Archive | Общински съвет RSS feed for this section

Сесия 2019-07-15

ДНЕВЕН РЕД: 1. Прекратяване на Договор за управление № 515 от 05.06.2017г. с Георги Аспарухов Мяшков, без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „ВКТВ“ ЕООД до провеждане на конкурс. РЕШЕНИЕ № 164

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 164 /15.07.2019г.

На основание Искане от Георги Мяшков, с Вх.№375/24.06.2019г. и чл. 77 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда за учредяване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 24.07.2019 г. /СРЯДА/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград- Докл.: Ат.Вецов, Н. Видаркинска Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища  за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 15.07.2019 г. /понеделник/ от 16:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 15.07.2019 г. /понеделник/ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ВЕЛИНГРАД- БЛАГОСЛОВЕН И ВЕЧЕН

   ВЕЛИНГРАД- БЛАГОСЛОВЕН И ВЕЧЕН! С ДЕНЯ НА ВЕЛИНГРАД (6 ЮЛИ) СТАРТИРА 47-ТО ИЗДАНИЕ НА ВЕЛИНГРАДСКИТЕ ТЪРЖЕСТВА НА КУЛТУРАТА

Прочети Коментарите са изключени!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ВЕЛИНГРАД УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ВЕЛИНГРАД И НАШАТА ПРЕКРАСНА ОБЩИНА, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, КОИТО СТЕ СВЪРЗАНИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН С ГРАДА НА ВЕЛА,  НОСЕЙКИ ГО ВИНАГИ ДЪЛБОКО В СЪРЦАТА СИ,      Имам изключителната възможност и неизмеримо удоволствие да  отправя благопожелания лично от свое име и от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 163 /27.06.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 и ал.7 от ЗОС, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.60, ал.1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград, Р  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 162 /27.06.2019г.

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 от ЗОС и предвид разпоредбата чл. 60, ал. 1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 161 /27.06.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 160 /27.06.2019г.

Във връзка с необходимостта от подържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние, на основание чл.21, ал.1, т.8; чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.13а, ал.6, 7, 8 и 9 от ППЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!