Archive | Открити процедури RSS feed for this section

Писма до участниците на МБАЛ

Прочети 0 Comments

Доставка на оборудване за нуждите на МБАЛ-Велинград.

1. Документация тук 2. Обявление за поръчка  тук  3. Решение  тук

Прочети 0 Comments

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ”Ремонт, обновяване и оборудване на МБАЛ Велинград”   Покана:   д  о  к  у  м  е  н  т  а  ц  и  я НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „Основен ремонт на улици в община Велинград с подобекти: 1.”Асфалтиране улици в гр. Велинград”, 2.”Основен ремонт на улици в гр. Велинград”, [...]

Прочети 0 Comments