Archive | Стратегии RSS feed for this section

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА МАНДАТ 2019 г. – 2023 г.

І.     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Ефективното управление на общинската недвижима собственост е важен инструмент за осъществяване на политиката на общината за устойчиво местно развитие, която включва мерки за изграждане на инфраструктурите, повишаване на инвестиционния интерес, благоустрояване на населените места, опазване на околната среда и историческото наследство и подобряване качеството на живот на хората. Стратегията за управление на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Стратегията за развитие на социалните услуги (2016-2020г.)

Стратегията за развитие на социалните услуги (2016-2020г.)

Прочети Коментарите са изключени!

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ  ЗА  РАЗВИТИЕ   НА   СОЦИАЛНИТЕ   УСЛУГИ  В  ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД    2016 – 2020 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ   ЗА   РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ  УСЛУГИ  В   ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД   2016 – 2020 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД И ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИНГРАД 2016-2020г.

СТРАТЕГИЯ    ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  НА ТУРИЗМА    В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   И   ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИНГРАД   2016-2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2019 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2019 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Общински план за развитие на Община Велинград 2014 – 2020г.

Общински план за развитие на Община Велинград 2014 – 2020г тук. Решение №335 на Общински съвет тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Програма и стратегия за управление и разпореждане с имоти

Програма за  управление и разпореждане – общинска собственост е община Велинград  през 2012 година тук Стратегия  за  управление и разпореждане – общинска собственост е община Велинград  през  периода 2012 – 2015  година тук

Прочети 0 Comments

Стратегия за развитие на Община Велинград

А. ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ   Визията, целите и приоритетите за развитието на Община Велинград за периода 2007-2013 г. са формулирани въз основа на анализа, настъпващите промени в страната и общината в процеса на интеграция с ЕС и в съответствие с целите на общинската политика, и политиките на област Пазарджик, Южен централен район и страната, [...]

Прочети 0 Comments

Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2010-2011г

І.ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията за управление на общинската собственост в община Велинград за периода 2010 – 2011 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.8 от Закона за общинска собственост (ЗОС) на базата на анализ на състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост. Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие със Стратегията [...]

Прочети 0 Comments