Archive | Общински съвет RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 364/16.12.2020г.

            На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11 ,чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА,чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и § 8 от ЗУТ, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 363/16.12.2020г.

  На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 110, ал.1,  т.5, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 362/16.12.2020г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.124б, ал.1 и чл.128 от ЗУТ, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой гласове «не гласувал» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 361/16.12.2020г.

  На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки  и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 360/16.12.2020г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г и ал.6 от ПЗР на Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки  и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 359/16.12.2020г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8, във вр. чл.21, ал.2 от ЗМСМА, като взех предвид разпоредбите на чл.99, т.2 от АПК в срок по чл.102, ал.2 във връзка с получено Заявление с Вх.№ 199/16.04.2018г. от Ахмед Асанов Юруков, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки  и след проведеното [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 358/16.12.2020г.

  На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2, чл.135, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 357/16.12.2020г.

  На основание чл. 21, ал.1, т. 8  от ЗМСМА,  § 27, ал. 2, т. 1  от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки  и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 356/16.12.2020г.

       На основание чл. 21, ал.1, т. 8  от ЗМСМА, и § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 355/16.12.2020г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, чл.57, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, Доклад, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки  и след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети Коментарите са изключени!