Archive | Решения RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №117/27.02.2020г.

            На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:                         Дава съгласие Община Велинград да кандидатства за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №116/27.02.2020г.

    На основание чл. 228 и сл. от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ и чл. 21, ал. 1, т.8 и т.2З от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/и след проведеното поименно гласуване  с:   Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №115/27.02.2020г.

              На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.149, ал.1 от ЗУТ, Молба-Заявление вх.№94-00/1547 от 29.01.2020г.от Цветелина Павлова – Възложител, Гр.Велинград, ул…………. за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти  и издаване на Разрешение за строеж на обект:”ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА ЗА КОМБИНИРАНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ОТДИХ-АПАРТАМЕНТЕН ТИП И [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №114/27.02.2020г.

              На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.149, ал.1 от ЗУТ, Молба-Заявление вх.№53-00/325 от 13.02.2020г.от д-р Ж.Чешмеджиев- УПРАВИТЕЛ на „МБАЛ-Велинград”ЕООД, ЕИК …………., Гр.Велинград, бул.”Съединение”№49 за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти   и Молба-Заявление вх.№53-00/326 от 13.02.2020г. за издаване на Разрешение за строеж, Договор №489/11.06.2018г за пълномощие [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №113/27.02.2020г.

   На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №112/27.02.2020г.

 На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.62а, ал. 3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №111/27.02.2020г.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА;чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №110/27.02.2020г.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №109/27.02.2020г.

  Във връзка с необходимостта от подържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние, на основание чл.21, ал.1, т.8; чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.13а, ал.6, 7, 8 и 9 от ППЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №108/27.02.2020г.

   Във връзка с необходимостта от подържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние, на основание чл.21, ал.1, т.8; чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.13а, ал.6, 7, 8 и 9 от ППЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 [...]

Прочети Коментарите са изключени!