Archive | Решения RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 203/23.06.2020г.

       На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.128 от ЗУТ, чл.131 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ, Глава ІV от ЗУТ Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І, чл.64 и 73 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 202/23.06.2020г.

     На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.3 и  т.7 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 201/23.06.2020г.

       На основание  чл.2 , ал.(1), т. 8, т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.124а, ал.(1) от ЗУТ, чл.131, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 200/23.06.2020г.

     На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:  1.Разрешава изработване на ПУП [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 199/23.06.2020г.

     На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:  1.Разрешава изработване на ПУП [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 198/23.06.2020г.

     На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ, чл. 125 от ЗУТ, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл 64 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 197/23.06.2020г.

     На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 196/23.06.2020г.

     На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 195/23.06.2020г.

     На основание  чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА; §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г и ал.6 от ПЗР на Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г. и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 194/23.06.2020г.

     На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г и ал.6 от ПЗР на Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 [...]

Прочети Коментарите са изключени!