Archive | Сесии RSS feed for this section

Сесия 2020-02-27

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Одобряване списък на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Велинград и Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2020-2024г. Докл.:Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 72 Изменение на Решение №12/29.11.2019г., относно определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Докл.:Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 73 Изменение на Решение №13/29.11.2019г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-02-10

ДНЕВЕН РЕД:     1.Избор на общински съветник или заместник-председател, който да председателства заседанието за приемане на оставка на Председател ОбС – Велинград и избиране на нов.РЕШЕНИЕ № 68 2.Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на ОбС – Велинград г-жа Елисавета Сариева след подаване на оставка.РЕШЕНИЕ № 69 3.Определяне на временна комисия за провеждане избор на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-02-06

ДНЕВЕН РЕД:     1.Одобряване на параметри за преструктуриране на съществуващ дълг към Райфайзенбанк /България/ ЕАД чрез подписване на анекс към Договор №261/27.06.2012г. ,Докл.:Ат.Вецов, Ат.Палигоров РЕШЕНИЕ № 67                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                           /Елисавета Сариева/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-01-30

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:К.Йовчева, В.Благова-Дамова РЕШЕНИЕ № 1,РЕШЕНИЕ № 2,РЕШЕНИЕ № 3, РЕШЕНИЕ № 4 ,РЕШЕНИЕ № 5 Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.08.2019г.-31.12.2019г.вкл. Докл.Елисавета Сариева РЕШЕНИЕ № 6 Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат 2019-2023г. Докл.:Н.Келчева РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-12-09

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. Докл.:Елисавета Сариева РЕШЕНИЕ №23 Приемане Програма за работа на Общински съвет – Велинград за 2020г. Докл.:Елисавета СариеваРЕШЕНИЕ №24 Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-11-26

ДНЕВЕН РЕД:   Определяне общия брой на заместник- председателите на Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №3 Докл.:Председател ОбС Избор на заместник – председатели на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №4, РЕШЕНИЕ №5, РЕШЕНИЕ №6 Докл.:Председател ОбС Определяне възнаграждението на Председател Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №7 Докл.:Председател ОбС Определяне месечно възнаграждение на общинските съветници за работата им в заседанията на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-11-11

ДНЕВЕН РЕД: 1.Избор на Председател на Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №1 2. Избор на Временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №2  

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-10-15

ДНЕВЕН РЕД: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Велинград; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 215 Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Драгиново; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 216  Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Грашево; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 217 Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Кръстава; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 218 Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-19-09

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.2019г. – 31.07.2019г.  включително.- докл.: инж.Али Мареков Председател ОбС-Велинград РЕШЕНИЕ № 192 Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2018г. -Докл. В. Благова- Дамова и К. Йовчева РЕШЕНИЕ № 193 Промяна в бюджета на Община Велинград за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-08-23

ДНЕВЕН РЕД: Сключване на договор за банков кредит от ”ВКТВ” ЕООД с ОББ АД и определяне на обезпеченията, условията по кредита и включване на Община Велинград като длъжник. РЕШЕНИЕ № 190 Разпределяне на неразпределените печалби от минали години на ”ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ № 191                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /инж.Али [...]

Прочети Коментарите са изключени!