Archive | Общински съвет RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №5

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.   ОТНОСНО:Утвърждаване състав на Общински съвет по наркотични вещества. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.15, ал.4 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, в съответствие с Правилник за организацията и дейността  на Националния съвет по наркотични вещества и след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №4

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                                    ОТНОСНО:Такса битови отпадъци в Община                                                                                         Велинград за 2007г.             На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №3

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                      ОТНОСНО: Програма за работа на Общински                                                                        съвет-Велинград за І-во полугодие                                                                        на 2007г.          На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.13, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград и взаимодействието [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №2

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                    ОТНОСНО:Отчет за дейността на Общински                                                                        съвет-Велинград през 2006г.          На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №1

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.  ОТНОСНО:Участие в комисии на новоизбран  общински съветник.           На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2007-01-25

Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. РЕШЕНИЕ №1 Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград през 2006г. РЕШЕНИЕ №2 Програма за работата на Общински съвет – Велинград за  първото полугодие на 2007г. РЕШЕНИЕ №3 Определяне такса за битови отпадъци в Община Велинград за 2007г. РЕШЕНИЕ №4 Утвърждаване на състав на Общинския съвет по наркотични вещества. РЕШЕНИЕ №5  Утвърждаване [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-12-28

Увеличение приходната част на Общинския бюджет за 2006г. със сумата от  329 812лв. РЕШЕНИЕ 472 Увеличение приходната част на Общинския бюджет за 2006г. със сумата от 679 998лв. РЕШЕНИЕ 473 Изменение и допълнение на т.2 от решение №300/27.07.2006г. РЕШЕНИЕ 474 Изменение и допълнение на решение №314/29.08.2006г. РЕШЕНИЕ 475 Одобряване на план-сметка за определяне на разходите по чистотата. РЕШЕНИЕ 476 Образуване на средства [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-12-21

Връчване призовете на почетните граждани – д-р Ромил Попов и д-р Юлиан Калъчев. Приемане на декларация за защита на медицинските сестри в Либия. Избор на управител на “ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.РЕШЕНИЕ 444  Работна рамка за приоритетните проекти за разработване в началния период от членството на Р България в ЕС. РЕШЕНИЕ 445 Одобряване на Договор за публично-частно партньорство [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-11-30

Удостояване със званието “Почетен гражданин на Велинград” на д-р Ромил Попов. РЕШЕНИЕ 413 Удостояване посмъртно със званието “Почетен гражданин на Велинград” на д-р Юлиан В.Калъчев. РЕШЕНИЕ 414 Изменение и допълнение на Решение №401/26.10.06г.върнато за преразглеждане от Областен управител. РЕШЕНИЕ 415 Обявяване конкурс за избор на Управител на “Стройком”ЕООД. РЕШЕНИЕ 416 Създаване на нова ал.6 към чл.29 от Наредба №1. РЕШЕНИЕ [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-10-26

Връчване призовете на почетните граждани – Антон Митров, Георги Стамболов и Борис Чолев. РЕШЕНИЕ 380 Обявяване на конкурс за разпределение и възлагане на превозите на пътници по утвърдените общински транспортни схеми. РЕШЕНИЕ 381 Одобряване на средства за закупуване на съдове за смет на фирма “Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ 382 Промяна на Плана за бюджет 2006г. на кметство Кръстава. РЕШЕНИЕ 383 [...]

Прочети 0 Comments