Archive | Общински съвет RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №123

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                       ОТНОСНО:Замяна на имоти. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал.1, във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с, Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №122

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                       ОТНОСНО:Отпускане финансова помощ на                                                                           ОЧ ”В.Левски” – Велинград. На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с, Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №121

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                       ОТНОСНО:Изменение на улична регулация в                                                                          кв.415 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС; чл.134, ал.1, т.1 и §8 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с, Брой гласове “за” Брой гласове      “против” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №120

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                       ОТНОСНО:Попълване на кад.план в кв.376                                                                          на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС; §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване с, Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №119

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                       ОТНОСНО:Частично изменение на плана в                                                                           кв.3973 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС; чл.134, ал.1, т.1, чл.9, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с, Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №118

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                       ОТНОСНО:Промяна на улична регулация в                                                                           кв.36 по плана на с.Юндола. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС; чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с, Брой гласове “за” Брой гласове      “против” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №117

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                       ОТНОСНО:Частично изменение на плана  в                                                                           кв.28 по плана на с.Юндола. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС; чл.134, ал.1, т.1; чл.9, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с, Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №116

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                       ОТНОСНО:Частично изменение на плана  в                                                                           кв.53 по плана на гр.Сърница. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС; чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и решение на ЕСУТ и след проведеното поименно гласуване с, Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №74

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                       ОТНОСНО: Отчет по изпълнение решенията на                                                                         ОбС за ІV-то тримесечие на 2006г. На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с, Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2007-03-30

Отчет по изпълнение решенията на ОбС за ІV-то тримесечие на 2006г. РЕШЕНИЕ №74 Приемане на План за образователна интеграция на децата от ромски произход за учебната 2006/2007г. РЕШЕНИЕ №75 Преструктуриране на общинската училищна мрежа. РЕШЕНИЕ №76 Преобразуване на една полудневна група в целодневна група в ЦДГ „Пролет” с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №77 Преобразуване на Дом за деца гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №78 Създаване на [...]

Прочети 0 Comments