Archive | Заповеди RSS feed for this section

ЗАПОВЕД № 2121

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д   З  А  П  О  В  Е  Д   №  2121 Велинград  05.12. 2016 година           На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПРУОИ на Община Велинград и във връзка с изпълнение на Решение №442/24.11.2016г. на Общински съвет-Велинград Н [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1876/24.10.2016г.

З А П О В Е Д № 1876/24.10.2016г. Гр. Велинград        На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.2, във връзка с чл. 24 т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на  дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 909 гр. Велинград, 03.05.2016г.

ЗАПОВЕД № 909

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №863

Заповед №863

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 111

ЗАПОВЕД № 111

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № ПО-141 гр. Велинград,10.07.2015г.

Заповед  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 601 гр. Велинград,04.05.2015г.

ЗАПОВЕД № 601 гр. Велинград,04.05.2015г.      На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, Наредба Із-1053/19.04.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейност в земеделски земи, раздел ІІІ “Защита от горските територии от пожари”, чл.8 от Закон за опазване на селскостопанското имущество, чл.125 и чл.126 от ППЗГ, Наредба №8 за условията и реда [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 254

Заповед 254 тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 253

Заповед 253    тук.

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 455 гр. Велинград, 10.04.2014г

     На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, Наредба Із-1053/19.04.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейност в земеделски земи, раздел ІІІ “Защита от горските територии от пожари”, чл.8 от Закон за опазване на селскостопанското имущество, чл.125 и чл.126 от ППЗГ, Наредба №8 за условията и реда за защита на горските територии [...]

Прочети Коментарите са изключени!