Archive | Сесии RSS feed for this section

Сесия 2019-01-31

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане на общински бюджет за 2019г. на Община Велинград.РЕШЕНИЕ № 2,РЕШЕНИЕ № 3,РЕШЕНИЕ №4,РЕШЕНИЕ № 5, РЕШЕНИЕ №6 Докл.:К.Йовчева, В.Благова-Дамова 3. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.18г.-31.12.18г.вкл.  РЕШЕНИЕ №7 Докл.:инж.А.Мареков 4.Изменение и допълнение на Решение №25/29.01.2015г. на ОбС – Велинград, касаещо одобряване на списък с кандидати [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-01-16

ДНЕВЕН РЕД: Искане за отпускане на целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно разпоредбите на чл.103, ал.1 от ЗПФ и в съответствие с чл.3, т.5 от ЗОД, в размер на 2 800 000лв. със срок за възстановяване не по-дълъг от края на средващата бюджетна година, който да послужи за финансиране на касовия разрив по общинския [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2010-12-18

ДНЕВЕН РЕД: Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г.РЕШЕНИЕ №350 Докл.:инж.П.Кондев Сключване на тристранни споразумения между Община Велинград, купувачи на имоти общинска собственост и взискатели по изпълнителни дела.РЕШЕНИЕ №351 Докл.:Пл.Гьоров Съответствие на дейностите по проект с тема – закупуване на оборудване за музикалните школи към ЦПЛР-ОДК-Велинград в съответствие [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-11-29

ДНЕВЕН РЕД: 1. Издаване запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” обезпечаваща авансово плащане за Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в Община Велинград, включващо следните обекти: път от край населено място гр.Велинград до център с.Драгиново и изграждане на нов път от разклона след с.Абланица до начало с.Цветино”.РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-10-25

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №300 Докл.:Ат.Вецов Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-09-27

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Допълнение на Решение №164/31.05.2018г. относно изменение в състава на ПК за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.РЕШЕНИЕ №269 Докл.: инж.А.Мареков Изменение на Решение №21/17.12.2015г. относно избор на комисия по Етичен кодекс. РЕШЕНИЕ №270 Докл.:инж.А.Мареков Преструктуриране на Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №271 Докл.:Т.Янков Провеждане на обществено обсъждане на тема –визия [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-07-26

ДНЕВЕН РЕД: Полагане клетва от новоизбрани общински съветници. Избор на Председател на Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №232   Докл.:Л.Перчинков Питания и въпроси. Изменение на Решение №9/19.11.2015г.на ОбС – Велинград относно избор на постоянни комисии към Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №233   Докл.:Л.Перчинков                Изменение на Решение №23/17.12.2015г. относно определяне на делегат в Общото събрание на НСОРБ.РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-06-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Разглеждане на Решение №199/31.05.2018г. на ОбС – Велинград, относно поставяне на монументално-декоративни елементи – паметни плочи в имоти- ПОС, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител.РЕШЕНИЕ №200 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-05-31

ДНЕВЕН РЕД: Отмяна на мораториум върху издаването на Разрешителни за водовземане на минерална вода от Сондаж №4 „Власа” и КЕИ „Власа”. Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ №157 Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на ЕТ „Янов – Пенчо Стоянов Янов” за СПА център с басейн към обект „Комплексно многоетажно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-04-26

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Изменение и допълнение на Наредба по чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси. РЕШЕНИЕ №123        Докл.:Ат.Вецов Увеличение бюджета на Община Велинград за 2018г. в частта и за капиталови разходи с 629 040лв. от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи. РЕШЕНИЕ №124 [...]

Прочети Коментарите са изключени!