Archive | Актове, уреждащи функциониране на администрация RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №42

   На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2, чл.15, ал.2, изр.второ от ЗМСМА, във връзка с писмо ФД-59/18.11.2011г. на Министър на финансите, във връзка с чл.114, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №43

    На основание чл.15, ал.4, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с писмо ФД-59/18.11.2011г. на Министър на финансите, във връзка с чл.114, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №44

     На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.23, чл.15, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 Общински съвет – Велинград Р Е Ш И:   Приема Правилник за функциите на създадените служби [...]

Прочети 0 Comments