Archive | Общински съвет RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 332/12.11.2020г.

На основание чл.11, ал.15, т.22 от НРУТДУПСОТД, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 60 от АПК, след проведеното  гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:  В качеството си на едноличен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 331/12.11.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА и във връзка с чл.3, ал.2, т.3, чл.8 ал.1, чл.11 ал.1 от ЗОС, чл.56 ал.1 т.2 и ал.2 изр.последно, и § 5, т.80 от ДР на ЗУТ, чл.4 ал.4 т.2 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговия-маси, кабини и др. в Община Велинград, чл.30 ал.1 ал.3 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 330/12.11.2020г.

На основание чл. 21, ал.(1), т. 8, т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.(1), т. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал.(2), т.6 от ЗУТ, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.60, ал.2 от ЗУТ, чл.150, ал.6 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 329/12.11.2020г.

Относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на обект общински път – ж.п.гара Цветино-Магерови колиби, Община Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и чл.27 от ЗМСМА,  чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.60, ал.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 328/12.11.2020г.

Относно: ПУП – ЧИ на плана за застрояване на УПИ XX-„За училище” в кв.8 по регулационен план на с. Кръстава, общ. Велинград На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.(2), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(1), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ, чл.60, ал.1 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 327/12.11.2020г.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1, чл.124б и чл.125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV,  във връзка чл.21 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 и чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОЗЗ  и след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 326/12.11.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.128 и 129, ал.1 от ЗУТ; чл.131 от ЗУТ  и във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ, Глава ІV от ЗУТ Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І, чл.64 и 73 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 325/12.11.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ, Глава ІV от ЗУТ, Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност  Раздел І, чл.64 и 73 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 324/12.11.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ 124б, ал.1 и чл.128 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:   1.Разрешава [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 323/12.11.2020г.

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА; чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал. 2, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(1), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ и чл.6, ал.(1) от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове [...]

Прочети Коментарите са изключени!