Archive | Заповеди RSS feed for this section

Заповед №77

Заповед № 77 от 23.01.2020 г. на Кмета на община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №1548

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № РД 05 -138

Заповед № РД 05 -138 

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №953

Заповед №953

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

ЗАПОВЕД №716 гр. Велинград,17.05.2019г.     Относно: Предприемане на превантивни мерки за недопускане на пожари в полския и горски фонд, тяхното своевременно ликвидиране, намаляване на вредните последствия от потенциални пожари и заповед на Областен управител № РД-93 от 16.04.2019 г.     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Наредба 8121з-968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №ДС-76

Заповед №ДС-76

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №355

Заповед №355

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №339

Заповед №339

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №323/01.03.2019 година

  О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   №323/01.03.2019 година  На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.79 ал.1, т.1, чл.80 и чл.81 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и  управление на общинско имущество на Община Велинград и във [...]

Прочети Коментарите са изключени!