Archive | Общински съвет RSS feed for this section

Сесия 2006-09-28

Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ 318 Удостояване със званието “Почетен гражданин на Велинград” на Антон Василев Митров, Георги Витомиров Стамболов и Борис В.Чолев. РЕШЕНИЕ 319 Докладна от Реджеп К.Ходжов – зам.кмет относно изпълнение на решение №270/06г. РЕШЕНИЕ 320 Приемане на планово задание на изработване на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-08-29

Приемане на Стратегия за устойчив туризъм в община Велинград и Велинградския туристически район. РЕШЕНИЕ 303 Отписване на павилион ‘Магазин за хляб и хлебни изделия’ от активите на ОП ‘Спортни имоти и пазари”. РЕШЕНИЕ 304 Удължаване срока на договор за петно в кв.142, Велинград. РЕШЕНИЕ 305 Продажба на ДМА собственост на СОУ ‘В.Левски’. РЕШЕНИЕ 306 Даване съгласие за бъдещо строителство [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-07-27

Отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2006г. РЕШЕНИЕ 266 Утвърждаване на месечна средна брутна работна заплата за дейност “Контролни държавни и  общински органи” и функция “Здравеопазване”. РЕШЕНИЕ 267, РЕШЕНИЕ 268 Учредяване на безвъзмездно право на строеж за молитвен дом в кв.77 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 269 Предложение от читалище “Отец Паисий” – Велинград. РЕШЕНИЕ 270 Откриване [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-06-29

Приемане на Програма за развитието на спортната дейност в Община Велинград. РЕШЕНИЕ 220 Приемане на Програма за работата на ОбС – Велинград за ІІ-ро полугодие на 2006г. РЕШЕНИЕ 221 Отчет за изпълнение на решенията на ОбС за първо тримесечие на 2006г.  РЕШЕНИЕ 222 Актуализация на структурата във връзка с вътрешни одитори.  РЕШЕНИЕ 223 Оспорване на решение №200/25.05.06г. [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-05-25

Прекратяване правомощията на Управителя на “МБАЛ-Велинград”ЕООД и избор на ВрИД управител. РЕШЕНИЕ 186, РЕШЕНИЕ 187 Определяне представители на Община Велинград в общото събрание на АРР. РЕШЕНИЕ 188 Предложение за промяна на туристическа такса. РЕШЕНИЕ 189 Частична промяна в структурата на ОбА. РЕШЕНИЕ 190 Промяна на Решение 105/30.03.06 , обект р-т ‘Мираж’.  РЕШЕНИЕ 191 Конкурс за отдаване под наем на помещения в [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-05-19

1. РЕШЕНИЕ 177 2. РЕШЕНИЕ 178 3. РЕШЕНИЕ 179 4. РЕШЕНИЕ 180 5. РЕШЕНИЕ 181 6. РЕШЕНИЕ 182 7. РЕШЕНИЕ 183 8. РЕШЕНИЕ 184 9. РЕШЕНИЕ 185

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-04-27

Приемане отчета на контрольора на ‘МБАЛ-Велинград’ ЕООД. РЕШЕНИЕ 140 Приемане годишния  счетоводен отчет и баланс на ‘МБАЛ-Велинград’ ЕООД. РЕШЕНИЕ 141 Утвърждаване на структурата на ‘МБАЛ-Велинград’ ЕООД. РЕШЕНИЕ 142 Приемане на годишния  счетоводен отчет и баланс на ‘ВКТВ’ ЕООД. РЕШЕНИЕ 143  Приемане отчета на контрольора на ‘ВКТВ’ ЕООД. РЕШЕНИЕ 144 Приемане на годишния  счетоводен отчет и баланс на ОП ‘Спортни имоти [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-03-30

Отчет на изпълнение на решенията на ОбС за ІV-то тримесечие на 2005г. РЕШЕНИЕ 90 Приемане Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Велинград. РЕШЕНИЕ 91 Приемане културен календар за календарната 2006г. РЕШЕНИЕ 92 Промяна в чл.42,ал.1 от Наредбата по чл.8,ал.2 от ЗОС. РЕШЕНИЕ 94 Промяна в Наредба №1.РЕШЕНИЕ 93 Отчет от контрольора [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-02-23

ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.РЕШЕНИЕ 57 Програма за реализация на общински план за развитие 2006-2007г. РЕШЕНИЕ 58 Докладна записка от д-р Савова относно осигуряване на средства. РЕШЕНИЯ 59 Предложение от д-р Савова относно промени в структурата на “МБАЛ”. РЕШЕНИЕ 60 Участие на Община Велинград в проект [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2006-02-15

1. Отчет на бюджета на Община Велинград за 2005г. РЕШЕНИЯ 49 2.Бюджет на Община Велинград за 2006г. РЕШЕНИЕ 50 3.Численост на персонала за 2006г. РЕШЕНИЕ 51 4.Актуализирана програма за капиталови разходи и придобиване на ДМА на Община Велинград за 2005г. РЕШЕНИЕ 52 5. Програма за капиталови разходи за 2006г. РЕШЕНИЯ 53 6.Одобряване на средства за съфинансиране по СИФ за СОУ [...]

Прочети 0 Comments