Archive | Решения RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 36/28.01.2021г.

               Относно: Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот № 520001, имот 968 с площ 400 кв.м. по решение № Д116/01.03.1993 г. на Общинска служба земеделие – гр.Велинград на н-ци Мустафа Маджиров в местност „Гадженица“.   Във връзка с необходимостта от подържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 35/28.01.2021г.

Относно: Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот № 520001, имот 926 с площ 2000 кв.м. по решение № Д77/09.02.1993 г. на Общинска служба земеделие – гр.Велинград на н-ци Таир Бакалов в местност „Липовец“.   Във връзка с необходимостта от подържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние, на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 34/28.01.2021г.

Относно: Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 65-общински в кв.5 по плана на с.Абланица, кв.Магерово.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г и ал.6 от ПЗР на Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г. и след проведеното поименно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 33/28.01.2021г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2 т.2, чл.135, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ   и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 32/28.01.2021г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г и ал.6 от ПЗР на Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г. и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 31/28.01.2021г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2,  т.2, чл.135, ал.3, чл.128, ал.1 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 30/28.01.2021г.

Относно: Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІІ-790-„За жилищно строителство” в кв.27 по плана на с.Драгиново.   На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6  от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 29/28.01.2021г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.37о, ал.4, т.1 от ЗСПЗЗ   и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: Приема Годишен план за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 28/28.01.2021г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.37и, ал.3, чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.98, ал.4  от ППЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 27/28.01.2021г.

  На основание чл.6в от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, чл.81 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и във връзка със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Решение № 855 на [...]

Прочети Коментарите са изключени!