Archive | Заседания 2019г. RSS feed for this section

Сесия 2019-10-15

ДНЕВЕН РЕД: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Велинград; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 215 Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Драгиново; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 216  Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Грашево; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 217 Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Кръстава; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 218 Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-19-09

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.2019г. – 31.07.2019г.  включително.- докл.: инж.Али Мареков Председател ОбС-Велинград Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2018г. -Докл. В. Благова- Дамова и К. Йовчева РЕШЕНИЕ № 193 Промяна в бюджета на Община Велинград за 2019г.- Докл. В. Благова- [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-08-23

ДНЕВЕН РЕД: Сключване на договор за банков кредит от ”ВКТВ” ЕООД с ОББ АД и определяне на обезпеченията, условията по кредита и включване на Община Велинград като длъжник. РЕШЕНИЕ № 190 Разпределяне на неразпределените печалби от минали години на ”ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ № 191                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /инж.Али [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-07-24

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград- Докл.: Ат.Вецов, Н. Видаркинска РЕШЕНИЕ №165 Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2019/2020 г.- Докл.: Мариана Зинкова- Шенкова     РЕШЕНИЕ №166   Утвърждаване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-07-15

ДНЕВЕН РЕД: 1. Прекратяване на Договор за управление № 515 от 05.06.2017г. с Георги Аспарухов Мяшков, без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „ВКТВ“ ЕООД до провеждане на конкурс. РЕШЕНИЕ № 164

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-06-27

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.11.2018г. до 30.04.2019г. и решенията, които към 31.10.2018г. са били в процедура по изпълнение.РЕШЕНИЕ № 150 Докл.:Н.Видаркинска Кандидатстване на община Велинград с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.044 ..МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-05-30

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Избор на Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД. РЕШЕНИЕ № 117 Докл.:Ат.Вецов Приемане на годишен финансов отчет на „МЦ Велинград 2017”ЕООД за 2018г. РЕШЕНИЕ № 118 Докл.:д-р Ив.Динев Приемане годишен финансов отчет на „ВКТВ” ЕООД за 2018г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2019г. РЕШЕНИЕ № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-05-21

ДНЕВЕН РЕД: 1.Прекратяване на Договор за управление №515/05.06.2017г. с Георги Аспарухов Мяшков без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на временно изпълняващ длъжността Управител на «ВКТВ» ЕООД до провеждане на конкурс. РЕШЕНИЕ № 116 Докл.:Б.Бозьов ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                         /инж.Али Мареков/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-04-18

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Даване на съгласие за членство на Община Велинград в Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в РБългария.РЕШЕНИЕ № 97 Докл.:инж.А.Мареков Отчет на дейността на ОП „СИП и ТИЦ“ за 2018г.РЕШЕНИЕ № 98  Докл.:Г.Минков Приемане на вътрешни правила за Община Велинград по Закона за мерките срещу изпиране на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-03-28

ДНЕВЕН РЕД:   Избиране на Кмет на кметство с.Долна Дъбева, Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 64  Питания и въпроси. Кандидатстване на Община Велинград с проектно предложение „Изграждане на нови социални жилища в гр.Велинград” пред ОП „Региони в растеж” 2014-2020г.РЕШЕНИЕ № 65 Докл.В.Атанасов Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в [...]

Прочети Коментарите са изключени!