Archive | Сесии RSS feed for this section

Сесия 2018-09-27

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Допълнение на Решение №164/31.05.2018г. относно изменение в състава на ПК за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.РЕШЕНИЕ №269 Докл.: инж.А.Мареков Изменение на Решение №21/17.12.2015г. относно избор на комисия по Етичен кодекс. РЕШЕНИЕ №270 Докл.:инж.А.Мареков Преструктуриране на Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №271 Докл.:Т.Янков Провеждане на обществено обсъждане на тема –визия [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-07-26

ДНЕВЕН РЕД: Полагане клетва от новоизбрани общински съветници. Избор на Председател на Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №232   Докл.:Л.Перчинков Питания и въпроси. Изменение на Решение №9/19.11.2015г.на ОбС – Велинград относно избор на постоянни комисии към Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №233   Докл.:Л.Перчинков                Изменение на Решение №23/17.12.2015г. относно определяне на делегат в Общото събрание на НСОРБ.РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-06-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Разглеждане на Решение №199/31.05.2018г. на ОбС – Велинград, относно поставяне на монументално-декоративни елементи – паметни плочи в имоти- ПОС, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител.РЕШЕНИЕ №200 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-05-31

ДНЕВЕН РЕД: Отмяна на мораториум върху издаването на Разрешителни за водовземане на минерална вода от Сондаж №4 „Власа” и КЕИ „Власа”. Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ №157 Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на ЕТ „Янов – Пенчо Стоянов Янов” за СПА център с басейн към обект „Комплексно многоетажно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-04-26

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Изменение и допълнение на Наредба по чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси. РЕШЕНИЕ №123        Докл.:Ат.Вецов Увеличение бюджета на Община Велинград за 2018г. в частта и за капиталови разходи с 629 040лв. от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи. РЕШЕНИЕ №124 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-03-29

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл.69, ал.3 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Велинград.РЕШЕНИЕ №75 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл.56, ал.1, т.1 и §4 от Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-02-22

ДНЕВЕН РЕД:   Определяне месечни трудови възнаграждения на Кмет на Община, кметове на кметства и кметски наместник в Община Велинград.РЕШЕНИЕ №44  Докл.:К.Йовчева, Я.Тренчева Сключване на анекс към договор №38/17.02.2006г. за отдаване под наем на недвижим имот собственост на н-ци Оскови – ЦДГ „Фантазия”.РЕШЕНИЕ №45  Докл.:Иво Ардалиев Даване на съгласие Община Велинград да кандидатства за безвъзмездно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-01-25

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за второ полугодие на 2017г.РЕШЕНИЕ №1 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Приемане на общински бюджет за 2018г. на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №2, РЕШЕНИЕ №3, РЕШЕНИЕ №4,РЕШЕНИЕ №5 Докл.:Я.Тренчева Отмяна на Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №6 Докл.:Н.Видаркинска Изменение на Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-12-29

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Промяна на общинския бюджет на Община Велинград за 2017г.РЕШЕНИЕ №449 Докл.:Я.Тренчева Отчет на Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в ОбщинаВелинград за 2017г. РЕШЕНИЕ №450 Докл.:М.Зинкова-Шенкова Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-12-19

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2018г. РЕШЕНИЕ №424 Докл.:Б.Мандраджиев Определяне на представител на Община Велинград в комисия за разработване на Областна здравна карта. РЕШЕНИЕ №425 Докл.:Б.Мандраджиев План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018г. РЕШЕНИЕ №426 Докл.:Сн.Цанова Изпълнение [...]

Прочети Коментарите са изключени!