Archive | Уведомления за инвестиционни предложения за ОВОС RSS feed for this section

ОБЯВА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило писмо от директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/9 от 03.02.2020 год. ,  Кмета на Община Велинград   СЪОБЩАВА на засегнатото население, за : Проект на заповед за обявяване на защитена зона от Екологична мрежа „Натура“ 2000           Информация по горецитираното инвестиционно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА във връзка с постъпило уведомление в Общинска администрация – Велинград с вх. № 53-00/1833 от 27.12.2019 год. от „Теленор България“ ЕАД, с адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 и на основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 24-00/428 от 19.09.2019 год. от инж. Муса Ибрахим Али – Директор на ДГС „Ракитово“ с адрес на управление : общ. Ракитово, гр. Ракитово, ул. „ Ал. Стамболийски“ №2 и на основание чл. 8, ал. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 6, ал. 10 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград от Директора на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 30, ал.3 от „Наредбата за ЕО Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 32-01/103 от 09.07.2019 г. от Директора на РИОСВ – Пазарджик, Кмета на Община Велинград     СЪОБЩАВА на засегнатото население,   Обобщена спревка по чл. 29,  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 26-00/957 от 01.07.2019 год. от ЕТ „ХИМБЕЕРЕ“  – Александър Георгиев с адрес: общ. Велинград, гр. Велинград, Индустриална зона, Георги Кирков, на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 август 2016 г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 53-00/950 от 01.07.2019 год. от Стоян Иванов Ачев с адрес: общ. Велинград, гр. Велинград, ул. „ Криволак“ №16 и на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 август 2016 г. за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 53-00/951 от 01.07.2019 год. от Стоян Иванов Ачев с адрес: общ. Велинград, гр. Велинград, ул. „ Криволак“ №16 и на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 август 2016 г. за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Кмета на Община Велинград   СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 6, ал.10, т.1 и т.2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с [...]

Прочети Коментарите са изключени!