Archive | Планове RSS feed for this section

План за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020г.

Основни и резервни проекти и обекти към тях, включени в Инвестиционната програма на Община Велинград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- Инвестиционни програми” по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. (Приети от Работната група за подбор на приоритетни проектни обекти)   [...]

Прочети Коментарите са изключени!

План за интеграция на ромите в община Велинград 2014г. – 2017г.

План за интеграция на ромите в община Велинград 2014г. – 2017г

Прочети Коментарите са изключени!

Общински план за младежта на Община 2016г.

Общински план за младежта на Община 2016г.

Прочети Коментарите са изключени!

Приемане на схема за разполагане на търговски обекти – маси и колички /без павилиони/ и редът за тяхното отдаване под наем

Скица тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Общински план за развитие на Община Велинград 2014 – 2020г.

Общински план за развитие на Община Велинград 2014 – 2020г тук. Решение №335 на Общински съвет тук.

Прочети Коментарите са изключени!

ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ДЕКЕМВРИ 2012 – ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА

        ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД     Утвърдил:                                                      Иван Лебанов                                       Кмет на Община Велинград   ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  ДЕКЕМВРИ 2012 – ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА 2012 – Велинград, България                 І. Въведение Настоящият Годишен план за интеграция на ромите в Община Велинград – [...]

Прочети 0 Comments

Списък на категориите информация, класифицирана като служебна тайна в стуктурните звена на общинска администрация Велинград

       1.Планове, сведения и инструкции за организацията на сигурността и охраната на административните сгради на община Велинград и други нейни обекти.             2.Пароли за достъп до сървъри и до локални база данни.             3.Файлове със записи на системата за видеонаблюдение на регистратурата за класифицирана информация.             4.Информация по закона за кадастъра и имотния [...]

Прочети 0 Comments