Archive | Заседания 2019г. RSS feed for this section

Сесия 2019-08-23

ДНЕВЕН РЕД: Сключване на договор за банков кредит от ”ВКТВ” ЕООД с ОББ АД и определяне на обезпеченията, условията по кредита и включване на Община Велинград като длъжник. РЕШЕНИЕ № 190 Разпределяне на неразпределените печалби от минали години на ”ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ № 191                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /инж.Али [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-07-24

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград- Докл.: Ат.Вецов, Н. Видаркинска РЕШЕНИЕ №165 Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2019/2020 г.- Докл.: Мариана Зинкова- Шенкова     РЕШЕНИЕ №166   Утвърждаване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-07-15

ДНЕВЕН РЕД: 1. Прекратяване на Договор за управление № 515 от 05.06.2017г. с Георги Аспарухов Мяшков, без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „ВКТВ“ ЕООД до провеждане на конкурс. РЕШЕНИЕ № 164

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-06-27

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.11.2018г. до 30.04.2019г. и решенията, които към 31.10.2018г. са били в процедура по изпълнение.РЕШЕНИЕ № 150 Докл.:Н.Видаркинска Кандидатстване на община Велинград с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.044 ..МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-05-30

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Избор на Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД. РЕШЕНИЕ № 117 Докл.:Ат.Вецов Приемане на годишен финансов отчет на „МЦ Велинград 2017”ЕООД за 2018г. РЕШЕНИЕ № 118 Докл.:д-р Ив.Динев Приемане годишен финансов отчет на „ВКТВ” ЕООД за 2018г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2019г. РЕШЕНИЕ № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-05-21

ДНЕВЕН РЕД: 1.Прекратяване на Договор за управление №515/05.06.2017г. с Георги Аспарухов Мяшков без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на временно изпълняващ длъжността Управител на «ВКТВ» ЕООД до провеждане на конкурс. РЕШЕНИЕ № 116 Докл.:Б.Бозьов ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                         /инж.Али Мареков/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-04-18

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Даване на съгласие за членство на Община Велинград в Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в РБългария.РЕШЕНИЕ № 97 Докл.:инж.А.Мареков Отчет на дейността на ОП „СИП и ТИЦ“ за 2018г.РЕШЕНИЕ № 98  Докл.:Г.Минков Приемане на вътрешни правила за Община Велинград по Закона за мерките срещу изпиране на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-03-28

ДНЕВЕН РЕД:   Избиране на Кмет на кметство с.Долна Дъбева, Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 64  Питания и въпроси. Кандидатстване на Община Велинград с проектно предложение „Изграждане на нови социални жилища в гр.Велинград” пред ОП „Региони в растеж” 2014-2020г.РЕШЕНИЕ № 65 Докл.В.Атанасов Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-02-28

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане изменение в начален план на бюджета на Община Велинград за 2019г.РЕШЕНИЕ № 34 Докл.:К.Йвчева, В.Благова-Дамова Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2019г. в частта и за капиталови разходи от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-01-31

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане на общински бюджет за 2019г. на Община Велинград.РЕШЕНИЕ № 2,РЕШЕНИЕ № 3,РЕШЕНИЕ №4,РЕШЕНИЕ № 5, РЕШЕНИЕ №6 Докл.:К.Йовчева, В.Благова-Дамова 3. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.18г.-31.12.18г.вкл.  РЕШЕНИЕ №7 Докл.:инж.А.Мареков 4.Изменение и допълнение на Решение №25/29.01.2015г. на ОбС – Велинград, касаещо одобряване на списък с кандидати [...]

Прочети Коментарите са изключени!