Archive | Решения RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 115 /18.04.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.3, т.7, чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 18 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 114 /18.04.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: 1. Приема увеличение на бюджета на община Велинград за 2019г. в частта и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 113 /18.04.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.3, т.7 и чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 112 /18.04.2019г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.3, т.7 и чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и  след проведеното поименно гласуване с   Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 111 /18.04.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, съгласно чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, съгласно чл.64, ал.1, т.3 и чл.108, ал.2 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 110 /18.04.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, съгласно чл.134, ал.(1), т.1 от ЗУТ, съгласно чл.64, ал.(1), т.3 и чл.108, ал. (2)  от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 109 /18.04.2019г.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ, чл.134, ал.(1), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ, § 8 от ПР на ЗУТ и чл.6, ал.(1) от ЗОС, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 108 /18.04.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Решение № 28/04.02.2011 год. на Министъра на околната среда и водите във връзка с чл.79а, ал.1,  т.4, чл.52, ал. 1, т.3а, § 133, ал.9, т.2,  буква „д”„ подбуква „аа” от Закона за водите, чл. 25, ал. 1, т. 1 от  Решение № 96/2012 год. на ОбС-Велинград, след проведеното [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 107 /18.04.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.34, чл.36 и чл.41, ал.2 от ЗОбС, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 106 /18.04.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.9, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на община Велинград, след проведеното гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  [...]

Прочети Коментарите са изключени!