Archive | Общински съвет RSS feed for this section

147 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

147 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ “…Роди се и поведе ни в борба, обесен бе , но нивга не умря” Велинград почете делото и паметта на АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА!  

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 27.02.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Одобряване списък на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Велинград и Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2020-2024г. Докл.:Пл.Хаджиев Изменение на Решение №12/29.11.2019г., относно определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 17.02.2020 г. /понеделник/ от 16:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                            ДНЕВЕН РЕД:     1.Разглеждане на Решение №62 от 30.01.2020г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане  от Кмета на Община Велинград. Докл.:Г.Владимирова                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                           /Пламен Хаджиев/

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад избор съдебни заседатели

Доклад №2

Прочети Коментарите са изключени!

ПЛАМЕН ХАДЖИЕВ Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ВЕЛИНГРАД

    С Решение №71/10.02.2020г. ОбС-Велинград избра за свой председател Пламен Хаджиев /ДПС/, след подадената оставка от Елисавета Сариева /ГЕРБ/. След вота г-н Хаджиев изказа благодарности  за гласуваното доверие: ”Призвание като Председател на ОбС-Велинград е отговорност и възможност да направим най-доброто за жителите на Община Велинград. Ще се ръководя от писаните закони и законите на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 71/10.02.2020г.

На основание  чл.21, ал.1, т.3, чл.24, ал.1 от ЗМСМА, протокол на временна комисия по избора и след проведеното тайно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «невалидни» Брой празни бюлетини Брой присъствали Общ брой общински съветници 17 0 3 7 27 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: 1.Избира за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 70/10.02.2020г.

На основание  чл.21, ал.1, т.1, във връзка с  чл.21, ал.(1), т.3 и чл. 24, (3), т.1 от ЗМСМА и след проведеното гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград,                                                                             Р  Е  Ш  И: Определя седемчленна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 69/10.02.2020г.

На основание  чл.21, ал.(1), т.3 и чл. 24, ал.(3), т.1 ЗМСМА, чл. 9, (1), т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА  и след проведеното гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 68/10.02.2020г.

На основание  чл.24, ал.(4) от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.(1), т.3 и  чл.24, ал.(3), т.1 от ЗМСМА  и след проведеното гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград,                                                                             Р  Е  Ш  И: Избира Екатерина Илиева [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-02-10

ДНЕВЕН РЕД:     1.Избор на общински съветник или заместник-председател, който да председателства заседанието за приемане на оставка на Председател ОбС – Велинград и избиране на нов.РЕШЕНИЕ № 68 2.Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на ОбС – Велинград г-жа Елисавета Сариева след подаване на оставка.РЕШЕНИЕ № 69 3.Определяне на временна комисия за провеждане избор на [...]

Прочети Коментарите са изключени!