Archive | Общински съвет RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 126/29.04.2020г.

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград.             На основание  чл. 24а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 125/29.04.2020г.

            На основание чл.21, ал. 1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, §6 от Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.) и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 124/29.04.2020г.

            На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2, чл.15, ал.2 от ЗМСМА;  чл.130е, ал.1, т.2 от Закон за публичните финанси, чл.11, ал.2 и чл.12, ал.1 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, чл. 60 от АПК, решение на Общински съвет  № 36/28.02.2019 г., §6 от Закон за изменение и допълнение на Закона [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание

Дневен ред 29.04.20

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 123/16.04.2020г.

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.62а, ал.2, чл.64, ал.2 и 3 и чл. 67, ал.1 от ЗУТ, чл.6, ал.1и 3 от ЗОС, чл.2, ал.1 и 5 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.64 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 122/16.04.2020г.

            На основание  чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 110, ал.1, т.5, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б и чл.125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV, чл.60, ал.1 от АПК и  след проведеното поименно гласуване  с: Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 121/16.04.2020г.

            На основание  чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.22 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества на Община Велинград и чл.60, ал.1 от АПК, след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 120/16.04.2020г.

            На основание  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т. 9.2. от Условия за кандидатстване по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, чл.60, ал.1 от АПК  и след проведеното гласуване  с: Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 119/16.04.2020г.

            На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 130д, ал. 3 от ЗПФ, чл.60, ал.1 от АПК и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:             [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 118/16.04.2020г.

              На основание  чл.28, ал.1 от ЗМСМА и чл.43 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет [...]

Прочети Коментарите са изключени!