” № 15, за инвестиционно предложение “Дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства ИУМПС, както и сервизно обслужване на МПС, които са в движение ”

       Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на Стоимен Венелинов Керин за “Дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства ИУМПС, както и сервизно обслужване на МПС, които са в движение” , ПИ № 006130 индустриална част “Стопански двор №1″ землището на гр. Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от “ФЕЙЗАЛ” ЕООД, гр. Сърница, ул. “Свобода” № 74, за инвестиционно предложение “Преустройство на съществуващи помещения в работилница за преработка на диворастяща суровина в гр Сърница и монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници”

Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на Салих Алиосман Фейзичауш за “ Преустройство на съществуващи помещения в работилница за преработка на диворастяща суровина в гр Сърница и монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници” , землището на гр. Сърница, общ. Велинград, обл. Пазарджик с наш вх. № 032-02-616 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Уведомление от “РЕСУРС-1” АД,   4241 гр. Пловдив, ул. “Здравец” № 5, за “Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище – Грънчарица Център”

Уведомление от “РЕСУРС-1” АД, 4241 гр. Пловдив, ул. “Здравец” № 5, за “Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище – Грънчарица Център”

      Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на инж. Георги Налджиев за “Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище – Грънчарица Център”, землището на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик с Вх. № 028-01-156 от 07.03.2014г. тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от “ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕС” ООД, гр. София, ПК 1164, ул. “Митрополит Кирил Видински” № 8, Ет. 2, Ап. 2 за “РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО – Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир Доспат” – Садкова инсталация “Еко Инженеринг”

     Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на инж. Николай Кисьов за “РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО – Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир Доспат” – Садкова инсталация “Еко Инженеринг” в акваторията на язовир Доспат, землището на гр. Сърница, общ. Велинград, обл. Пазарджик с Вх. № 028-04-1057 от 03.12.2013г. тук и тук.

Прочети Коментарите са изключени!