Archive | Сесии RSS feed for this section

Сесия 2017-10-26

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Даване разрешение на Директора на Общински център за работа с деца – Велинград за извършване на разход за отоплителна инсталация. РЕШЕНИЕ №336 Докл.:инж.П.Кондев Отпускане на персонална пенсия на Мустафа Салих Джихан от с.Всемирци, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №337 Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева Отпускане на персонална пенсия на Атидже Салих Джихан от с.Всемирци, Община Велинград.РЕШЕНИЕ №338 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-09-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2016г.РЕШЕНИЕ №264  Докл.:К.Йовчева, Я.Тренчева     3. Избор на независим одитор на „ВКТВ” ЕООД за 2017г.РЕШЕНИЕ №265 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Приемане на актуализация на „Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик” 2016-2020г. РЕШЕНИЕ №266  Докл:Р.Халачева Частично изменение и допълнение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-08-08

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :     Продължаване работата на комисия, назначена с Решение №261/03.06.16г. на ОбС-Велинград. РЕШЕНИЕ №260 Докл.:Н.Стефанова Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови разходи с 15 200лв. От продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2017г.РЕШЕНИЕ №261 Докл.:инж.П.Кондев Одобряване съществуването на маломерни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-07-27

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за първото полугодие на 2017г. РЕШЕНИЕ №218 Избор на независим одитор на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2017г. РЕШЕНИЕ №219 Избор на независим одитор на „ВКТВ” ЕООД за 2017г. РЕШЕНИЕ №220 Учредяване на общинско дружество „Медицински център Велинград” ЕООД със 100% общинско участие. РЕШЕНИЕ №221 Утвърждаване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-06-29

ДНЕВЕН РЕД: Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.   Питания и въпроси. Избор на независим одитор на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД за 2017г.РЕШЕНИЕ №173 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Избор на независим одитор на „ВКТВ” ЕООД за 2017г. РЕШЕНИЕ №174 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Изменение и допълнение на приета структура и обща численост на Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №175 Докл.:Т.Янков Актуализиране и допълнение на Програма за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-06-12

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 1. Изменение и допълнение на Решение №152/25.05.2017г. на ОбС-Велинград. РЕШЕНИЕ №172 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                                 /инж.Б.Мандраджиев/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-05-25

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Избор на Управител на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №152 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови разходи със 46 500лв. от продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №153 Докл.:инж.П.Кондев Проект на Програма за провеждане на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-04-27

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси Приемане на годишен финансов отчет и Баланс на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2016г. и Доклад за дейността на Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2016г.;РЕШЕНИЕ №113        Докл.: д-р Ж.Чешмеджиев Приемане на годишен финансов отчет на „ВКТВ”ЕООД гр.Велинград за 2016г. и Доклад за дейността на ВрИД Управителя на „ВКТВ” ЕООД Велинград за 2016г.;РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-04-19

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                                                                                                                                                                        На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на 19.04.2017г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-03-30

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на план за финансово оздравяване на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №72 Докл.:Н.Видаркинска Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.11.16г.-31.01.17г. и решенията, които към 31.10.16г. са били в процедура по изпълнение.РЕШЕНИЕ №73 Докл.:Р.Гърданска, Н.Видаркинска Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Общината през 2016г.РЕШЕНИЕ №74 Докл.:арх.Т.Енев [...]

Прочети Коментарите са изключени!