Archive | Земеделски земи и гори RSS feed for this section

ЗАПОВЕД №472/30.03.2020г.

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 4600 град Велинград, бул. „Хан Аспарух”№35   ЗАПОВЕД №472/30.03.2020г.      На основание чл.44, ал.2  и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с опазването от кражби на селскостопанска продукция, увреждане и разрушаваме на земеделски земи /частна и общинска собственост/ и съгласно Закона за опазване на земеделските земи, Закона за опазване на селскостопанското [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №471/30.03.2020г.

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 4600 град Велинград, бул. „Хан Аспарух”№35   ЗАПОВЕД №471/30.03.2020г.      На основание чл.44, ал.2  и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, Правилника за неговото прилагане и Наредба №1 по опазване на селскостопанското имущество НАРЕЖДАМ:     Считано от 01.04.2020г. да се преустанови [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград 

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №17/09.01.2020 година

Заповед  №17/09.01.2020 година Списък-маломерни имоти Абланица Биркова Бозьова Бутрева Велинград Враненци Горна Дъбева Грашево Драгиново Кръстава Пашови Рохлева Света Петка Цветино Чолакова Юндола

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол земеделски земи 2019г.

Протокол земеделски земи 2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол земеделски земи

Протокол земеделски земи

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1019/27.07.2017 година

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗАПОВЕД     № 1019/27.07.2017 година гр. Велинград      На основание чл.23, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 65, ал.1 и чл.52, ал.2  от Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост  и за ползването на дървесина и недървесни горски [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в Област Пазарджик

Уведомление Протокол

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 950 / 14.07.2017 година

З А П О В Е Д  № 950 / 14.07.2017 година На основание чл. 68 от Закона за горите, чл. 5 ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за краткост [...]

Прочети Коментарите са изключени!