Archive | Общински съвет RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №316

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.                 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с подобряване достъпа до образование и обучение, както и осигуряване на пълне обхват на децата в малките населени места и след проведено гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №315

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.               На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.34, ал.3, чл.44, ал.1  и ал.2 от  Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Велинград в [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №314

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.                 На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.4, чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.40, ал.1, т.4 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №313

         От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.                 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, съгласно чл.10 от Наредбата за командировки за одобряване командировъчни разходи на Кмета на Общината и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №312

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.              На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба, съгласно ПМС №175/24.07.2007г. за работните заплати в бюджетните организации и след проведено гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №311

         От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.               На основание §93 от ПЗР на ЗИДЗМИ; §13 от ЗР на ЗАТУРБ; §98 от ЗР на ЗИДЗМИ; §3 от ЗМИ, чл.46а, ал.4 от ЗМСМА и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №310

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.                На основание чл.13 и чл.21, ал.1, т.16 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3, чл.16, т.1 от ЗАТУРБ; §93 от ПЗР на ЗИДЗМИ; §13 от ЗР на ЗАТУРБ и §98 от ЗР на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2007-07-27

1.      ‘ПРЕДСТАВИТЕЛЕН МЛАДЕЖКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР – ДИМИТЪР МЕЧЕВ’ Закупуване на апарат за хемодиализа за ‘МБАЛ-Велинград’ ЕООД, 15 240 лв. Отпускане на 3000лв. за почистване на нерегламентирани сметища Изменение на Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги Безвъзмездно ползване на обект ‘Зала знаме на мира’ от ОНЧ ‘Св.св. Кирил и Методий’ Стопанисване и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №51

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО:Изработване рекламен филм за                                                                           Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 17 2 2 21 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №45

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО:Иск на Община Велинград срещу                                                                            “Беев и Беев”ООД. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Решение 56/15.02.06г. на Окръжен съд – Пазарджик, постановено по търг.д.№9/05г., с което е отхвърлен предявеният от Община Велинград паричен иск и решение постановено [...]

Прочети 0 Comments