Archive | Решения RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №63

На основание чл.21, ал.1  т.8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 110 ал.1 т.5, чл. 124а ал. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №62

На основание чл.21, т.1 и т.23 от ЗМСМА, чл.68. ал.1 от ЗСВ, във връзка с Писмо  /Вх.№512-04.10.2019 г./ на Окръжен съд –Пазарджик,   Писмо  /Вх.№509-01.10.2019 г./ на Апелативен съд – Пловдив  и след проведеното  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №61

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, и чл.124, ал.2 от ЗПФ, относно промяна по  бюджета на община Велинград за 2019г., във връзка с преизпълнение на част от собствените приходи в частта на  данъчни неданъчни приходи дарения и след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №60

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.128, ал.1 от ЗУТ, чл.64 от Закона за енергетиката  и  след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград,                                                                             Р  Е  Ш  И: 1. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №59

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3), чл.131, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ и  след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград,                                                                             Р  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №58

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.124а, ал.(1) от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, във връзка с чл.64 от ЗУТ и  след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 1 1 27 29 Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №57

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, чл.64 от ЗУТ и  след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград,                                                                             Р  Е  Ш  И: 1.Одобрява  ПУП – Схема трасе [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №56

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 128, ал.(1) от ЗУТ, чл. 131, ал.(2), т.1 от ЗУТ, чл.135 от ЗУТ, във връзка с чл.124а от ЗУТ и  след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №55

  Във връзка с необходимостта от поддържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §4, ал.1, т.2 от ПРЗ на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г от ПЗР на Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г. и  след проведеното поименно  гласуване  с:   Брой гласове «за» Брой гласове      «против» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №54

На основание чл.21, ал.1,т.8  от ЗМСМА и във връзка с чл.3, ал.2, т.3, чл.8 ал.1, чл.11 ал.1 от ЗОС, чл.56 ал.1 т.2 и ал.2 изр.последно, и § 5, т.80 от ДР на ЗУТ, чл.4 ал.4 т.2 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговия-маси, кабини и др. в Община Велинград,чл.30 ал.1 ал.3 от Наредбата [...]

Прочети Коментарите са изключени!