Archive | Общински съвет RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №9

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Промяна в Наредбата за МДТ.          На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.115 от ЗМДТ и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №8

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за МДТ.          На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград и след проведено поименно гласуване с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №7

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1. ОТНОСНО: Одобряване на средства по проект “Красива България”. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с подписан Меморандум за разбирателство №25/16.01.2007г. за участие на Община Велинград в програма “Красива България – 2007г.” и след проведено поименно гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №6

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                        ОТНОСНО:Утвърждаване схема за поставяне                                                                           на нови РИЕ.          На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1, т.3, чл.8, ал.1, чл.11, ал.1 и ал.2, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС; чл.56 и §17, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №5

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.   ОТНОСНО:Утвърждаване състав на Общински съвет по наркотични вещества. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.15, ал.4 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, в съответствие с Правилник за организацията и дейността  на Националния съвет по наркотични вещества и след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №4

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                                    ОТНОСНО:Такса битови отпадъци в Община                                                                                         Велинград за 2007г.             На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №3

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                      ОТНОСНО: Програма за работа на Общински                                                                        съвет-Велинград за І-во полугодие                                                                        на 2007г.          На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.13, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград и взаимодействието [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №2

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                    ОТНОСНО:Отчет за дейността на Общински                                                                        съвет-Велинград през 2006г.          На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №1

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.  ОТНОСНО:Участие в комисии на новоизбран  общински съветник.           На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2007-01-25

Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. РЕШЕНИЕ №1 Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград през 2006г. РЕШЕНИЕ №2 Програма за работата на Общински съвет – Велинград за  първото полугодие на 2007г. РЕШЕНИЕ №3 Определяне такса за битови отпадъци в Община Велинград за 2007г. РЕШЕНИЕ №4 Утвърждаване на състав на Общинския съвет по наркотични вещества. РЕШЕНИЕ №5  Утвърждаване [...]

Прочети 0 Comments