Archive | Екологични програми, доклади, планове и проекти RSS feed for this section

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Велинград

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух към община Велинград 2016 – 2019 г.

Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух към община Велинград 2016 – 2019 г.

Прочети Коментарите са изключени!

План за действие към програмата за управление на качеството на атмосферния въздух към община Велинград 2016 – 2019 г.

План за действие към програмата за управление на качеството на атмосферния въздух към община Велинград 2016 – 2019 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ДОКЛАД ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Вижте доклада тук: ДОСВ – ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД изработен от НЦТР – ЕАД с Договор № 424/26.09.2007 г. на Община Велинград с предмета и целите на опазване на защитените зони “Родопи Западни” с код BG 0001030 по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците и [...]

Прочети 0 Comments

ДОСВ – ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Вижте доклада тук: ДОСВ – ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG 0002063 ЗАПАДНИ РОДОПИ, ПО ДИРЕКТИВА 79/409 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ

Прочети 0 Comments

Програма за управление на атмосферния въздух на община Велингрда 2011 – 2014

Вижте програмата тук: Програма за управление на атмосферния въздух на община Велингрда 2011 – 2014  

Прочети 0 Comments