Archive | Наредби на Община Велинград RSS feed for this section

ТАРИФА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩАТА НА МИНЕРАЛНА ВОДА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА СРОК ОТ 25 ГОДИНИ С РЕШЕНИЯ № 27/04.02.2011 Г. И № 28/04.02.2011 Г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Чл. 1. С тарифата се определят таксите за водовземане от находища на минерална вода, изключителна държавна собственост, безвъзмездно предоставени за управление и ползване на община Велинград по реда на § 133, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн., ДВ, бр. 61 от2010 г.) за срок от 25 години, както следва: 1. находище на минерална [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПЛАН – СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧИСТОТА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021г.

ПЛАН – СМЕТКА ЗА  НЕОБХОДИМИТЕ  РАЗХОДИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧИСТОТА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ПО ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗМДТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА  ПО ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗМДТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА За условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1 С тази наредба се уреждат условията и реда за  управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд/ОПФ/, съгласно Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за неговото приложение, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за опазване на околната среда, Наредбата за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград

Глава първа: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази Наредба се определя реда за придобиване, разпореждане и управление на имоти и вещи общинска собственост и конкретните правомощия на кмета на Общината и кметовете на кметства. Чл. 2. Наредбата не се прилага за: общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизация и следприватизационен контрол; общинско имущество, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ПО ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗМДТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА  ПО ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗМДТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти

Наредба настаняване на граждани

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Наредба за синята зона- нова

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград

Глава първа: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази Наредба се определя реда за придобиване, разпореждане и управление на имоти и вещи общинска собственост и конкретните правомощия на кмета на Общината и кметовете на кметства. Чл. 2. Наредбата не се прилага за: общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизация и следприватизационен контрол; общинско имущество, [...]

Прочети Коментарите са изключени!