Archive | Заседания 2020г. RSS feed for this section

Сесия 2020-10-05

ДНЕВЕН РЕД: 1. Изменение на Решение № 196 от 19.09.2019 г. за Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград” АДБФП № РД-02-37-34/28.03.2018 г. и номер от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-09-24

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на Годишен финансов отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2019г. Докл.:В.Благова-Дамова, К.Йовчева РЕШЕНИЕ № 252 Промяна в бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:В.Благова-Дамова, К.ЙовчеваРЕШЕНИЕ № 253 Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г. Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ № 254 Отмяна на Наредба [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-08-12

  ДНЕВЕН РЕД:     Приемане на декларация за прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми – волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица център“, подписан на 16.07.2009г. между Министъра на икономиката и енергетиката и фирма „Ресурс-1“ АД, гр.Пловдив. Докл.:Председател ОбС- Велинград, Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 248 Съобщаване на ПУП – парцеларен план [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-07-29

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси Предоставяне на безвъзмездно право на управление на Министерство на здравеопазването за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ – Велинград на части от имот публична общинска собственост за срок от пет години.РЕШЕНИЕ №204 Заповед №1043/30.06.2020г., относно ПУП – ЧИ на плана за регулация на УПИ IX-„За културен дом и изложбена [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-06-23

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на План за финансово оздравяване на Община Велинград за периода 2020г.-2022г. и определяне на срок на процедурата по финансово оздравяване. Докл.:В.Благова-Дамова РЕШЕНИЕ № 179 Издаване Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател Община Велинград, обезпечаваща авансово плащане за проект: „Закриване и рекултивация [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-05-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Искане за отпускане на краткосрочен целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 1 от ЗПФ и в съответствие с чл. 3, т. 5 от ЗОД, в размер на 2 900 000 лв. Докл.:В.Благова-Дамова РЕШЕНИЕ № 132  Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2020г. в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-04-29

ДНЕВЕН РЕД:   1.Намаляване общата численост на Общинска администрация – Велинград.РЕШЕНИЕ № 124 2.Одобряване на Анекс 2 към договор за кредит №261/27.06.2012г. за преструктуриране на съществуващ дълг към Райфайзен банк (България) ЕАД. РЕШЕНИЕ № 125 3.Приемане на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград. РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-04-16

ДНЕВЕН РЕД:   1.Приемане на решение за провеждане на закрито заседание  на ОбС – Велинград, във връзка с въведеното извънредно положение и строго спазване на всички  противоепидемични мерки. Докл.:Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 118 2.Откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Велинград, възлагане изготвянето на план за оздравяване, провеждане на публично обсъждане на плана с местната общност и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-04-16 /аудио запис/

Сесия 2020-04-16 /аудио запис/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-02-27

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Одобряване списък на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Велинград и Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2020-2024г. Докл.:Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 72 Изменение на Решение №12/29.11.2019г., относно определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Докл.:Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 73 Изменение на Решение №13/29.11.2019г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!