Archive | Общински съвет RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 65/25.02.2021г.

               На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1  от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 64/25.02.2021г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл. 28, ал. 1 и ал. 2  и Раздел V, чл.95 и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество  на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 63/25.02.2021г.

Относно: Сключване на договор с Мехмед Льотев за предоставяне на 2бр.помещения, находящи се в с.Бозьова, които да се ползват за Кметство в с.Бозьова.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 и чл.9 от ЗЗД  и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 62/25.02.2021г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка със заявление вх.№53-00/293/11.02.2021 год. от ЕТ „Авангард-Васил Апостолов-Галина Апостолова” и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 61/25.02.2021г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, чл.62, ал.1, т.2, ал.2 от Наредбата по чл. 8 ал. 2 от ЗОС, Доклад и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 60/25.02.2021г.

  На основание чл. 21,   ал.1,   т.23  от   ЗМСМА,    както   и   чл.18,    ал.1,   ал. 2,    т.7   от  Закона  за  закрила  и развитие  на  културата  и  след  обсъждане  на Културният календар  за 2021г.  на заседание  с  представители на  културните институции, след проведеното гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 59/25.02.2021г.

          Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност -2021г., Одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2021г.   На основание чл.21,   ал.1,  т.12 и т.23 от  ЗМСМА,   във  връзка  с  чл.26а  от  Закона  за    народните читалища и след проведеното гласуване с: Брой гласове «за» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 58/25.02.2021г.

            На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, чл.12, т.1  и чл.13, ал.6, т.1 от  Закона за туризма и решение от он-лайн заседание на КСВТ- Велинград,  след проведеното гласуване с:   Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29   [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 57/25.02.2021г.

              На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН и след проведеното гласуване с:   Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29     Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:             Приема [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 56/25.02.2021г.

Относно:  Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2021/2022г.             На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с:   Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29     Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:             [...]

Прочети Коментарите са изключени!