Archive | Земеделски земи и гори RSS feed for this section

Заповед №17/09.01.2020 година

Заповед  №17/09.01.2020 година Списък-маломерни имоти

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол земеделски земи 2019г.

Протокол земеделски земи 2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол земеделски земи

Протокол земеделски земи

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1019/27.07.2017 година

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗАПОВЕД     № 1019/27.07.2017 година гр. Велинград      На основание чл.23, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 65, ал.1 и чл.52, ал.2  от Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост  и за ползването на дървесина и недървесни горски [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в Област Пазарджик

Уведомление Протокол

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 950 / 14.07.2017 година

З А П О В Е Д  № 950 / 14.07.2017 година На основание чл. 68 от Закона за горите, чл. 5 ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за краткост [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в Област Пазарджик

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавен  поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански  животни в Област Пазарджик

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол земеделски земи от 2017г.

Протокол

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд

 Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд

Прочети Коментарите са изключени!